Solberga BP, en av många planer i Stockholm som har fått konstgräs de senaste åren. Foto: Anna Z Ek

Staden och däckåtervinnarna tvistar om konstgräs

Miljöförvaltningen rekommenderar Stockholms stad att begränsa användningen av konstgräs och gummigranulat, och att inte använda material av gamla bildäck i ytskikt. Men rekommendationen innehåller allvarliga faktafel enligt Svensk Däckåtervinning i sitt remissyttrande.

  • Publicerad 14:22, 1 nov 2018

– I stället för att ta ansvar för att skötseln av konstgräsplanerna inte ger upphov till spridning av mikroplaster fokuserar Stockholms stad på valet av material, där man dessutom utgår från felaktiga analyser. Konsekvensen blir att kommunen börjat experimentera med nya material som är mindre säkra för spelarna, dyrare, och har större miljöpåverkan än återvunnet däckgummi, säger Fredrik Ardefors, vd på Svensk Däckåtervinning AB som är ett kretsloppsföretag utan vinstkrav.

Oro för hälsorisker

Konstgräs och gummigranulat innehåller ämnen som påverkar växt- och djurliv negativt och som ger upphov till spridning av mikroplast. Syftet med miljöförvaltningens rekommendation är att begränsa spridningen av mikroplaster i miljön och att begränsa framför allt barn och ungdomars exponering för miljö- och hälsofarliga kemikalier.

Fördelarna med konstgräsplaner är samtidigt stora då de går att använda året runt. Men den ökade användningen av gummigranulat har även inneburit en ökad oro för hälsorisker, framför allt när det gäller så kallat SBR-gummi av återvunna bildäck.

Korrekt skötsel kan nästan eliminera spill

Enligt den europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA) är dock hälsorisken för vistelse på fotbollsplaner med granulat av återvunna däck låg.

Svensk Däckåtervinning menar i sitt remissvar att Miljöförvaltningens rekommendation har fel fokus då den inriktar sig på material i stället för på skötsel. Enligt Svensk Däckåtervinning kan granulatspill till naturen nästan helt elimineras genom korrekt skötsel.

Begär att rekommendationen dras tillbaka

– Stockholm borde ta chansen att leda vägen mot ökad cirkulär ekonomi och se till total resursförbrukning och miljöpåverkan för olika planlösningar. Både nyuttag av tekniska material och biologisk rovdrift måste minska om vi ska rädda planeten. Lösningen ligger i att möjliggöra och inte som Stockholms stad försvåra materialåtervinning, säger Fredrik Ardefors.

Svensk Däckåtervinning AB:s vd Fredrik Ardefors. Foto: Ola Hedin

Svensk Däckåtervinning begär att Miljöförvaltningens rekommendation dras tillbaka och omarbetas.

Alternativa material är dyrare

Miljöförvaltningen förespråkar alternativa material, men är väl medveten om att de är betydligt dyrare och ser det därför som en avvägning som måste göras från fall till fall. ”Man kan inte välja den billigaste lösningen för konstgräs och samtidigt klara miljökraven, men miljökraven får inte heller innebära att idrottssatsningar uteblir”, skriver Miljöförvaltningen.