Mats Öhlin fick sparken som Haninge kommuns utbildningschef i höstas. Foto: Pekka Pääkkö

Sparkad skolchef: Kränkningar har pågått i fyra år

Haninge kommuns sparkade utbildningschef Mats Öhlin hävdar att problemen kring nämndordföranden Maria Fägerstens (S) beteende funnits ända sedan förra mandatperiodens början. Han hävdar också att han hade velat jobba kvar som utbildningschef – och att han lyfte arbetsmiljöproblemen till chefen. ”Men det ledde ingen vart – ingen förbättring skedde”, säger han.

  • Publicerad 09:30, 29 jan 2019

Mitt i Haninge har ända sedan oktober sökt Haninge kommuns sparkade utbildningschef Mats Öhlin för en kommentar.

Han var Haninges högste skolchef i 14 år, fram till ett möte mellan grund- och förskolenämnden och kommunens revisorer den 11 oktober.

Mötet ajournerades hastigt av nämndordföranden Maria Fägersten (S) när Mats Öhlin tog upp de arbetsmiljöproblem han hävdar hade funnits en längre tid för anställda som hade mycket kontakt med nämndordföranden.

– Jag tyckte det var lämpligt att lyfta frågorna till revisorerna eftersom de ska kontrollera hur verksamheten fungerar. Och problemen hade ju inte lösts, säger Mats Öhlin till Mitt i.

2017 hade Mats Öhlin beställt en granskning av hur hans medarbetare mådde i kontakterna med den socialdemokratiska nämndordföranden.

Om anställda uppträtt olämpligt har det ju funnits verktyg att hantera det för mig som chef, men när folkvalda gjort det så har inte mina befogenheter som utbildningschef räckt till

Mats Öhlin

Samtliga intervjuade inom förvaltningsledningen, enligt Mats Öhlin ska det ha varit 13 personer, uppgav för företagshälsovården att det förekom kränkande bemötanden från Maria Fägersten.

Flera vittnade om ett ”starkt obehag” i samband med nämndmötena.

För en utomstående som läser rapporten tycks det ha handlat om ett starkt kontrollbegär och en vilja att detaljstyra från nämndbasen.

Ett beteende som fortsätter, enligt anställda och personer som nyligen slutat på kommunen, som Mitt i varit i kontakt med.

– Om anställda uppträtt olämpligt har det ju funnits verktyg att hantera det för mig som chef, men när folkvalda gjort det så har inte mina befogenheter som utbildningschef räckt till. Då vände jag mig till min chef, både den förra kommundirektören och den nuvarande, berättar Mats Öhlin.

Fakta

Haninge i bottenskiktet i "Bästa skolkommun"

På Lärarförbundets senaste rankning ”Bästa skolkommun” från hösten 2018 var Haninge 237:e kommun. Det betyder att kommunen fortfarande är en av landets 55 lägst rankade kommuner, enligt förbundet.

Enligt senaste mätningen har dock Haninges lärare blivit friskare och andelen elever som klarar gymnasieutbildningen inom tre år har dessutom ökat.

Sedan tidigare är Haninge en av de mest generösa kommunerna när det kommer till lärarlönerna.
Andelen utbildade lärare och lärartätheten ligger dock kvar i landets absoluta bottenskikt. Och Haninge har tappat kraftigt i kategorin andelen invånare med högskolebehörighet.
Källa: Lärarförbundet
Visa merVisa mindre

Mitt i har sökt den nuvarande kommundirektören Magnus Gyllestad i flera dagar utan resultat, men i december sade han till Mitt i att Mats Öhlin borde lyft problemen med honom. Inte tagit upp dem på mötet med revisorerna.

Men Mats Öhlin lyfte problemen till kommundirektörerna, hävdar han själv.

– Jag hade pågående samtal med både Bengt Svenander (förra kommundirektören) och Magnus Gyllestad, och som jag förstått det har de haft samtal med kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S).

Vad hände sedan?

– Jag har bara kunnat konstatera att ingen förbättring skett. Därför lyfte jag upp det för revisorerna.

 

Den sparkade utbildningschefen Mats Öhlin hävdar att han gjorde allt han hade befogenhet att göra för att stoppa det kränkande bemötandet.

 

Vad ville du att revisorerna skulle göra?

– Utreda frågan kring arbetsmiljön, hjälpa till i frågan.

Hur länge menar du att problemen kring Maria Fägerstens beteende funnits, menar du?

– Ända sedan hon klev in som nämndordförande 2014.

Fakta

Så står sig Haninge kommun i skolresultaten

Andelen behöriga elever till gymnasiet i årskurs 9:

Haninge: 83 %

Länet: 89,1 %

Riket: 82,7 %

Genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9:

Haninge: 214,1

Länet:: 240,2

Riket: 223,3

Andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen:

Haninge: 69,5 %

Länet: 79,4 %

Riket: 73,5 %

*Kommunal skolstatistik är det som anges. Fristående skolor är inte med.

Källa: Skolverket/Läsåret 2017/18
Visa merVisa mindre

Enligt ett antal personer Mitt i varit i kontakt med så har det funnits mer eller mindre öppna konflikter mellan nämndordföranden och anställda på förvaltningen.

Men ingen vi pratar med kan peka på några egentliga skiljelinjer i uppfattningen om hur Haninges skolor och kvaliteten ska förbättras.

Inte heller Mats Öhlin.

– Vi tjänstemän har inte valt något annat innehåll eller inriktning än det som politikerna beslutat i nämnden, säger han.

Haninge kommuns skolor är mer ekonomiskt stabila än på flera år.

Gentemot rikssnittet har kommunen också klättrat gällande skolresultaten, däremot halkar kommunen efter i jämförelse med de flesta andra Stockholmskommuner.

– Men skolbetygen är bättre än någonsin i Haninges historia, och alla enheter har haft en budget i balans, säger Mats Öhlin.

På Mitt i:s fråga om Maria Fägerstens beteende mot tjänstemän kan ha att göra med att hon velat pressa upp skolresultaten ytterligare, säger Mats Öhlin:

– Jag har också haft ambitioner att nå högre.

Du köptes ut för två miljoner. Magnus Gyllestad tror inte att du såg ytterligare fyra år framför dig som utbildningschef i Haninge?

– Jodå, jag hade varit beredd att fortsätta som utbildningschef.

Anser du att Maria Fägersten är lämplig som nämndordförande?

– Det vill jag inte kommentera.

Mats Öhlin berättar också att Haninge kommuns HR-funktion varit informerad.

– Kommunens HR-chef har känt till problemen utan att det lett till någon förbättring, säger han.

Mitt i har sökt Haninge kommuns kommundirektör Magnus Gyllestad och HR-direktören Gunilla Ejefors Lublin för en kommentar.

Fakta

Detta är kränkande särbehandling

Med kränkande särbehandling avses handlingar som upplevs som kränkande av den eller de som utsätts för dem.

Handlingarna upplevs ofta som obegripliga och orättvisa, och kan medföra att de som drabbas hamnar utanför den sociala gemenskapen.

I värsta fall kan det utvecklas till mobbning.

Det är arbetsgivaren som har ansvaret för att arbetsmiljön är sund och säker, att kränkande särbehandling förebyggs och att drabbade tas om hand.

Det är bra att diskutera vad som kan vara kränkande särbehandling på arbetsplats. Kom ihåg att det måste vara acceptabelt för alla, både nyanställda och inhyrda.

Källa: Arbetsmiljöverket
Visa merVisa mindre

Du skickade in företagshälsovårdens granskning från 2017 till kommunens registrator först i december 2018, varför?

– Jag betraktade det som arbetsmaterial, och det fanns ju ingen anledning att jag skulle sitta på rapporten när jag lämnat kommunen, säger Mats Öhlin.

Den förra kommundirektören Bengt Svenander skriver nu i mejl till Mitt i:

”Javisst har Mats och jag pratat om saken. Hans upplevelse av att inget förbättrades beklagar jag, men jag kan givetvis inte ta ifrån honom upplevelsen. Vad jag har gjort och inte gjort kommer jag inte att redogöra för. Det skulle vara direkt olämpligt av mig, för att inte säga oetiskt, att för utomstående diskutera händelser som rör enskilda individer i organisationen, oavsett det gäller anställda medarbetare eller de förtroendevalda.”

Vi har även sökt Maria Fägersten en längre tid. Hon skriver nu i sms till Mitt i:

”Jag har respekt för den utredning som kommit fram och har ett stort förtroende för det arbete som nu pågår kring arbetsmiljö, under ledning av kommundirektören. Jag kommer bidra på alla sätt jag kan för att nämnden tillsammans med förvaltningsledningen ska ha bästa förutsättningar för att fortsätta vårt utvecklingsarbete för Haninges skolor under en ny mandatperiod.”

Haninge kommuns pressinformatör Håkan Filipsson uppger för Mitt i att en större arbetsplatsundersökning kring hela kommunens organisation nu är klar.

– När det gäller intervjuer med Magnus Gyllestad och Gunilla Ejefors Lublin så kommenterar de gärna och det gäller förstås Henrik Lindh som nu är tillförordnad förvaltningschef, däremot så är det olämpligt att gå in på personliga samtal som förts med våra medarbetare eftersom vi har ett förtroende att förvalta tillsammans med våra chefer, säger Håkan Filipsson.