Striden om Råstasjön inte över

Kampen om Råstasjön är inte över – långt därifrån. En ny bygglovsansökan har fått både politiker och nätverket Rädda Råstasjön att gräva upp stridsyxan igen.

  • Publicerad 10:47, 13 feb 2017

Vi kommer inte tillåta att reservatet naggas i kanten.

Nu handlar det om en bygglovsansökan från Peab. Byggbolaget vill sätta upp ett visningstält för spekulanter på de nya lägenheterna på Evenemangsgatan. Dessutom vill man placera byggbodar ungefär där den gamla betongstationen ligger. Antalet bodar är inte specificerat. I ansökan om ett tillfälligt bygglov på nästan tre år står det bara ”byggbodar”.

Samtidigt utreds just nu hur långt från stranden det planerade naturreservatet ska sträcka sig.

– Om politikerna menar allvar så måste man ge ytor och marginaler åt reservatet. Man kan inte placera byggbodar precis på gränsen till strandskyddslinjen, säger Henrik Persson i Nätverket Rädda Råstasjön som kallar bygglovsansökan för ”de små stegens tyranni”.

Redan när Solna stad presenterade sitt första utkast till reservatsgränser protesterade bland annat nätverket, Naturskyddsföreningen och Miljöpartiet och krävde att reservatet skulle sträcka sig hela vägen upp till Evenemangsvägen och Råsta strandväg och även väster om Sjövägen.

Om Peabs bygglovsansökan godkänns blockeras området upp mot Evenemangsvägen av byggbodar de närmaste åren.

– Det var tidigare ett grönområde. Det finns flygbilder som visar hur vattendraget rinner mellan två skogsdungar. Vi kräver att grönområdet återställs helt, säger Henrik Persson.

Även Miljöpartiets gruppledare Bernhard Huber är kritisk till Peabs bygglovsansökan.

– Det står bara ”byggbodar” i ansökan men jag skulle gissa att det handlar om minst fyra stycken. Dessutom är det anmärkningsvärt att Peab tar fram hela underlaget som Solna stad sedan ska godkänna.

Han är förvånad över att beslutet om Peabs bygglovsansökan har delegerats och alltså ska tas av tjänstemän inom förvaltningen och inte av politikerna i byggnadsnämnden.

– Eftersom Solna förbereder ett förslag till naturreservat i samma område är beslutet så viktigt att det borde tas av politikerna i nämnden, anser Bernhard Huber.

Byggnadsnämndens ordförande Torsten Svenonius har inte sett Peabs bygglovsansökan. Han poängterar att nämnden för några månader sedan enhälligt tog ett beslut om en delegationsordning, alltså vilka ärenden som ska beslutas inom förvaltningen.

– Min bedömning just nu är att det här är ett sådant ärende. Men det är fullt möjligt att lyfta ett ärende av principiell karaktär till nämnden, säger Torsten Svenonius.

Den som avgör om frågan har principiell betydelse är bygglovschefen i Solna stad, Cecilia Granström.

– Vi har inte kommit så långt att vi tittar på den frågan, säger hon till Vi i Solna.

Bygglovsärendet kungjordes den 2 februari. Eventuella synpunkter ska ha lämnats in senast den 16 februari.

Helt klart är att nätverket Rädda Råstasjön kommer att kämpa för varje meter av strandområdet kring sjön.

– Vi fick ihop 25 000 namn och stoppade byggplanerna. Vi var och är fortfarande en folkrörelse och kommer inte tillåta att reservatet naggas i kanten, säger Henrik Persson.

MER Bygglov

Byggnadsnämnden får besluta om tidsbegränsat bygglov om åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid och om sökanden begär det.

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst 10 år. Sökanden kan innan tiden har gått ut begära att tiden förlängs, men det får göras med högst 5 år åt gången. Den sammanlagda tiden för tidsbegränsat bygglov får inte överstiga 15 år.

Källa: Boverket

Visa merVisa mindre