Tryggare Älvsjö och garanterad plats på boende för äldre över 85, det lovar politikerna. Foto: Mostphotos

Politikerna vill göra Älvsjö tryggare

Vad vill stadsdelspolitikerna förändra i Älvsjö? Mitt i har frågat företrädarna i partierna vilka tre saker som de vill förändra om de vinner valet.

  • Publicerad 13:33, 7 sep 2018

Tryggheten i Älvsjö är en prioriterad fråga för stadsdelens politiker och de lovar både bättre belysning och övervakningskameror. Men även förskolan är viktig, då handlar det både om mer personal och mindre barngrupper.

Socialdemokraterna

Stefan Johansson, ordförande Älvsjö stadsdelsnämnd

Äldreomsorg. Stockholms kommunfullmäktige har nyligen tagit beslut att återta Kristallgården äldreboende i egen regi. Det vill vi se till att fullfölja, då vi ser möjlighet till bättre samlad verksamt för de äldre.

Ungdomar. Vi vill fortsätta arbeta för att alla unga ska ges möjlighet till sommarjobb, fortsätta utveckla verksamheten på ungdomens hus (5e elementet) och utveckla den nya skateparken.

Förskolan. Förskolan ger barnen en bra start i livet, därför vill vi fortsätta ge alla barn rätt till heltid i förskolan. Vi vill även bygga två nya förskolor och se till att öka antalet personer som arbetar på förskolan.

Moderaterna

Johan Nilsson, vice ordförande, Älvsjö stadsdelsnämnd

Trygghet. Göra Älvsjö tryggt igen. Efter år av ökad brottslighet och otrygghet vill vi ta krafttag och göra Älvsjöborna trygga. Vi vill etablera en social insatsgrupp (som hjälper unga att ta sig ur kriminalitet) samt införa kommunala ordningsvakter och övervakningskameror främst runt Älvsjö station.

Omsorg. Öka kvaliteten i förskolan och äldreomsorgen genom fortsatt kvalitetsarbete och fokus på digitala verktyg. Vi vill etablera ett Äldrecentrum i Älvsjö med flera boendeformer och faciliteter, och vi vill se fler förskollärare i våra förskolor. Stoppa de senaste årens nedskärningar inom omsorgen.

Begränsa förtätningshysterin. Vårda våra parker och grönområden. Vi vill se över detaljplanerna som idag medger överexploatering av villatomter och vi vill rusta upp Älvsjös parker och naturområden. Fler rekreationsmöjligheter i Älvsjö- och Solbergaskogen och en badplats till vid Långsjön.

Miljöpartiet

Victor Morawski, ledamot Älvsjö stadsdelsnämnd

Grönområden. Utveckla stadsdelens naturområden, som Älvsjö- och Solbergaskogen. För att göra hela Älvsjöskogen mer tillgänglig och knyta ihop skogen vill vi bygga en förbindelse, exempelvis en ekodukt, över järnvägen. Vi vill även bygga fler gång- och cykelbanor för att fler lättare ska kunna välja cykeln framför bilen.

Förskolan. Att det ska serveras mer ekologisk mat i alla våra verksamheter och att alla farliga kemikalier tas bort från våra förskolor. Förskolorna i Älvsjö ska utvecklas genom satsningar på mindre barngrupper och ett större fokus på genusfrågor.

Mötesplatser. Vi kommer arbeta för att det ska finnas fler föreningslokaler i Älvsjö. Samlingslokaler behövs för att föreningslivet ska sprudla och för att vi ska ha att aktivt och levande samhällsengagemang. För att öka den sociala tryggheten vill vi prioritera det förebyggande arbetet inom socialtjänsten och satsa mer på fritidsgårdarna och på Ungdomens hus.

Vänsterpartiet

Emelie Roxby-Schüsseleder, ledamot Älvsjö stadsdelsnämnd

Satsa på Älvsjö. Vänsterpartiet vill fortsätta med påbörjade satsningar som gynnar både gammal som ung i Älvsjö. Exempel är den kommunala hemtjänsten, fältassistenterna, ungdomens hus, parkleken Kristallen, skateparken och satsningar på flickors delaktighet och inflytande.

Trafik. Trafiken vid Älvsjövägen och Folkparksvägen måste bli säkrare och många bussar i stadsdelen behöver gå oftare. För Vänsterpartiet är medborgarnas synpunkter viktiga. Vi vill därför att stadsdelarna ges större möjlighet att påverka i sådana lokala frågor än vad som är möjligt idag.

Miljö. Inom miljöområdet finns det mycket kvar att göra. Vänsterpartiet vill att  Älvsjö ska vara en grön stadsdel! Vi vill bland annat göra fortsatta satsningar på grönområden och parker. Älvsjöskogen har blivit naturreservat och nu tycker vi att det är Solbergaskogens tur.

Liberalerna

Anna Engelbert, ledamot Älvsjö stadsdelsnämnd

Undvik förtätning. Bevara trädgårdsstaden Älvsjö; staden växer men det måste också ske med respekt för det som redan finns där. Förtätningsprojekt och nybyggnation måste ske med värnande om de unika villakvarter som finns i Älvsjö.

Förskolan. Älvsjös barnomsorg är på väg mot tuffare tider efter de rödgrönrosas besparingar och en babyboom i området. Detta betyder både ökade köer, större barngrupper och högre belastning på personalen. Om förskolan ska kunna säkerställa våra barns trygghet krävs det att vi satsar på den.

Älvsjö centrum. Riv Älvsjö centrum. En station som tillåter både cykeltjuven och langaren att agera ostört, bristande tillgänglighet för personer med funktionsvariation och en farlig genomfartsled där cyklister och gångtrafikanter dagligen är på kollisionskurs. Situationen runt stationen har utretts färdigt, det är dags för action.

Centerpartiet

Evy Kjellberg, ledamot Älvsjö stadsdelsnämnd

Trygghet. Gör Älvsjö centrum tryggt och trivsamt med fler verksamheter på torg/station samt cykelreparatör. Ökad närvaro av polis/vakter. Kameror. Mer samarbete polis, skola, företagare, föräldrar samt uppsökande verksamhet där ungdomar/unga vuxna lotsas till utbildning/praktik/jobb måste prioriteras.

Grönområden. Älvsjöskogens naturreservat. Viktigt att vi alla är rädda om skogen och respekterar varandra. Varsam avverkning/skötsel, nolltolerans mot klotter, ekodukt, stambanan, hundrastgård. Rusta upp Röda stugan. Anlägg park på Sjöängen närmast kyrkan med odlingslotter, fruktlund med mera. Bevara Solbergaskogen.

Äldreomsorg. Verksamheten vid träfflokaler måste utvecklas. En stor uppgift är att informera och underlätta för den äldre att delta i verksamhet utanför hemmet. Alla över 85 år ska utan biståndsbedömning garanteras ett tryggt äldreboende. Nej till återkommunalisering av politiska skäl.

Kristdemokraterna

Lolita Lovén Johnsen, ersättare stadsdelsnämnden

Äldreomsorg. Vi vill införa en äldreboendegaranti så att alla 85+ som vill flytta till ett äldreboende själva ska kunna ta beslut om det. Vi vill ge de äldre ökad trygghet i hemmet genom att motivera hemtjänstverksamheterna att begränsa antalet olika personer från hemtjänsten som kommer hem till de äldre.

Gatumiljö. Vi vill skapa en säker miljö på gator, torg och i parker genom kameror på brottsutsatta platser. Vi vill göra det möjligt att ge vistelseförbud i ett större område efter att någon dömts för brott. Vi vill att snöröjning sker på de trottoarer som används som skolväg till och från busshållplatser.

Förskolan. Vi går till val på att alla småbarnsgrupper (1–3 år) ska ha som mest 12 barn. För att alla föräldrar ska hitta ett alternativ som passar just dem och deras barn måste det finnas en väl utbyggd barnomsorg med olika alternativ.

Sverigedemokraterna

Peter Wallmark (sitter inte med i stadsdelsnämnden idag)

Trygghet. Sverigedemokraterna anser att tryggheten måste förbättras för kommuninvånarna. Fler uppsatta trygghetskameror och ett ökat antal patrullerande ordningsvakter är exempel på förebyggande åtgärder som vi är positiva till. Sen ska vi arbeta mer med belysning för att öka tryggheten.

Skolan. Nyanlända med stora brister i det svenska språket placeras i skolklasser för tidigt, resultatet blir att andra barns skolgång blir lidande. Vi vill att nyanlända barn och ungdomar går i förberedelseskolor. Tryggheten är viktig, de som förstör för andra barn ska förflyttas från skolan.

Parkeringsavgifter. Vi kommer ta bort de införda avgifterna för boendeparkering. Det handlar bland annat om att vi kommer se till att den införda parkeringstiden återställs från 7–19 till 9–17. Vi kommer verka för att MC-förare som bidrar till mindre trängsel på våra gator får parkera gratis i Stockholms stad.

Feministiskt initiativ

Har en ersättare i stadsdelsnämnden idag.

HBTQ. Vi vill att stadsdelen ska satsa mer på hbtq-personers och tjejers egen organisering.

Förskolan. Vi vill satsa på mindre barngrupper, bättre arbetsmiljö för förskolepersonal och högre löner för särskilt barnskötarna. Detta behöver drivas centralt och på stadsdelsnämndsnivå.

Kultur. Vi vill se mer kultur i den offentliga miljön och satsa på feministisk stadsplanering vilket skapar tryggare miljöer för alla, men i synnerhet för kvinnor och barn.