Industri. Området kallas även för kvarteret Tippen och ligger i Högdalens industriområde. Foto: Sacharias Källdén

Stinkfri sopanläggning – fräsch framtid för Högdalen

En ny jätteanläggning för sortering av avfall och en utbyggnad av värmeverket planeras vid Högdalenverket. Ett sätt att uppnå stadens klimatmål – men som innebär att naturmark kan bebyggas.

  • Publicerad 11:42, 15 okt 2021

Detaljplanen som ska upp i stadsbyggnadsnämnden den 21 oktober består av en ny sorteringsanläggning, en ny förbränningspanna och ackumulatortank för Högdalenverket. Den består också av utökad yta för återvinning.

Ett sätt att nå målen

Enligt Stockholms stad är planen en nödvändighet för att staden ska nå de uppsatta klimatmålen för 2040.

"Verksamheterna på platsen ska kunna utvecklas och kopplas samman vilket är avgörande för att staden ska kunna lyckas i sitt klimatarbete. För att kunna nå klimatmål 2040 behöver man kunna möjliggöra en fortsatt utveckling av de avfalls- och återvinningsverksamheter inom planområdet", skriver Maria Borup, handläggare på stadsbyggnadskontoret, i ett mejl till Mitt i.

Samtidigt innebär detaljplanen att delar av landskapsbilden, som Högdalens grönskande toppar, kan påverkas.

"Av den tillkommande bebyggelsen är det framför allt ackumulatortanken som kommer att synas från långt håll. Den största förändringen i landskapet på nära håll är den markuppfyllnad vid Pre Zeros fastighet och att en ny tryckbank uppförs", skriver Borup.

Tryckbanken skulle då anläggas i slätten mellan Fagersjötoppen och Högdalentoppen, för att stabilisera slätten. Detta skulle innebära att skillnaden mellan topp och dal kan minska. En hektar som tidigare varit naturmark har i detaljplanen i stället blivit mark för avfallsåtervinning samt för det befintliga gasnätet.

Även om delar av planen kan påverka omgivningen negativt så har staden bedömt att målet med ett fossilbränslefritt Stockholm 2040 är viktigare.

Topp. Från Högdalstopparna får du överblick av industriområdet. Foto: Sacharias Källdén

Planen. Såhär kan det nya industriområdet tänkas se ut. De vita byggnaderna är det nya som planeras. Foto: Stockholm Exergi/Liljewall arkitekter

Sorteringsanläggning

Den största byggnaden i planen är Stockholm vatten och avfalls (Svoa) sorteringsanläggning. Med 4 200 kvadrat i bottenyta och 24 meter hög ska den ta emot, sortera och transportera vidare stockholmarnas hushållsavfall.

– Det är 150 000 ton avfall som vi ska ta hand om så det blir en hyfsat stor byggnad, säger Anna Folkesson, projektledare på Svoa.

Sorteringsanläggningen kommer att kunna sortera ut matavfall och plast- och metallförpackningar från stockholmarnas sopor. Matavfallet kommer sedan att transporteras vidare till en anläggning utanför Stockholm där det blir till biogas. Förpackningarna kommer även de att transporteras iväg för återvinning på annan plats.

Storbygge. Såhär kan sorteringsanläggningen se ut från Selaövägen. Foto: Stockholm Vatten och Avfall

Från dålig lukt till att uppnå klimatmål

September 2015: Exploateringskontoret föreslår att nämnden ska anvisa mark till Stockholm Vatten Avfall AB i Högdalen för att bygga anläggningen.

✓ I förslaget är även en rötning- och biogasanläggning med. Boende i området reagerar på förslaget och oroas för risken att det ska lukta i området.

2016 beslutar man att ta bort förslaget om en biogasanläggning. Det ska endast bli en anläggning för mottagning, sortering och omlastning av hushållsavfall.

✓ Samråd hålls under 2017 då boende får tycka till om detaljplanen, och vissa förändringar görs.

✓ ÅVC Trädgård (återvinningcentral för trädgårdsavfall), som tidigare var med i planen, tas bort. Tryckbanken skrivs in i planen för att minska risken för ras. Fler utredningar görs för att minska påverkan på naturmiljön, som Gökdalen och dess habitat, flora och fauna.

✓ Detaljplanen görs om och går ut på samråd igen 2021. Några justeringar görs i planen.

21 oktober 2021: Detaljplanen går upp i stadsbyggnadsnämnden där den kan godkännas eller få avslag.

December 2021: Kommunfullmäktige beslutar om detaljplanen.

✓ Både kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden kan besluta om att anta detaljplaner. Kommunfullmäktige beslutar om planer av stor vikt eller av principiell betydelse, övriga planer fattar stadsbyggnadsnämnden beslut om.

Visa merVisa mindre

Såhär ser anläggning ut från nordväst. Foto: Stockholm Vatten och Avfall

Oro för lukt och trafikmängd

Boende har uttryckt viss oro för att det ska lukta i området då anläggningen bland annat ska hantera matavfall, men det är det ingen risk för, enligt Anna Folkesson.

– Hela anläggningen kommer att vara insluten och all verksamhet kommer att vara inomhus, så risken för lukt är liten. Man ska inte märka av oss, det är målsättningen.

Inte heller trafikmängden, som oroat boende i området, ska innebära någon större lokal påverkan.

– Enligt analyser vi gjort kommer 12 fordon till per dag vara det vi bidrar med. Det kan jämföras med att det idag kör 20 000 bilar på Örbyleden och 18 000 på Magelungsvägen, säger hon.

Den 21 oktober tar stadsbyggnadsnämnden alltså beslut om detaljplanen. I december är tanken att den ska tas upp i kommunfullmäktige, om detaljplanen godkänns är planen att sätta i gång bygget av anläggningen i mars 2022. Målet är att vara klara vid halvårsskiftet 2024.

Vad tänker du om att Högdalenverket kan byggas ut?

Foto: Sacharias Källdén

Mahdi Noor, 33, Fagersjö

– Det kommer hela tiden utvecklas och byggas, det kan vi nog inte säga något om. Men när det byggts så mycket påverkar ju det miljön, massa damm på löven exempelvis. Det är viktigt med balans mellan utveckling och att hålla områden fina.

Foto: Sacharias Källdén

Amina Ramos Durrani 29, Bandhagen, Milea 5 månader och Madeleine Appelgren, 28, Högdalen

Amina: Det är väl både och. Det är bra att de förbättrar och bygger men det blir mycket ljud och buller. Här är det skönt med skogsområdet.

Madeleine: Ja, Högdalen har blivit en byggarbetsplats. Vi har ju en skitstor anläggning här redan, den räcker ju. Varför behöver man bygga ut?

Foto: Sacharias Källdén

David Sulo, 34, Bandhagen och Isac Helgason, 36, Bandhagen

David: Jag tänker inte så mycket på det, det spelar mig inte så stor roll.

Isac: Det går lite för snabbt, kanske att man kan bygga lite smartare. Mycket bygge påverkar också djurlivet, jag har sett harar och rävar här, sånt kan ju försvinna. Det är bra att vi har satta klimatmål, men jag tror inte att vi kommer uppnå dem.