Snösätra kan bli kulturpark nästa sommar

Snösätra kan bli en kulturpark med kafé, utställningar och kulturevenemang redan nästa sommar. Stadsdelsförvaltningen föreslår att det bildas en projektgrupp med syftet att komma igång med tillfälliga verksamheter sommaren 2019.

  • Publicerad 16:17, 20 aug 2018

I slutet av maj inrättades ett naturreservat i Rågsveds friområde. Snösätra upplagsområde ingår delvis i det nya naturreservatet. Den södra delen ligger innanför naturreservatets gränser.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd gav stadsdelsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna för en kulturpark i Snösätra upplagsområde.

I april inkom ett medborgarförslag om att omvandla Snösätra upplagsområde till en kulturpark. Förvaltningen ställde sig positiv till förslaget men föreslog en mer omfattande utredning av de olika idéer som presenterades i förslaget.

Så kan Snösätra se ut i framtiden

Tillfälliga verksamheter nästa sommar

Förvaltningen bedömer att det går att skapa en kulturpark inom Snösätra upplagsområde och föreslår att verksamheterna i första hand förläggs inom det område som inte ingår i naturreservatet.

Stadsdelsförvaltningen tycker att omvandlingen kan ske i olika etapper. På kort sikt kan det bli tillfällig kaféverksamhet, flexibla ytor för olika kulturevenemang, tillfälliga konstutställningar, kurser och annat.

På längre sikt föreslår förvaltningen ett mer ingående inventeringsarbete för att se vilket skick tomterna är i och vad som behöver göras för att iordningställa dem för permanenta publika verksamheter. Dessutom måste även frågan om vilka saneringsåtgärder som krävs utredas närmare. Förvaltningen bedömer att det på sikt även kommer krävas en detaljplaneändring för att möjliggöra en mer permanent kulturpark. Förvaltningen vill också utreda möjligheterna att uppföra ett fåtal bostäder med koppling till de kulturverksamheter som ska finnas i kulturparken.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att det bildas en projektorganisation med syftet att skapa en tillfällig publik plats på Snösätra upplagsområde sommaren 2019. Projektet ska även utreda möjligheterna för en permanent publikplats på längre sikt.

Det finns dock inte någon budget eller ekonomisk modell för de investeringar som föreslås. Ärenden ska upp på stadsdelsnämnden den 30 augusti.