Förslag. Nu föreslår staden en eventuell bostadsexploatering i skogsområdet mellan Gasverket och Hjorthagen. Här en är stadens flygbild över området från april 2019. Foto: Källa: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad

Staden vill bygga bostäder i Hjorthagsparken

I ett nytt inriktningsbeslut för hur Hjorthagen ska utvecklas föreslår staden att 200 nya lägenheter byggs i Hjorthagsparken, för att binda samman Hjorthagen med Gasverket.

  • Publicerad 16:30, 24 feb 2020

Ett inriktningsbeslut i stadsbyggnadssammanhang ger en tidig bild av hur ett område ska utvecklas. Det första sådana beslutet för Hjorthagen fattades 2009 och har därefter justerats flera gånger.

Nu i november klubbade exploateringsnämnden ytterligare ett ändrat inriktningsbeslut, som härnäst ska upp i kommunfullmäktige.

"Skapa liv i området"

Redan i de tidiga planprogrammen beskrevs ett behov av att stärka kopplingen mellan den befintliga bebyggelsen i Hjorthagen och den nya, men tidigare har inget specificerats.

I det nya inriktningsbeslutet föreslår exploateringskontoret att områdena ska bindas samman genom bebyggelse – cirka 200 nya lägenheter och 8000 kvadratmeter lokaler ( främst för förskolor) – i Hjorthagsparken, som i ärendet kallas Hjorthagskransen.

– Vi tittar på om det skulle gå att göra kompletterande bebyggelse på den här platsen för att skapa trygghet och liv för de som rör sig mellan områdena och för att skapa fler platser att bo på, säger Staffan Lorentz, projektansvarig på exploateringskontoret.

Vart i Hjorthagsparken?

– Vi har grovt identifierat några stråk och platser där det rör sig folk mellan Hjorthagen och Gasverket. Var och hur är frågor som kommer besvaras i utredningar och i dialog med de som bor och använder området.

Förslaget är i ett tidigt skede. Hösten 2019 påbörjades ett utredningsarbete och arbetet med en förstudie för Hjorthagskransen. Förstudien beräknas vara klar 12-16 månader från det att man började, varpå man sedan eventuellt kan påbörja arbetet med detaljplan.

Tidigt skede

– Vi håller nu på med en studie för att se vad det finns för skyddsvärd ekologi och biologi på platsen och vad det finns för möjligheter överhuvudtaget. Ytterligare analyser och dialog behöver sedan göras för att se om det är lämpligt att utreda vidare, säger Staffan Lorentz.

Det reviderade inriktningsbeslutet skickades på remiss till Östermalms stadsdelsnämnd och har fått grönt ljus av alla partier utom S och V som reserverade sig mot beslutet.

"Exploatering genom större huskroppar i Hjorthagsparken riskerar att skada områdets typiska karaktär och på sikt utarma viktiga spridningsvägar bland annat mellan Lilljansskogen och östra Östermalm. Vi anser att miljökonsekvensbeskrivningar ska tas fram" yrkar S och V under nämndsammanträdet.

Andra ändringar i projekt Hjorthagen

Projekt Gasklockan 2, som ska inrymma en scen, ansvaret flyttas från fastighetsnämnden till exploateringsnämnden.

Antalet lägenheter är marginellt förändrat i flera kvarter. Totalt blir det 7000 nya lägenheter i Hjorthagen.

Den ekonomiska vinsten är lägre jämfört med det senaste beslutet från 2017, främst på grund av stadens investering i Gasklocka 2 som inte var med i budgeten för 2017 års beslut.

Visa merVisa mindre