De flesta partier är eniga om att förskolan i Farsta behöver ett lyft. Foto: Mostphotos

Förskolan i fokus för Farstas politiker

Förskolan är den viktigaste valfrågan för Farstas politiker. Det visar Mitt i Söderorts valenkät, där vi frågat samtliga partier vad de vill förändra efter valet.

  • Publicerad 12:14, 4 sep 2018

Har du inte röstat än? Här svarar partierna på vilka tre frågor de vill förändra i Farsta stadsdelsområde efter valet:

Moderaterna

Lars Jilmstad vice ordförande Farsta stadsdelsnämnd

 

1. Vi vill förbättra förskolan i Farsta genom att:
Göra barngrupperna mindre
Avlasta de alltför få förskolelärarna
Återgå till tidigare ordning när det gäller barn till föräldralediga
Få ett tydligare lokalt ledarskap.

 

2. Vi vill göra tillvaron tryggare för Farstas äldre.
En bättre fungerande kommunal hemtjänst.
Generösa möjligheter till äldreboende – den som fyllt 85 ska själv kunna bestämma sitt boende.
Fler aktiviteter för äldre.

3. Vi vill göra Farsta tryggare och snyggare.
Parker och grönområden hålls efter, belysning förbättras.
Ordningsvakter med utökade befogenheter.
Klotter och skadegörelse rättas till inom 24 timmar.
Riv graffitiväggen och upprusta tennisbanan och fotbollsplanen bredvid.

 

Socialdemokraterna

Kjell Backman, gruppledare S i Farsta

1. Trygga hem till en trygg stadsdel. Vi fortsätter vårt förebyggande arbete med att skapa trygghet i vår stad. Trygghet är att uppleva att samhällets funktioner fungerar, från förskolan när vi är barn, och till äldrevården och hemtjänsten när vi är äldre.

2. Bostäder och kollektivtrafik. Vi vill bygga bort bostadsbristen. Vi vill vara med att bygga fler bostäder i Farsta så att vi kan uppfylla bostadsgarantin för unga mellan 18-25 år. Vi vill bygga hyresrätter som vi har råd att bo i. Vi vill öka möjligheterna till kollektivt resande.

3. Arbete och stadsutveckling. Vi vill fortsätta, i samverkan med lokala företag, skapa fler arbetsplatser och utveckla näringsliv och kultur. I samband med bostadsutbyggnaden ska även förskolor, äldreboenden och LSS-boenden planeras. Vi vill utveckla befintlig park- och naturmark till att bli attraktiva rekreationsplatser.

 

Miljöpartiet

Mariana Moreira Duarte, gruppledare MP Farsta

1. Vi vill fortsätta arbetet med Magelungen och närområdet. Vi vill fortsätta utveckla arbetet som är påbörjat med att restaurera Magelungen och Drevviken. Frågan om hur vi rädda Magelungen är komplicerad och kostsam men det är ingen giltig anledning för att sluta försöka.

2. Vi vill ha mer genuspedagogik i förskolorna och öka antalet utbildad personal. Vi vill motverka stereotypa könsroller redan i förskolan. Våra barn är framtiden, de ska ha en bra start i livet. För att uppnå detta behöver de bland annat ha utbildad personal. Vi vill satsa på en kemikaliefri förskola där maten är ekologisk och tillagad tillsammans med barnen på plats.

3. Vi vill satsa på den fysiska miljön i hela vår stadsdel för att öka den reella tryggheten och trivseln. Stärka samarbetet mellan polisen, socialtjänsten och civilsamhället genom initiativet – Ett Tryggare Farsta. Under denna mandatperiod har uppsökande verksamhet startats för att bl a nå de som är långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill göra denna till en del av ordinarie verksamhet.

 

Vänsterpartiet

Lars Bäck, ordförande Farsta stadsdelsnämnd

1. Minska barngruppernas storlek i förskolorna genom att anställa mer personal och ett ökat byggande av nya förskolor. Men även mer personal till våra fritidsgårdar och parklekar för att öka öppettiderna. Vi vill också öppna en gemensam familjecentral med all kompetens samlad under samma tak.

2. Bygga nya äldreboenden och rusta upp de vi har i Farsta Strand och Svedmyra. Förkortad arbetstid för hemtjänstpersonal. Fler hemtjänsttimmar för äldre att bestämma över. Gratis entré för äldre till stadens simhallar. Äldre ska få flytthjälp om de byter lägenhet inom de kommunala bostadsbolagen.

3. Bevara Majroskogen och Fagersjöskogen. Strandskydd vid Drevviken och Magelungen. De hyresrätter som byggs ska ha rimliga hyror som vanliga löntagare ska ha råd med. Fler arbetsplatser till hela Farstaområdet. Stoppa alliansens privatisering och utförsäljning av alla verksamheter.

 

Liberalerna

Peter Öberg, gruppledare L Farsta

1. Farsta ska inte ha stadens sämsta förskola. Kommande fyra år ska vi ha den bästa.

2. Magelungen ska räddas för framtida generationer. Muddring och bättre tillrinning ska rädda sjön

3. Farsta ska vara tryggt. Förebyggande arbete med ungdomar. Kommunala trygghetsvakter för att skapa trygghet.

 

Centerpartiet

Malena Liedholm Ndounou, C i Farsta

1. Vi vill tänka nytt för att skapa enkla jobb för nyanlända i förskolan och äldrevården. Erfarenheter från andra kommuner visar att det kan få mycket positiva effekter: de nyanlända som får ett socialt sammanhang och lär sig svenska snabbare, personalen som får avlastning, samt barnen/de äldre som får mer omvårdnad.

2. I Farsta stadsdel har vi många grönområden, men ytterst få sammanhängande och plana gröna ytor. Samtidigt är Farsta en av de stadsdelar där det ska byggas mest de närmsta åren. Därför vill vi bygga höga hus där det är möjligt, för att behålla så mycket som det bara går av de befintliga gröna ytorna.

3. Vi vill arbeta aktivt med att hitta hållbara lösningar för att förbättra Magelungens vattenkvalité (återställning av tillflöden, bekämpning av vass och sly…). Den plan som framställts av Magelungens Vänner är en bra utgångspunkt för detta arbete som måste ske i samarbete med Huddinge kommun.

 

Kristdemokraterna

Lars Hultkvist, gruppledare KD Farsta

1. När det gäller äldreomsorgen vill införa en äldreboendegaranti, så att alla från 85 års ålder som önskar flytta till ett tryggt och anpassat boende, ska få göra det.

2. Beträffande stadsmiljön vill vi göra det tryggare på gator, torg och i parker genom att arbeta för minskad nedskräpning, mer städning och snabbare klottersanering. Efter valet vill vi ta ner graffitiväggen och i stället rusta upp den närliggande idrottsplatsen.

3. Inom förskolan går vi i Kristdemokraterna till val på att lagstifta om att småbarnsgrupper (1-3 år) som mest ska ha 12 barn. Alltför stora barngrupper kan utsätta barn för en stress, som kan få allvarliga konsekvenser för barnens utveckling. Den kan leda till koncentrationssvårigheter och försämrad inlärningsförmåga.

 

Feministiskt initiativ

Katarzyna Konkol, Fi Farsta

1. Vi vill satsa på mindre barngrupper, bättre arbetsmiljö för förskolepersonal och högre löner för särskilt barnskötarna. Detta behöver drivas centralt och på stadsdelsnämndsnivå.

2. Vi vill se mer kultur i den offentliga miljön och satsa på feministisk stadsplanering vilket skapar tryggare miljöer för alla, men i synnerhet för kvinnor och barn.

3. Vi vill satsa mer på hbtq-personers och tjejers egen organisering.

 

Sverigedemokraterna

Peter Wallmark, gruppledare SD Stockholm

1. Tryggheten
Sverigedemokraterna anser att tryggheten måste förbättras för kommuninvånarna. Fler uppsatta trygghetskameror och ett ökat antal patrullerande ordningsvakter är exempel på förebyggande åtgärder som vi är positiva till. Sen ska vi arbeta mer med belysning för att öka tryggheten.

2. Skolan
Nyanlända med stora brister i det svenska språket placeras i skolklasser för tidigt, resultatet blir att andra barns skolgång blir lidande. Vi vill att nyanlända barn och ungdomar går i förberedelseskolor. Tryggheten är viktig, de som förstör för andra barn ska förflyttas från skolan.

3. Parkeringsavgifter
Vi kommer ta bort de införda avgifterna för boendeparkering. Det handlar bland annat om att vi kommer se till att den införda parkeringstiden återställs från 7–19 till 9–17. Vi kommer verka för att MC-förare som bidrar till mindre trängsel på våra gator får parkera gratis i Stockholms stad.