Granskas. Myndigheten IVO har inlett en granskning av socialtjänsten i Farsta. Foto: Anna Z Ek

Socialtjänsten i Farsta granskas av IVO

Två fall där unga personer misstänktes fara illa har lett till att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, nu genomför en tillsyn av socialtjänsten i Farsta.

  • Publicerad 05:30, 23 nov 2020

En pappa var orolig att hans dotter utsattes för våld och övergrepp.

En skola hade så stora problem med en elev och dennes vårdnadshavare att situationen bedömdes som ohållbar.

I båda fallen gjordes anmälningar till socialtjänsten i Farsta. Men pappan upplevde inte att socialtjänstens handläggare gjorde tillräckligt för att skydda hans dotter. Och skolan uppger att socialtjänsten inte ens gav någon återkoppling alls, trots flera påstötningar.

Myndighet kräver svar

Nu har IVO inlett en tillsyn av hur socialtjänsten i Farsta sköter ärenden som rör barn och unga.

Senast 25 november måste Farsta stadsdelsnämnd bland annat svara på hur de hanterar orosanmälningar.

Myndigheten vill också ha en redogörelse av bemanning, personalomsättning och kompetens på barn- och ungdomsenheten.

Therese Grahn, avdelningschef för individ- och familjeomsorg i Farsta, vill inte svara på Mitt i:s frågor i telefon. Via mejl kommenterar hon hanteringen av de aktuella anmälningarna:

”Jag ser allvarligt på detta och vi har gjort en analys och tagit fram en åtgärdsplan. Vi följer upp och säkerställer att vi genomför förbättringar enligt åtgärdsplanen”.

”Bedömning görs samma dag”

Therese Grahn försäkrar att socialtjänsten har fungerande rutiner för mottagning av anmälningar.

”Vi har en mottagningsgrupp som ansvarar för inkomna anmälningar i nya ärenden och de hanterar dessa under samma dag. Det innebär att det alltid görs en bedömning om det föreligger akut behov av skydd/stöd”, skriver hon.

Detta är andra tillsynen av IVO på relativt kort tid. Hur påverkar det förtroendet för socialtjänsten i Farsta?

”Medborgarnas synpunkter är viktiga för oss. De hjälper oss att veta om vi har en bra verksamhet och service eller om vi behöver förbättra den”.