Förskolan, kameraövervakning och trafiken. Det är några av de viktigaste valfrågorna. Foto: Mostphotos

Här är politikernas vallöften i Huddinge

Fler lärare, inga höghus i villaområden och olika satsningar på trygghet och pensionärer, som en gratis vinkbuss för äldre. Lokaltidningen Mitt i frågade partierna vilka tre frågor de vill prioritera om de vinner valet. Här är resultaten:

  • Publicerad 14:51, 7 sep 2018

Huddingepartiet:

1) Barngrupperna växer, barnens behov ändrar karaktär och omfattning. Personalen måste ges kompetensutveckling för att kunna bemöta och möta utmaningarna.

VI anser att barns behov skall tillgodoses. Omfördelning av ekonomiska resurser ser vi som ett måste.

2) Vi går till val på att det inte får byggas höghus i våra villaområden. Vi ska se till att den fina miljön ska bevaras.

I dag så har det hänt att exploatörer köper upp tomter och bygger flerfamiljshus insprängda mellan villorna, – det ska vi stoppa!

3) Huddingepartiet anser att samhällsbyggandet i högre grad måste anpassas till de äldres behov av sociala kontakter och trygghet, till exempel att ostörda kunna vistas utomhus. Dit hör också trivsam utemiljö. Vi ska införa fri vinkbuss för pensionärer samt återinföra en äldreombudsman på 100 %.

Drevvikenpartiet:

1) Vi kommer oförtrutet att jobba för att utvecklingen inte ska få upphöra i östra Huddinge bara för att man storsatsar borta i Flemingsberg, Kungens kurva och centrala Huddinge.

Det måste bli kommunala resurser över till att bygga skolor, seniorboenden, ungdomsbostäder, cykelvägar, parker och idrottsanläggningar.

2) Entré Skogås måste börja byggas så det blir mer inbjudande att komma till Skogås, Trångsund och Länna.

Det måste bli fler arbetsplatser i vår kommundel och bättre råd och stöd till alla som driver eller vill starta företag, genom att inrätta ett småföretagarcenter.

3) En rejäl satsning på trygghetsskapande åtgärder med bättre belysning, röjning av sly, klottersanering och förebyggande sociala insatser. Stöd till nattvandrare och föreningar som erbjuder bra verksamheter för ungdomar.

Moderaterna:

1) Huddinge är en trygg kommun som ska bli tryggare. Moderaterna vill satsa på fler poliser, skärpa straff för grova brott, fler trygghetskameror, ett nationellt tiggeriförbud, bättre belysning i våra utemiljöer och bättre förebyggande arbete.

2) Huddinges fina trend med goda skolresultat ska fortsätta. Vi vill satsa på skolan och ge alla barn en bra start i livet.

Vi vill förlänga skoldagen med en timme om dagen och erbjuda läxhjälp och lovskola. Vi vill ge lärarna möjlighet att ägna sig mer tid åt undervisning och mindre åt administration. 

3) Vi är positiva till att fler jobb och bostäder växer fram, men vi vill inte att Huddinge växer överallt. Moderaterna vill inte att det byggs flerbostadshus i villaområden och vi ska vara rädda om våra unika naturområden.

Huddingeborna är trötta på bilköer. Tvärförbindelse Södertörn måste byggas.

Socialdemokraterna:

1) Alla barn har rätt till en bra start i livet. Därför vill vi investera mer i Huddinges förskolor med målsättningen att ge personalen en bättre arbetssituation, anställa fler förskollärare och minska barngruppernas storlek där det bäst behövs. Det går före skattesänkningar och privatiseringar.

2) Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. Vi vill höja skolpengen så att skolorna i Huddinge får de resurser de behöver. Vi vill också anställa fler lärare och lärarassistenter så att eleverna lär sig mer och studieron kan öka.

3) De som varit med och byggt upp vårt land och med sitt arbete lagt grunden för vår gemensamma välfärd har rätt till trygghet under ålderdomen.

Därför vill vi göra Huddinge till en mer äldrevänlig kommun genom att införa en äldreombudsman, anställa mer personal i äldreomsorgen och hemtjänsten, men även att äldre ska få bestämma själva över sitt liv och sin vardag.


Sverigedemokraterna:

1) Vi vill verka för en ansvarsfull ekonomisk politik – där vi inte använder kommande års intäkter utan snarare bygger upp en viss reserv. Vi vill förhindra skattehöjningar för en kommun med redan hög skatt. Vi vill förhindra ökad kommunal belåning – och inte skuldsätta kommande generationer.

2) Vi vill fortsätta arbetet för ett tryggt och sammanhållet Huddinge, bland annat genom kameraövervakning och ordningsvakter och inte minst genom skarpare lagstiftning med krafttag mot vandalisering och kriminalitet.

3) En bättre trafiksituation i Huddinge genom att snarast påbörja Tvärförbindelse Södertörn, med tunnlar. Skapa bättre möjligheter till parkering för kommunens invånare, särskilt trygga infartsparkeringar.

 

Centerpartiet:

1) Vi tänker fortsätta vara den gröna rösten i Huddinge. Vi ska bygga fler pendelparkeringar, nya cykelvägar, investera i laddstolpar för gröna fordon, ställa om kommunens fordonsflotta för nollutsläpp, återskapa våtmarker och införa biltvättregler som minskar nedsmutsningen av våra sjöar.

 2) Vi vill anställa nya områdesvärdar i alla lokala centrum för trivsel och trygghet för alla som vistas där. Fler ska våga lämna kriminaliteten genom att samhället ger ett avhopparstöd från dag ett. Introduktionen av nyanlända i skolan snabbas på och skolor med lägst resultat prioriteras.

 3) Vi kommer att försvara din rätt att bestämma över ditt liv. Vi vill införa fritt val till kulturskolan så att köerna minskar och fler ungdomar får delta i dans, musik och teater. En röst på Centerpartiet är också en röst för småföretagarna och en effektivare kommunal förvaltning.

Miljöpartiet:

1) Vi vill ha ett samhälle där det är en självklarhet att kunna välja kollektivt när du ska åka lite längre. När du rör sig i närområdet så ska det vara lätt att välja cykeln eller att promenera. Därför satsar vi på flera cykelvägar, säkra cykelparkeringar som gör det lättare att kombinera cykeln med kollektivtrafik.

2) Vi vill att alla barn ska känna sig trygga och glada i förskolan och skolan, vi ska satsa på barn och unga genom mindre barngrupper och fler vuxna i förskola och skola med en utemiljö som är lämplig för lek och utevistelse.

3) Huddinges medborgare ska vilja röra sig ute och ska känna sig trygga på dygnets alla timmar. Detta förverkligar vi genom att bygga ihop olika områden och undvika barriärer i form av stora motorvägar och andra otillgängliga ytor så att vi ökar gemenskapen mellan medborgare.

Nya hus som byggs ska vara i trä med solceller, takträdgårdar och vertikala trädgårdar.

 

Liberalerna: 

1) Vi sätter alltid skolan först. Alla elever har rätt till en bra skola, speciallärare och expertlärare ska finnas för elever som behöver stöd eller som är högpresterande/särbegåvade och vi vill se fler lärarassistenter på våra skolor så att lärare får vara lärare och inte administratörer.

2) Bygg samhällen, inte bara bostäder. I dag lägger vi alltför mycket tid på pendling. Det behövs fler arbetsplatser söder om stan. Huddinge ska ha ledartröjan för att göra det möjligt. Skolor, förskolor, bibliotek, äldreboenden och idrottsplatser ska byggas i samma takt och vi behöver en ny simhall!

3) Kommunen ska fungera. Satsa på trafiksäkerhet så att barn och unga tryggt kan gå till skolan på säkra vägar i hela kommunen

Tvärförbindelse Södertörn behöver byggas nu och vi vill inrätta en bygglovsbil som kommer till området du bor i och gör det lätt för dig att göra rätt när du söker bygglov.

Kristdemokraterna:

1) Mindre barngrupper i förskolan, framför allt för de yngre barnen. Under den senaste mandatperioden har barngruppernas storlek minskat i Huddinge, men de är fortfarande för stora. Därför fortsätter vi bygga fler förskolor i hög takt och gör en rekordsatsning på förskolan i budgeten för 2019.

2) Bygga 500 nya bostäder för pensionärer i Huddinge. Det behövs både senior- och trygghetsbostäder och fler bostäder på vård- och omsorgsboenden. Bostäderna ska byggas i alla delar av kommunen. Vi vill införa en garanti att alla över 85 år ska ha rätt att flytta till ett anpassat boende.

3) Inför en elevhälsogaranti – oavsett vilken skola eleven går på ska de ha möjlighet att få kontakt med skolsköterska, kurator eller psykolog från elevhälsan varje dag. Den som mår dåligt behöver hjälp nu – inte i nästa vecka!

Vänsterpartiet:

1) Vi vill satsa på förskolan. Våra förskolor i Huddinge är för få, platsbristen är stor i vissa områden och barngrupperna stora. Trots det här det borgerliga styret i Huddinge skurit ner budgeten för förskolan.

Vi vill satsa på mindre barngrupper, mer personal och bättre arbetsförhållanden. Vi vill också ha en bättre modersmålsstimulering och en utvecklad genuspedagogisk verksamhet.

2) Bygg fler billiga hyresrätter. Huddinge är en del av en växande storstadsregion. Det ställer krav på kommunen. I och med Sverigeförhandlingen ska kommunen bygga mycket bostäder under de kommande åren. Men det spelar roll vad som byggs.

Vi vill bygga fler billiga hyresrätter i form av Stockholmshus och Kombo-hus så att hyrorna kan hållas nere.

3). Satsa för trygghet och mot segregation. Vi vill ha ett tryggt och säkert Huddinge för alla. Det skapar vi genom en blandad bebyggelse och genom att bygga bort otrygghet. Färre tunnlar och buskage och mer och bättre belysning.

Fler fältassistenter, fler vuxna i skolan och på stan kvällstid för att fånga upp unga som är på väg att hamna i kriminella och destruktiva miljöer.

Vi tror även människor måste komma ut i jobb för att bryta segregationen. Genom sex timmars arbetsdag kan vi dela på jobben.