Skarpt läge kring Lövstaverket – nu är ansökan inlämnad

Striden om ett nytt värmeverk i Lövsta går nu in i ett nytt skede. Stockholm Exergi har lämnat in en ansökan om miljötillstånd för att bygga verket – och motståndarna filar redan på en överklagan.

  • Publicerad 10:52, 20 feb 2020

I sin ansökan till mark- och miljödomstolen hävdar Stockholm Exergi (tidigare Fortum värme) att man undersökt flera olika alternativ i Stockholmsregionen och kommit fram till att Lövsta är platsen med de bästa förutsättningarna för det nya värmeverket.

”Utredningar visar att läget är det bästa ur miljösynpunkt och placeringen gör det möjligt att transportera bränslen med båt”, skriver bolaget.

Ska ersätta nedlagda verk

Orsakerna till att det överhuvudtaget behövs ett nytt värmeverk är två: Dels att man ska avveckla Hässelbyverket vid Hässelby strand som ska ersättas av bostäder, dels att man stänger ner koleldningen vid Värtaverket.

Till bränsle i det nya värmeverket planerar man att använda ”både förnybart och återvunnet avfall som har sorterats ut och inte kan återvinnas”.

Gammal soptipp

Det planerade värmeverket i Lövsta har väckt starka känslor bland framförallt boende i och runt Hässelby. Projektet skulle innebära att både en småbåtshamn och det populära Lövstabadet försvinner.

Men det är framförallt miljöaspekterna som kommer att lyftas fram i den juridiska process som föreningen Rädda Lövsta planerar mot Stockholms Exergis tillståndsansökan. Platsen där verket ska byggas är en gammal soptipp och marken är mycket förorenad.

Heta känslor och hård kritik i möte om värmeverket i Lövsta

Ska sanera

Det gäller även sjöbottnen utanför, där sedimentlagren är fulla av giftiga ämnen, som riskerar att rivas upp av propellrar från båttrafiken till värmeverksanläggningen. Det skulle i sin tur kunna fördärva Mälaren som dricksvattentäkt, menar kritiker.

Stockholm Energi betonar i sin ansökan att ett saneringsprojekt av sjöbotten kommer att dras igång. ”Bottensediment med föroreningar kommer att tas bort och förorenad mark kommer att saneras. Vi kommer inte att äventyra Mälaren som dricksvattentäkt”, skriver bolaget.

Lövstaverket hot mot dricksvattnet i fjorton kommuner

Fortsatt motstånd

Föreningen Rädda Lövsta har anlitat en miljörättsjurist och kommer att fortsätta att driva frågan.

– Vi ser med stor oro på att man riskerar dricksvattnet för i princip alla stockholmare. Vi har inte fått ta del av underlaget än, men har svårt att tro att detta går att göra på ett säkert sätt, och det bekräftas av sakkunniga som vi haft kontakt med, säger föreningens ordförande Marie Granberg.

Grupptalan i domstol ska stoppa Lövstaverket – möte i kväll

”Stort som en Hötorgsskrapa”

Förutom de miljömässiga riskerna finns det mjuka värden att ta hänsyn till, menar hon.

– Verket är stort som en Hötorgsskrapa. Lövstabadet försvinner, liksom båtklubben. Det planerade naturreservatet i Kyrkhamn blir mycket mindre än det hade blivit annars. Stockholm Exergi hävdar att miljön och kommer att bli bättre där ute – vi är inte beredda att dela den uppfattningen.

I