Foto: Upplands-Bro kommun

Val 2022: Hur ska Upplands-Bro växa?

Mitt i kommer under våren och sommaren att ställa frågor till partiernas toppkandidater i Upplands-Bro kommun.

  • Publicerad 10:01, 9 maj 2022

Valet närmar sig med stormsteg. Söndagen den 11 september är det dags att ta ställning till vem du vill ska leda Upplands-Bro kommun, Region Stockholm och Sveriges Riksdag.

Vi ställer samma frågor till alla politiker. Tanken är att du som Upplands-Brobo och väljare ska kunna bilda dig en uppfattning om hur respektive parti ser på stora frågor som präglar kommunen nu och framöver.

Vi börjar i den brännheta frågeställningen: Hur ska Upplands-Bro växa?

Fredrik Kjos (M)

– Vi vill att Upplands-Bro växer hållbart. Över tid ska tillväxt­takten inte vara högre än 2 procent per år.
– Tidigare S- och MP-styrets många aggressiva flerbostadshusområden kommer att fördubbla kommunens invånarantal på få år – det är inte hållbart. De aggressiva planerna är till drygt 90 procent bostäder i höga och tätt byggda hus och oftast hyresrätter. Vi vill se fler attraktiva bostadsområden där småhus och eget ägande dominerar, gärna nära vatten och vår vackra natur.

Katarina Olofsson (SD):

– Sverigedemokraterna är av uppfattningen att Upplands-Bro ska växa men i mycket långsam takt. Vi vänder oss mot den explosionsartade befolkningsutvecklingen som varit en stor belastning på kommunens service och infrastruktur.

– Vi vill se en kommun där småhusbebyggelse prioriteras – främst på landsbygden. Kommunen bör satsa på att få hit näringsliv genom att tillgodose deras lokalbehov".

Jan Stefanson (KD):

– KD vill bejaka tillväxten med småskalighet och omsorg om gestaltning. Vi är en glesbygd med en lantlig miljö och natur som vi ska skydda.

– Vi ska undvika förortsnegativa fallgropar och höga hus. Vi vill möta efterfrågan av villor, radhus och flerbostadshus med blandade upplåtelseformer. Siktlinjer mot Mälaren skapas. Pendeltåg och bussförbindelser få tätare trafik. Vi säger nej till 35 meter höga byggnader på Broängarna.

Mattias Peterson Ersoy (C):

– Utveckling och förbättring är våra ledord snarare än befolkningstillväxt. De kvalitéer som gör Upplands-Bro attraktivt får inte byggas bort. Det är de boendes önskemål och näringslivets behov som utgör grunden för vår gemensamma­ utveckling.

– En mångfald av företag och föreningar i levande gröna bostadsmiljöer där människor vill vara, känna sig trygga och släppa ut sina barn. Det är vårt Upplands-Bro.

Hans Åberg (L):

– Hejdad tillväxt. Bejaka småskaligheten. Fler egna hem och småhus. Boende för alla åldrar och ekonomisk förmåga. Gärna små kluster på landet. Engelska byar förebilden.

– Utbyggt cykelnät och cirkulerande rundbuss mellan alla kommundelar. Det tudelade Bro ska byggas ihop till småstaden Bro. Fler företag och arbetsplatser. Mentalt ska två tätorter bli en kommun. Upplands-Bro – möjligheternas kommun!

Camilla Janson (S):

– Bygga varsamt med hänsyn till trygghet, livskvalitet, naturvärden, kulturhistoriska miljöer, och befintlig bebyggelse. Större delen av kommunen ska fortsatt vara grön. Klimatsmarta bostäder för olika behov.

– Olika upplåtelseformer det vill säga eget ägande, bostads- och hyresrätter. Modern infrastruktur. Utbyggd, välfungerande kollektivtrafik. En sammanhållen samhällsplanering, vi anställer en stadsarkitekt.

Erik Karlsson (V):

– En trygg, attraktiv och välkomnande kommun växer. Redan från förskolan sätta in åtgärder och använda kommunens resurser till att förebygga utanförskap och barnfattigdom vilket främjar vi-känslan. Detta ger oss främst tryggare barn och unga.

– Ha ledande politiker som tar ansvar för kommunens personals arbetsmiljö och utan ministerstyre spelar med öppna kort med invånarnas bästa för ögonen.

Sara Ridderstedt (MP):

– De planer som bidrar till kommunens mål om ett hållbart samhälle ska prioriteras. Att förtäta är hållbart och klimatvänligt eftersom vi kan använda befintlig infrastruktur och inte ta ny naturmark i anspråk. Ny bebyggelse i befintliga områden. Bro ska inte växa på bekostnad av värdefull natur- åker- och jordbruksmark.

– Miljöpartiet värnar också våra riksintressen för kulturmiljö, friluftsliv och dricksvatten.

Fastighetsbolag bjöd till gårdsfest

Brogårdsdagen i Tegelhagen med tipsrunda, politiker och korv. Korv, tipsrunda och en brinnande docka som räddningstjänsten släckte till barnens glädje gång på gång – detta var ingredienser då en av de stora fastighetsaktörerna i Tegelhagen bjöd in till...onsdag 25/5 15:51

Trerummare helt utbrunnen på Rosgården i Bålsta

Under måndagskvällen brann det i en lägenhet i Bålsta. Då räddningstjänsten kom till platsen slog redan lågor ut ur fönstret. – Jag och räddningstjänsten i Bålsta var först på plats, då var det en...tisdag 24/5 16:39