Planen. De här bostäderna i Örby, Älvsjö, stod klara i fjol. De som ska byggas i Beckomberga kan bli något liknande. Foto: Sacharias Källdén

Stockholmshems nya besked om marken i Beckomberga

Snart sätts spaden i marken för bygget av modulbostäderna i Beckomberga. Tidigare har byggherren uppgett att ingen pålning eller sanering kommer att behövas. Men efter ytterligare en markundersökning låter det nu annorlunda. Projektchefen Pär Nordh berättar om vad som händer just nu.

  • Publicerad 11:20, 15 nov 2019

Bygget av modulhusen i Beckomberga har överklagats av grannar flera gånger, och ärendet gick upp i högsta instans, mark- och miljööverdomstolen. Men domstolen gav inte prövningstillstånd, och bygglovet vann därför laga kraft i slutet av 2017.

Nu kan modulhus börja byggas i Beckomberga

Trots det är det först nu, två år senare, som själva bygget drar igång. Den 7 november godkändes genomförandebeslutet för de 83 tillfälliga bostäderna. Målgruppen som är tänkt att bo i husen är nyanlända familjer med uppehållstillstånd.

Det är kommunala Stockholmshem som ansvarar för bygget, och projektchef är Pär Nordh. Här reder han ut flera frågor kring de nya modulhusen.

Vad händer nu?

– Nästa steg är att vi drar igång med markarbetena i november/december, för att sedan återuppta dem till våren när det är en gynnsammare väderlek.

Det har tidigare uppgetts att det inte kommer behövas någon marksanering, hur är status nu?

– Man gjorde en fördjupad markundersökning under våren, och såg att de flesta värdena hade gått ner. Men miljöförvaltningen tycker att ska vi ändå dit, kan vi även ta bort den ganska låga arsenikförekomsten som finns. Den första tanken var att försegla det (med en åtskiljande fiberduk, reds.anm), men de tycker att det är lika bra att ta bort det som finns.

Staden: Det går att bygga modulhus i Beckomberga

Hur går saneringen till?

– Det tar tre, fyra dagar att sanera. Enligt miljörapporten i utredningen är förekomsten av arsenik till en liten, begränsad yta. Där gräver man bort massorna, och under tiden man gräver tar man provtagningar för att säkerställa att det inte förekommer någon mer arsenik. Massorna körs sedan bort till en deponi. Men det är så lite att som jag förstår det skulle det lika väl kunna vara kvar. Det finns ingen risk att arseniken kan spridas eller vara skadlig i samband med saneringen.

Tidigare har det också sagts att det inte kommer krävas pålning (ett slags förstärkning av marken), hur ser det ut nu?

– Ja, vi har valt pålning som grundläggningssätt. Vi gör det i och med att marken är väldigt sättningsbenägen, för byggnadens skull, annars finns det en risk att exempelvis badrummen påverkas.

Har ni behövt söka ett nytt bygglov för det?

– Nej. Vi gör ingen ändring, bygglovet ger rätt att uppföra en viss byggnad, inte vilken grundläggningsmetod som ska utföras. När byggnaderna väl tas bort kommer man skära av pålarna någon meter under marknivå.

När kan allt stå klart?

– Jag skulle tippa att allt kommer vara färdigställt under mitten av 2021.

Illustration. Så här ser skissen ut för bostäderna i Beckomberga. Foto: Illustration: Brunnberg & Forshed

Modulhusen kan behöva nytt startbesked

Det nya beskedet om att pålning behöver ske kan innebära att ett nytt startbesked behövs innan bygget av modulbostäderna drar igång. Här förklarar bygglovsarkitekten hur processen går till.

Kajsa Lind är bygglovsarkitekt på Boverket. Hon berättar att det den 1 maj 2017 skedde en lagändring, vilket utökar möjligheten att ge tidsbegränsade bygglov för bostadsändamål.

Ett bostadsprojekt som dragit nytta av den nya lagen är ungdomsbostäderna i Råcksta, Snabba hus. Då ansökte man om tillfälligt bygglov där markarbetet krävde pålningsarbete och anläggande av bottenplatta.

Eftersom byggherren hade visat hur platsen skulle återställas och att det var ekonomiskt rimligt att göra det, bedömde mark- och miljööverdomstolen att tillfälligt bygglov skulle beviljas.

Enligt Kajsa Lind är det två processer som gås igenom när ett bygge planeras och utförs, bygglovsprocessen och byggprocessen. Hon säger att själva grundläggningsmetoden (markarbetet) inte är något som prövas i bygglovsprocessen.

– Grundläggningen gås igenom vid det tekniska samrådet som ska hållas innan byggstart. Om det sker ändringar som i det här fallet med pålning, ska kommunen avgöra om det behövs en ny kontrollplan, ett nytt tekniskt samråd och ett nytt startbesked innan byggnadsarbetet påbörjas, säger Kajsa Lind.

Samråd under fredagen

När BrommaDirekt söker Stockholms stad, säger man att ett nytt tekniskt samråd ska hållas i frågan under fredagen den 15 november. Där ska byggherren presentera hur grundläggnings- och markkonstruktionen ska gå till.

Innebär det nya tekniska samrådet att ett nytt startbesked behövs?

– Jag kan inte säga om det kommer att ske, men generellt sett har man inte tekniskt samråd om det inte behövs ett nytt startbesked, säger Magnus Johansson, enhetschef på stadsbyggnadskontorets bygglovsavdelning.

Ett startbesked krävs innan projektet kan sättas igång, enligt plan- och bygglagen.