Övervakning och förskola - två viktiga valfrågor i Hässelby-Vällingby. Foto: Mostphotos

Enkät: Vad gör ni först om ni vinner valet?

Nya förskolor, mindre barngrupper, fler övervakningskameror och ekologisk mat i stadsdelens verksamheter. Det är några av de saker de lokala politikerna i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd tänker ta itu med om de får makten efter valet. En representant för varje parti med ordinarie plats i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd fick frågan av Mitt i Västerort: Vilka är de tre viktigaste sakerna du vill förändra i Hässelby-Vällingby efter valet? Här är deras svar.

  • Publicerad 06:00, 31 aug 2018

Socialdemokraterna

Kadir Kasirga (S), ordförande stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby:

En bra fritidsverksamhet gör att våra barn och unga känner sig inkluderade samtidigt som det motverkar rekryteringen till kriminella gäng. Därför kommer vi att satsa 4 miljoner kronor extra varje år i lyftet Fritid för framtiden. Minst 1 200 ungdomar i stadsdelen ska erbjudas feriejobb under skolloven.

Vi vill öppna minst fyra nya förskolor i stadsdelen. Språksatsningar, NTA (natur&teknik för alla) på alla våra förskolor, fler förskolelärare och kompetenssatsningar. Vi vill utreda om att öppna en parklek i Råcksta och vill utöka aktiviteten Sommar på torget till Råcksta och Hässelby strand.

Vi fortsätter att satsa på våra äldre. Under mandatperioden har vi öppnat två aktivitetscenter i stadsdelen och vi vill öppna ett tredje aktivitetscenter för våra äldre i Hässelby Villastad. Vi kommer att se till att det blir fler parkbänkar, bättre belysning och effektivare städning.

Moderaterna

Bo Arkelsten (M), vice ordförande stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby

Vi vill förbättra samarbetet mellan skola och sociala/stadsdelsförvaltningen vilket även inkluderar fritidsgårdar och parklekar. Detta för att få en helhetssyn på ungdomarnas skola och fritid.

Vi kommer att stärka tryggheten inom stadsdelen med dels kameror, dels lokalpoliser knutna till sina centrumområden. Detta för att förhindra rån, misshandel och annan kriminalitet och gärna med centrumvärdar.

Vi vill utveckla samarbetet med företagare inom området. Detta för att öka antalet praktikplatser och lärlingsplatser för framtida anställningar. Använd förvaltningens näringslivsråd för att nå ut till företagare och eventuellt kunna förenkla den administration som idag ligger på de företagarna samt vara en länk mellan företagare och de facknämnder som handhar flera av de frågor som är aktuella.

 

Vänsterpartiet

Amanda Elfström (V), ledamot stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby

Lev där du bor. Vi vill ha levande centrum som ger ökad livskvalitet för alla. Unga måste få en meningsfull fritid. Äldre ska få möjlighet att leva självständigt. Barnfamiljer måste ha lek och bekvämlighet nära till hands. Servicen i våra lokala centrum måste möta invånarnas behov.

Lättare att lära i lugnare förskola. Stora grupper i förskolan leder till stökig miljö för barnen och en dålig arbetsmiljö för de vuxna. Så kan man inte ha det. Vi kommer prioritera att vi får fler pedagoger. På så vis tänker vi skapa en mer hållbar arbetssituation och en tryggare vardag för barnen.

Värdigare vård i hemmet. Vi vill förbättra arbetsförhållandena för personer inom hemtjänst. Detta sker bland annat genom att personalen får större inflytande över sitt eget schema och att kunna matchas med vårdtagare för att göra besöken mer värdiga, mer värdefulla och med mindre stress för båda parter.

Miljöpartiet

Sarah Aziz (MP), ledamot stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby

Jag vill minska stadsdelens klimatpåverkan. Våra verksamheter ska vara energi- och resurseffektiva. Ekologisk, vällagad mat ska serveras i förskolan och äldreomsorgen, utan matsvinn. Både personal och boende ska lätt kunna transportera sig miljövänligt på bland annat upplysta, städade gång- och cykelvägar.

Jag vill öka gemenskapen. Mötesplatserna för såväl ungdomar som äldre ska utvecklas med ett fokus på kulturliv. Fritidsverksamheterna ska rustas. Mötesplatserna för äldre ska synas mer. Utflykter, odlingslådor och biblioteken ska utnyttjas för att stärka gemenskapen och anknytningen till stadsdelen.

Jag vill stötta det lokala näringslivet. Det behövs mer samarbete kring och uppmuntran till företagande. Johannelund- och Vinstaområdet behöver utvecklas till en attraktiv plats för etablering av kontor och företag. Med mer och bättre kollektivtrafik kan företagandet växa och anställningarna öka. 

Liberalerna

Helen Jäderlund Eckardt (L), ledamot stadsdelsnämnden Hässelby-Vällingby

Liberalerna sätter skolan först. Besparingarna måste upphöra. Förskolans barngrupper ska bli mindre, inte större, och förskollärarna ska bli fler. Barnen i Hässelby och Vällingby ska få en trygg och lärorik start i livet.

 Stoppa nedläggningen av äldreboenden och ge alla över 85 år som vill få plats på servicehus eller vård- och omsorgsboende. På våra äldreboenden ska det finnas aktiviteter, mötesplatser och träffpunkter som håller öppet året runt. Värna Skolörtens servicehus och friskvårdscentret i Vällingby.

Alla ska känna sig trygga i vår stadsdel, dag som natt. Idag känner sig allt fler otrygga. Så ska det inte vara. Vi vill se mer fokus på tidiga sociala insatser, fler ordningsvakter, kameraövervakning i våra centrum, och trygga gångvägar och torg.