Förskolan, Gullmarsplan och övervakningskameror är tre heta ämnen bland lokalpolitikerna. Foto: Mostphotos/Mitt i

Det här vill politikerna förändra i söderort

Seniorbostäder i Årsta och Högdalen, mindre barngrupper på förskolan, särskild satsning på Gullmarsplan och fler kameror i utsatta områden. Det är några av de saker som stadsdelspolitikerna lyfter som de viktigaste frågorna under nästa mandatperiod.

  • Publicerad 15:45, 7 sep 2018

Vilka är de tre viktigaste sakerna ni vill förändra i stadsdelen efter valet? Den frågan ställde vi till samtliga partier i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd.
Här är svaren.

Socialdemokraterna

Ulf Walther (S), ordförande i stadsdelsnämnden.

Ny ungdomsmottagning i Rågsved

Vår stadsdel har precis passerat 100 000 invånare och fortsätter växa. Väntetiden till ungdomsmottagningen vid Gullmarsplan är för lång. Snabbt stöd till ungdomarna är viktigt för såväl individen som för samhället. Vi måste återöppna ungdomsmottagningen i Rågsved.

Naturreservat i Hagsätraskogen

Vi bygger och förtätar som aldrig förr i söderort. Parallellt med byggandet är det viktigt att säkra grönområden för rekreation och för djur och natur. Därför vill vi socialdemokrater skapa ett naturreservat i Hagsätraskogen.

Seniorbostäder för våra äldre i Årsta och Högdalen

Det räcker inte med att regeringen ska avskaffa pensionärsskatten. Det behöver finnas bostäder som våra äldre ser fram emot att få flytta in i. Därför lovar vi att bygga seniorbostäder, med samlingslokaler med aktiviteter, intill Årsta äldreboende och Högdalens äldreboende.

Vänsterpartiet

Lars Sterneby (V)

Bättre arbetsmiljö i omvårdnaden

Vi behöver fler barnskötare och förskollärare på våra dagis. Barngrupperna måste bli mindre. Fler undersköterskor, med flera, behöver anställas inom hemtjänsten och arbetet i hemtjänsten ska ha en rimlig utformning

Ökat inflytande för pensionärer

De som har hemtjänst ska få mer inflytande över den hjälp de får. Maten som levereras ska ha en bra kvalité. Seniorboende med aktivitetscenter är en succé inom våra äldreboenden. Nu behöver vi få fram ytterligare seniorboenden så fler pensionärer kan få trygghet och nära till sällskap.

Hela Årstaskogen ska bli naturreservat

Hela Årstaskogen ska blir naturreservat. Vi har en annan uppfattning än V i stadshuset. Jag vill att man utökar nuvarande gräns så den omfattar hela skogen. En utökning på c:a 12 hektar. Jag vill också att hela Rågsveds friområde och hela Hagsätraskogen blir skyddade. 

Miljöpartiet

Fotios Stathis (MP)

Innovation och nytänkande i äldrevården

Satsningar på innovation och nytänkande inom äldreverksamhet, i likhet med Stureby vård och omsorgsboende. Dels för att förbättra för brukarna, men också för att personalen ska erbjudas möjligheter att utvecklas i sina yrkesroller och därmed skapa attraktiva arbetsplatser.

Grönområden vid förskolor

Säkerställa att förskolebarn, även nyetablerade förskoleverksamheter, ska ha tillgänglighet till grönområden i omedelbar närhet och att de grönområden som finns i närhet av förskolor och skolor ska värnas.

Satsa på stadsodling

Satsningar på stadsodling, fler odlings- och kolonilotter för att möta det växande intresset hos medborgarna och även uppmuntra till gemensamma stadsodlingar på offentliga platser. Alla förskolor och skolor bör ha tillgång till en egen odlingslott, för att lära sig om odling och för att skapa medvetenhet om matsvinn.

Feministiskt initiativ

Lisa Palm (Fi)

Mindre barngrupper och bättre arbetsmiljö i förskolan 

Vi vill satsa på mindre barngrupper, bättre arbetsmiljö för förskolepersonal och högre löner för särskilt barnskötarna. Detta behöver drivas centralt och på stadsdelsnämndsnivå.

Rusta upp med kulturen i centrum
Vi vill rusta upp de lokala centrumen, exempelvis Rågsveds centrum. Vi vill se mer kultur i den offentliga miljön i Östberga och Rågsved och fortsätta satsa på feministisk stadsplanering vilket skapar tryggare miljöer för alla, men i synnerhet kvinnor och barn.

Fler jobb till kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden
Fler jobb till kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden. Vi ska fortsätta satsa på att öka den ekonomiska jämställdheten i stadsdelen genom att nyanlända kvinnor och kvinnor i arbetslöshet ska få arbete och möjlighet till studier. Idag finns det “stadsdelsmammor” i Rågsved som arbetar uppsökande mot kvinnor långt ifrån arbete eller studier och vi vill se stadsdelsmammor även i Östberga.

Centerpartiet

Christina Peterson (C)

Ett parklyft

Ett parklyft för att stadsdelens parker och torg ska fortsätta vara goda mötesplatser och bidra till människors trygghet, hälsa och välbefinnande. Centerpartiet vill bygga mer på höjden istället för att parker och grönområden tas i anspråk.

Miljöhänsyn före lägsta pris på mat

När maten till förskolor och äldreboenden upphandlas ska det ställas krav på miljöhänsyn och djurskyddsregler motsvarande svensk nivå. Lägsta pris ska inte alltid vara vägledande. På längre sikt ska alla förskolor ha eget tillagningskök. Våra äldre ska ha möjlighet att påverka vilken mat som ska serveras.

Underlätta för privata äldreboenden och förskolor

Vi vill försvara valfriheten och ge de äldre möjlighet att själva välja äldreomsorg eller föräldrar att välja barnomsorg. Det ska uppmuntras och underlättas för enskilda aktörer att bedriva äldreomsorg eller förskoleverksamhet i stadsdelen.

Liberalerna

Urban Rybrink (L)

Tryggare och snyggare Gullmarsplan

Vi vill förbättra tryggheten vid Gullmarsplan. Stadsdelen kan bli bättre med extra städning och särskilda insatser mot klotter. Vi vill ha en mobil polisstation på helgkvällar samt ordningsvakter i samband med större arrangemang. Vi vill se över möjligheterna att öka de sociala insatserna för att motverka droghandel vid Gullmarsplan.

Tryggare och bättre förskola

Mindre barngrupper i förskolan. Barn till föräldralediga ska ha rätt till 30 timmar på förskolan i veckan. Vi vill se permanenta förskolor som är giftfria och med tillräckliga förskolegårdar, inte tillfälliga paviljonger.

Alla över 85 ska få servicebonede

Valfrihet måste finnas för de äldre. Vi arbetar aktivt för att servicehusen ska finnas kvar. Vi vill att alla som fyllt 85 ska ha möjlighet att beviljas serviceboende eller vård- och omsorgsboende utan att bli biståndsbedömd. Boende med gemensamma aktiviteter är ett viktigt för att motverka ofrivillig ensamhet.

Moderaterna

Gustav Johansson (M) Foto: Robert Leonardi

Öka tryggheten

Delar av vårt område som Rågsved, Hagsätra och Högdalen präglas av stor otrygghet. Vi vill att stadsdelsnämnden arbetar för att öka tryggheten genom fler strategiskt placerade övervakningskameror och fler ordningsvakter. Vi vill också tillämpa nolltolerans mot skadegörelse, klotter och nedskräpning.

Avlasta förskollärarna

Vi vill avlasta den pedagogiska personalen i Enskede-Årsta-Vantörs förskolor och erbjuda arbetstillfällen för personer utanför arbetsmarknaden genom tjänster som måltidsvärdar. De ska kunna utföra enklare sysslor och underlätta för förskollärare och barnskötare att fokusera på det pedagogiska arbetet.

Nej till kommunalisering i äldreomsorgen

Högdalens äldreboende i Enskede-Årsta-Vantör blev kommunaliserat av den rödgröna majoriteten. Vi vill att äldreomsorgen präglas av valfrihet. Den äldre befolkningen växer och för att bemöta behovet behövs fler aktörer så vi får fler äldreboenden. Därför säger vi nej till fler ideologiska kommunaliseringar.

Sverigedemokraterna

Peter Wallmark (SD), gruppledare för SD i Stockholms stad.

Kameror och vakter ska ge ökad trygghet

Sverigedemokraterna anser att tryggheten måste förbättras för kommuninvånarna. Fler uppsatta trygghetskameror och ett ökat antal patrullerande ordningsvakter är exempel på förebyggande åtgärder som vi är positiva till. Sen ska vi arbeta mer med belysning för att öka tryggheten.

Nyanlända ska gå längre i förberedelseklass

Nyanlända med stora brister i det svenska språket placeras i skolklasser för tidigt, resultatet blir att andra barns skolgång blir lidande. Vi vill att nyanlända barn och ungdomar går i förberedelseskolor. Tryggheten är viktig, de som förstör för andra barn ska förflyttas från skolan.

Vill ta bort avgifterna för boendeparkering

Vi kommer ta bort de införda avgifterna för boendeparkering. Det handlar bland annat om att vi kommer se till att den införda parkeringstiden återställs från 7–19 till 9–17. Vi kommer verka för att MC-förare som bidrar till mindre trängsel på våra gator får parkera gratis i Stockholms stad.

  • Sverigedemokraterna har ingen ledamot i stadsdelsnämnden, men vi har ställt frågan även till dem eftersom de sitter i fullmäktige.
  • Vi har även skickat frågan till Kristdemokraterna, men inte fått något svar.