Så blir Spånga-Tensta efter valet. Här är Spånga-Tensta stadsdelspolitikers bucketlist. Foto: Pressbild

Politikernas bucketlist om de vinner valet

Graffitiväggen i Tensta rivs, fler stadsdelsmammor, ny bussterminal i Spånga, och fler vakter. Så kan det komma att se ut Spånga-Tensta stadsdel efter valet den 9 september. Allt beror på vem som vinner valet. Här svarar partierna på vad det första de gör efter att ha vunnit valet och deras tre viktigaste frågor.

  • Publicerad 10:23, 31 aug 2018

Moderaterna

 1. Tryggheten måste återupprättas i hela stadsdelen. Vi vill se en kommunal stadsövergripande ordningsvaktsjour som kan rycka ut vid behov i alla delar av Spånga-Tensta. Samtidigt vill vi arbeta för trygghetskameror i de delar av stadsdelen där det behövs; bl.a. i Spånga centrum. Graffitiväggen i Tensta skapar otrygghet, vandalisering och klotter – den ska rivas. Nolltoleransen mot klotter ska återinföras och städning ska prioriteras.

2. Det brottsförebyggande arbetet ska stärkas. Socialtjänsten ska satsa mer på uppsökande och förebyggande verksamhet och finnas mer tillgänglig även utanför kontorstid. Arbetet med sociala insatsgrupper ska prioriteras, även SIG-gruppens arbete ska förstärkas och förbättras.

3. Stadsdelen ska koncentrera sig på sina kärnuppgifter; att leverera en god och säker välfärd till medborgarna. I sak betyder det att alla kringtjänster, såsom exempelvis EU-samordnare, demokratisamordnare och medborgarbudgetar för ge vika så att vi kan göra satsningar på förskolan, socialtjänsten och äldreomsorgen. Verksamhet som inte handlar om myndighetsutövning ska generellt sett upphandlas i fri konkurrens.

 Det första vi gör är att fatta beslut om att riva graffitiväggen i Tensta

Ole-Jörgen Person (M), vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Miljöpartiet

1. Spånga Tensta ska vara en grön stadsdel där vi tar ansvar för klimatförändringarna. Vi vill utveckla Järvafältet och skapa en grön oas vid Spångaån. Naturstråk som Rissneskogen och Lillskogen ska finnas kvar och ekologisk och vegetarisk mat ska serveras i stadens verksamheter. Vi vill göra det enklare att gå, cykla och åka kollektivt.

2. Inga barn ska gå ut skolan utan godkända betyg. Vi vill satsa på fritidsgårdar, särskilt tech-fritidsgården och Blå huset. Utökat kulturutbud. Fler idrottshallar och bevara Bromstens idrottsplats. Utökat arbete mot psykisk ohälsa och våld i nära relationer. Kvaliteten i äldreomsorg ska öka!

3. Alla ska känna sig trygga i Spånga-Tensta! Vi vill stärka det förebyggande arbetet så att ingen dras in i kriminalitet. Vi vill också rusta upp våra stadsdelscentrum och stötta företag som kan utvecklas och ge fler jobb. Miljöpartiet arbetar även för fler fältassistenter, stärkt avhopparverksamhet och sociala insatsgrupper.

Vi vill satsa särskilt på tech-fritidsgården och Blå huset

Sus Andersson (MP), ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Socialdemokraterna 

1. Vi vill införa en bostadsgaranti för unga och bygga bort studentbostadsbristen inom fem år. Bygga minst 6000 bostäder inom Järvaområdet och bygga ihop Järvas stadsdelar med Rinkeby och BromstenDet är viktigt att vi bygger lägenheter med lägre hyra. Vi vill inte sälja ut hyresrätter och införa marknadshyror.

2. Alla som kan ska jobba. Under de senaste fyra åren har ungdomsarbetslösheten minskat med mer än 44 % i stadsdelen. Vi vill fortsätta satsa på fler sommarjobb, ge komvuxgaranti och hålla i att unga arbetssökande ska inom 90 dagar erbjudas jobb, praktikplats eller utbildning. Nyanlända ska vara i jobb inom två år.  

2. Vi ska samverka med lokalpolisen för att stoppa droghandeln. Avhopparverksamhet för den som hoppar av kriminalitet ska finnas. Satsningar på det förebyggande arbete, ambulerande ordningsvakter och utökad kamerabevakning är viktiga. Trygghetsfond ska utökas till 400 miljoner kr för att öka tryggheten på gator och torg.

Vi ska bygga ihop Rinkeby och Bromsten

Anna Jonazon (S), Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Vänsterpartiet

1.Fler träfflokaler för kvinnor och öka stödet till föreningslivet med fokus på tjejers organisering

2. Alla barn oavsett vart man växer upp ska ha samma möjligheter. För att uppnå detta behövs mer personal inom förskola och skolor.

3. Spånga-Tensta ska vara en stadsdel där alla känner sig trygga. Vänsterpartiet vill stärka det lokala civilsamhället och fördjupa samarbetet mellan polisen, socialtjänsten och skolan för att stärka det brottsförebyggande arbetet och tidigt fånga upp unga som riskerar att dras in kriminalitet.

Fler träfflokaler för kvinnor ska prioriteras

Rashid Mohamed (V), Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Kristdemokraterna

1. Kristdemokraterna vill förbättra äldreomsorg, stadsmiljön och förskolan. Förskolan: Kristdemokraterna går till val på att lagstifta om att småbarnsgrupper (1-3 år) ska ha som mest 12 barn. 

2. Äldreomsorg: Vi vill införa en äldreboendegaranti, så att alla som är 85-plus och önskar flytta till ett tryggt och anpassat boende ska få göra det.

3. Stadsmiljön: Vi vill skapa en tryggare miljö på gator och torg och i parker genom att arbeta för mer städning, skärpta insatser mot nedskräpning, snabbare klottersanering och övervakningskameror på brottsutsatta platser.


Centerpartiet

1. Öka tryggheten i stadsdelen genom samverkan med civilsamhället och ett bra samarbete mellan polis, socialtjänst och skolor. 

2. Skapa en likvärdig skola där det ges tillräckligt med resurser för att alla våra skolor ska hålla hög kvalitet, skolor som inte håller måttet ska inte få finnas i Stockholm.

3. Skapa fler arbetstillfällen genom ökat antal småföretag som ska ha full uppbackning av staden gällande service och trygghet.


Liberalerna

1. Alla barn i vår stadsdel ska få en trygg och lärorik start i livet. Vi liberaler sätter skolan först. Besparingarna måste upphöra. Trygghet och studiero ska vara en självklarhet i våra skolor. Förskolans barngrupper ska bli mindre, inte större, och förskollärarna ska bli fler.

2. Var fjärde invånare i vår stadsdel känner sig otrygg. Så ska det inte vara. Alla ska känna sig trygga, dag som natt. Då behövs tidigare och fler sociala  insatser. Men också fler poliser, ordningsvakter och kameror. Klotter och skräp ska bort inom 24 timmar.

3.I Spånga: Utveckla Spånga centrum – Det behövs en helhetsvision, ett områdesprogram, för Spånga Centrum. Vi kräver en ytterligare uppgång från stationen och en ny bussterminal. Det ska vara lätt att röra sig mellan tåg, buss och Spånga centrum. Det behövs också bättre parkeringar både för bilar och cyklar.

3. I Tensta:  Alla ska ha en chans att komma in i samhället på riktigt. Så är det inte idag. I Liberalernas Stockholm får alla lära sig svenska och det är riktiga jobb istället för tillfälliga projekt och bidrag. Liberalerna står alltid på individens sida och accepterar inte parallellsamhällen och hedersförtryck.

Vi kräver en ny bussterminal i Spånga

Åsa Nilsson Söderström (L), Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

 


Feministisktinitiativ

1. Vi vill göra mer för att förhindra motorfordon på cykelbanor samt vid bostadsområden där det är förbjudet att köra. Vi vill också införa utbildningssatsningar för de boende i stadsdelen så att fler blir medvetna om och får kunskap kring trafiksäkerheten.

2. Spånga- Tensta ska vara ett rent och hållbart område. Därför behövs det fler containrar för grovsopor och bättre hantering kring detta. Vi vill se möjligheter till kompost och ekoodling samt utbildning till alla som vill lära sig mer om natur och satsa särskilt för barn och unga för att lära sig om hållbarhet.

3. Vi har under mandatperioden anställt stadsdelsmammor i bland annat Spånga – Tensta och ser att den uppsökande verksamheten riktat till nyanlända kvinnor som stadsdelsmammorna ägnat sig åt har minskat arbetslösheten och ökat egenmakten. Därför vill vi att fler stadsdelsmammor ska anställas under nästa mandatperiod.

Vi vill anställa fler stadsdelsmammor

Jasminé Meho (FI) Järva


Sverigedemokraterna

1. Sverigedemokraterna anser att tryggheten måste förbättras för kommuninvånarna. Fler uppsatta trygghetskameror och ett ökat antal patrullerande ordningsvakter är exempel på förebyggande åtgärder som vi är positiva till. Sen ska vi arbeta mer med belysning för att öka tryggheten.

2. Nyanlända med stora brister i det svenska språket placeras i skolklasser för tidigt, resultatet blir att andra barns skolgång blir lidande. Vi vill att nyanlända barn och ungdomar går i förberedelseskolor. Tryggheten är viktig, de som förstör för andra barn ska förflyttas från skolan.

3. Vi vill förbättra förskolan. Varje barn förtjänar den bästa omvårdnad, därför vill vi se mindre barngrupper och krav på att personalen kan tala god svenska. Det finns skillnader mellan pojkar och flickor, därför ställer vi oss avvisande till det som kallas könsneutral genuspedagogik i förskolan.

Nyanlända barn och ungdomar ska gå i förberedelseskolor

Peter Wallmark (SD) distriktordförande Stockholm