Politikerna lovar bland annat mindre grupper i förskolan. Foto: Mostphotos

Mindre barngrupper het fråga inför valet

Vad vill stadsdelspolitikerna förändra i Hägersten-Liljeholmen? Mitt i har frågat företrädarna i partierna vilka tre saker som de vill prioritera om de vinner valet.

  • Publicerad 13:45, 7 sep 2018

Inför valet den 9 september handlar politikernas löften i Hägersten-Liljeholmen främst om mindre barngrupper i förskolan och fler pedagoger. Men även de äldre är en viktig fråga och flera politiker vill att det ska bli lättare för äldre att få plats på äldreboenden.

Miljöpartiet

Jessica Jormtun, ordförande i stadsdelsnämnden (MP)

Klimatet. Alla hushåll och verksamheter ska kunna sortera matavfall som blir till biogas. Det ska vara lätt att leva hållbart! Vi har under dessa fyra år fördubblat andelen ekologisk mat i förskolor och äldreomsorg, och vill öka andelen ytterligare. Tänk globalt, agera lokalt!

Infrastruktur. Vi vill fortsätta att skapa en mänskligare stadsdel med bättre framkomlighet för gående, cyklister, kollektivtrafik och nyttotrafik. Vi vill se fler båtlinjer som binder ihop stadsdelen med övriga Stockholm. Fler motorvägar skapar mer trafik, vilket är ohållbart. Vi uppnår klimatmålen!

Mötesplatser. Vi vill skapa fler mötesplatser för medborgarna. Samverkan med lokala aktörer är en viktig del och föreningslivet ska blomstra! Ungdomsverksamheterna ska vara HBTQ-certifierade, och precis som nu, arbeta förebyggande och locka ännu fler. Vi skapar en trygg stadsdel där vi bryr oss om varandra!

 

Liberalerna

Abit Dundar (L) vice ordförande i stadsdelsnämnden

Förskolan. Barngrupperna har vuxit under de rödgrönas styre. Vi vill minska barngrupperna i förskolan och öka resurserna och antalet förskollärare. Personalen bör vara delaktig i hur resurserna ska användas. Barnen i vår stadsdel ska få bästa möjliga start i livet.

Äldreomsorg. Äldre måste få ett tryggare boende. 2017 fick 78 procent av alla äldre avslag på ansökan om plats på servicehus i Hägersten-Liljeholmen. Det är orimligt och det vill vi ändra på. Vi vill ge alla som är över 85 år som så vill plats på servicehus.

Trygghet. Tryggheten måste prioriteras och ungdomsbrottsligheten brytas. Stadsdelsnämnden måste samarbeta med skola, polis och civilsamhället för att tidigt fånga upp ungdomar som är på väg in i brottslighet.

Socialdemokraterna

Eva Fagerhem, ledamot i stadsdelsnämnden

Förskolan. Vi satsar 1 miljard mer på förskolan i Stockholm med ambitionen att öka antalet förskollärare och barnskötare och göra barngrupperna mindre. Vi utbildar förskolans personal och utvecklar den pedagogiska kvaliteten.

Äldreomsorgen. De äldre ska få det äldreboende de önskar och behöver. Vi skapar fler seniorboenden för att möta detta behov. Riktlinjerna för biståndsbedömning ska ta större hänsyn till ålder och ensamhet. Vi öppnar nya aktivitetscenter, öppna för alla äldre boende i stadsdelen och permanentar vårt hemgångsteam.

Trygghet. Fortsatt samverkan med lokalpolisen för att stoppa droghandel. Fortsatt förebyggande arbete genom bland annat fritidsverksamhet och uppsökande verksamhet. Ökad dialog med medborgarna om den fysiska miljön för att förbättra parker och torg med hjälp av stadens trygghetsfond som utökas med 400 miljoner kronor till 2021.

Vänsterpartiet

Ann-Marie Strömberg, gruppledare

Äldreomsorg. Det skall vara lättare att få plats i äldreboende, hänsyn skall tas till social isolering och hög ålder. När det gäller hemtjänst skall ramtider införas, de äldre skall kunna välja vad de vill ha hjälp med inom tidsramen. Tiden skall vara tillräcklig och det skall finnas utrymme för oförutsedda händelser.

Förskolan. Mindre barngrupper och högre personaltäthet. Lyssna på professionen. I stället för ”utsläppsgårdar” tillräckliga uteytor (enligt boverkets normer) i anslutning till förskolorna.

Personal. Personal inom alla verksamhetsområden skall ha sådan arbetsmiljö och sådana anställningsförhållanden att de kan utföra sitt arbete professionellt, känna sig nöjda med sitt arbete och både vilja, kunna och orka arbeta kvar. Minskad personalomsättning och minimerat (helst inget) anlitande av bemanningsföretag. Höjda löner inom kvinnodominerade yrken.

Moderaterna

Anette Hellström, gruppledare

Trygghet. Lokala ordningsvakter. Central trygghetsjour dit lokala handlare och boende kan vända sig dygnet runt. Utöka belysningen. Trygghetskameror i centrumanläggningar, vid T-banestationer och på platser som upplevs som otrygga. Nolltolerans mot klotter, skadegörelse och nedskräpning. Organiserat tiggeri ska förbjudas och snabba ingripanden ska göras mot olagliga boplatser.

Äldreomsorg. Säkerställa att äldre i Hägersten-Liljeholmen har lika goda chanser som invånare i övriga stadsdelar att få plats på servicehus och i vård- och omsorgsboenden. Kvalitén ska styra. Det ska vara goda utförare, oavsett om det är privat eller kommunal verksamhet. Att alla äldre över 85 år som så önskar ska beredas plats i en av stadens äldreboendeformer.

Förskolan. Verka för att minska barngruppernas storlek i förskolorna. Öka antalet pedagoger så att stressen minskar och barnen kan få en än bättre verksamhet. Införa måltidsvärdar i förskolan för att avlasta den pedagogiska personalen. Fortsätta utbyggnaden av förskolor i stadsdelen i takt med befolkningsökningen.

Centerpartiet

Hans Tjernström, ersättare i stadsdelsnämnden

Grönområden. Värna parker och grönområden. I takt med att fler bostäder byggs är det viktigt att vi tar hand om parkerna. För att såväl barn som vuxna ska kunna njuta av stadsdelens gröna ytor krävs att de underhålls. För att få till ett parklyft vill vi fördubbla anslagen till skötsel och städning.

Trygghet. Invånarna i Hägersten-Liljeholmen ska inte begränsas av otrygghet. För att skapa en tryggare stadsdel för både medborgare och företagare krävs fler poliser på gator och torg. Stärkt samverkan mellan polis, socialtjänst och skolor ska fånga upp ungdomar på glid.

Bättre mat. Höj nivån på maten som serveras på förskolor och äldreboenden. Jakt på lägsta pris ska inte alltid styra när upphandlingar görs. Öka kraven på djuromsorg och miljöhänsyn, de ska åtminstone motsvara svenska krav.

 

Kristdemokraterna

Lovisa-Teolinda Pettersson, ersättare stadsdelsnämnden

Förskolan. Barngrupperna i Stockholm är stora jämfört med skolverkets rekommendationer. Dåliga politiska beslut och för lite resurser ligger till grund för detta. KD kräver ökade ekonomiska resurser till minskade barngrupper.

Äldreomsorg. Vi tycker att alla över 85 ska ha rätt till äldreboende om de så önskar. I dag får alltför många avslag på sin ansökan som sedan efter överklagan fått rätt. Det oroar mig djup hur många äldre som skulle fått rätt till en äldreboendeplats men som inte fått det på grund av felaktiga avslag.

Byggen. Hägersten-Liljeholmen är en stor stadsdel med potential för många nybyggen. För mig som kristdemokrat är det viktigt att vi bygger nytt, men framförallt att det byggs i en stil som passar in i vår stadsmiljö.

Sverigedemokraterna

Peter Wallmark (sitter inte med i stadsdelsnämnden idag)

Trygghet. Sverigedemokraterna anser att tryggheten måste förbättras för kommuninvånarna. Fler uppsatta trygghetskameror och ett ökat antal patrullerande ordningsvakter är exempel på förebyggande åtgärder som vi är positiva till. Sen ska vi arbeta mer med belysning för att öka tryggheten.

Skolan. Nyanlända med stora brister i det svenska språket placeras i skolklasser för tidigt, resultatet blir att andra barns skolgång blir lidande. Vi vill att nyanlända barn och ungdomar går i förberedelseskolor. Tryggheten är viktig, de som förstör för andra barn ska förflyttas från skolan.

Parkeringsavgifter. Vi kommer ta bort de införda avgifterna för boendeparkering. Det handlar bland annat om att vi kommer se till att den införda parkeringstiden återställs från 7–19 till 9–17. Vi kommer verka för att MC-förare som bidrar till mindre trängsel på våra gator får parkera gratis i Stockholms stad.

Feministiskt initiativ

Sitter inte med i stadsdelsnämnden idag

Kultur. Vi tycker att det är viktigt att satsa på kultur i det offentliga rummet. Vi vill rusta upp och bygga om den offentliga miljön genom feministisk stadsplanering. Det ska finnas många tillgängliga platser för boende att mötas och för lokala organisationer att ha möten och samla intresserade.

Klimat. Vi vill se mer satsningar på klimat och miljöåtgärder i vår stadsdel. Därför vill ha fler grönområden och trygga parkmiljöer där barn kan leka och trivas. Vi vill också se fler enkla återvinningscentraler och möjlighet till stadsodling.

Förskolan. Att satsa på förskolan är att satsa på barnen. Vi vill därför att förskolornas anställda ska ha bättre arbetsvillkor, fler kollegor och högre löner. Då kommer grupperna i förskolan minska och skapa en trivsam miljö för barnen.