Stadens kontrollverksamhet av entreprenörernas anvisningar för trafikomledningar vid vägarbeten fortsätter även under nästa år. Foto: Mostphotos

Trafiksituationen vid en tredjedel av alla gatujobb får underkänt

Stadens kontrollverksamhet av entreprenörernas trafikomledningar vid vägarbeten fortsätter även under nästa år.

  • Publicerad 19:30, 9 dec 2019

Stockholms stad har under året haft fyra projektanställda kontrollanter ute för att granska hur de entreprenörer som utför grävarbeten sköter trafikanvisningarna under byggtiden, alltså hur trafiken leds om.

Av 377 kontrollerade arbeten godkändes bara 64 procent under mätperioden 14 februari till 9 september 2019. Resterande 136 arbeten godkändes inte.

Under hösten fick kontrollanterna även i uppdrag att kontrollera de planer som gällde omledning av cykel.

Ny sorts patrull ska granska gatuarbeten i Stockholm

Av de 58 arbeten som granskades framkom att det fanns brister i det tillstånd som Trafikkontoret själva gett i sju av fallen. Efter inspektioner upptäcktes att entreprenörerna brustit i totalt 18 av trafikanordningsplanerna.

I tolv av fallen gällde bristerna att hänvisning för cyklister saknades. I ytterligare fem fall var gång- och cykelbanan för smal. Det fanns även flera exempel där underlaget ansågs farligt eller undermåligt, enligt trafikkontoret.

– Det ska inte vara så. De som bedriver arbetena ska göra så att det blir trafiksäkert, inte bara för gående och cyklister men även för bilister, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Nu har trafikkontoret beslutat att kontrollverksamheten, där de extra kontrollerna av omledning av cyklister ingår, ska fortsätta även under nästa år.

Varför lägger ni extra fokus på cykel?

– De som färdas på cykel har högre hastigheter än de som går, samtidigt som det visat sig att entreprenörerna ibland glömmer bort att tänka på cyklisterna. Därför kan det bli allvarligare olyckor. Med brister i omledningen hamnar de cyklande ofta bland de gående, och då blir det konflikter mellan gående och cyklister. När ett trafikslag tappar sin länk i ett bygge drabbas alla.

Totalt dömdes viten för över tre miljoner kronor ut under kontrollperioden.

Nu vill staden även se över möjligheten att höja vitesbeloppen.

– Vad bristerna beror på vet vi inte. Men jag kan tänka mig att det är slarv. Man tänker inte efter och har kanske lite bråttom. Det här med vitet är ett sätt att se till att de följer det de ska göra. Vi skärper helt enkelt kontrollen och ser över möjligheten att höja vitesnivåerna när vi ger tillåtelser att gräva i trottoarer och cykelbanor, säger Daniel Helldén.