Marken vid Villa Söderås ska återställas till som det såg ut 2012. Foto: Pekka Pääkkö

Villa Söderås ska återställas

Lidingö stad kräver att jordvallarna på Villa Söderås tas bort och det inom ett halvår. Annars får tomtägarna betala vite.

  • Publicerad 08:00, 5 maj 2016

Som Lidingö tidning skrev den 5 februari i år skulle ärendet om Villa Söderås avgöras i Mark- och miljödomstolen, när ägarna VSQ Property började agera i frågan och förhörde sig om vad de ska göra för att återställa marken.

Därför skulle miljö- och stadsbyggnadsnämnden i Lidingö stad svara skriftligt till Mark- och miljödomstolen på vad kommunen vill att VSQ Property ska göra för åtgärder och inom vilken tidsperiod. Detta har nu skett.

I yttrandet skriver Lidingö stad att: ”All den mark som olovligen har förändrats och där förändringen krävt lov ska återställas, vilket då avser de upp till cirka två meter höga vallar som i stort sett omgärdar bebyggelsen på tomten.”

Staden bifogar en karta som visar skillnaden mellan nuvarande höjdnivåer i jämförelse med laserskannade nivåer från våren 2012. Marken ska återställas till det som framgår av 2012 års karta.

Återställandet skall göras inom sex månader efter att beslutet vunnit laga kraft, annars utgår ett vite på 350 000 kronor.