Foto: Mostphotos

VA-arbete i Årsta havsbad avbryts permanent

SIAAB avbryter permanent arbetet med den kommunala VA-utbyggnaden i Årsta havsbad. Närmare 1 000 fastigheter drabbas.

  • Publicerad 16:12, 17 dec 2015

SIAAB meddelade under onsdagen att de bryter kontraktet med kommunen i etapp 2-4 av utbyggnaden av VA i Årsta havsbad. Kommunen förbereder nu en stämning av SIAAB för kontraktsbrott, skriver man på kommunens hemsida.

Samtidigt startar upphandlingen av en ny entreprenör. SIAAB:s utförda arbeten ska dock först besiktigas och värderas och kommunen misstänker många systematiska fel i arbetena, skriver man.

Återställning av staket, vägar, diken med mera kommer att utföras av den nya entreprenören.

Ny preliminär tidplan är att entreprenadarbetena ska vara färdiga för slutbesiktning under hösten 2016. Möjlighet att ansluta sin fastighet till det kommunala va-nätet kommer troligtvis att vara möjligt först våren 2017, enligt Karl-Ossian Frimodt, kommunens projektledare.

SIAAB anser å sin sida att kommunen är skyldiga dem cirka 12 miljoner kronor för utfört arbete.

– Kommunens hållning är givetvis att SIAAB ska få betalt för allt utfört arbete, men kommunen kan inte betala för arbete som ännu inte utförts eller för arbete som entreprenören påstår sig ha utfört men där de inte lämnat underlag som styrker detta, säger Karl-Ossian Frimodt.

I entreprenaden Årsta Havsbad etapp 1, där VA, gångbana, el och tele ingår, pågår arbetet alltjämt. Även här är SIAAB entreprenör. Arbetsområdet består till största delen av vägområdet för Årsta Havsbadsvägen. Den andra, avbrutna delen, heter Årsta havsbad etapp 2-4. Denna entreprenad består av VA och tele.