Handlingar låg framme i en skrivare hos socialtjänsten i Skärholmen. Foto: Anna Rönngren

Sekretesskyddade handlingar låg framme hos socialtjänsten

Socialtjänstens barn och ungdomsenhet i Skärholmen har låtit sekretesskyddade handlingar ligga framme så att obehöriga kunde läsa dem. IVO konstaterar att det nu finns risk att de drabbades personuppgifter missbrukas och att deras trygghet hotas.

  • Publicerad 10:48, 27 nov 2019

Socialtjänstens barn och ungdomsenhet i Skärholmen har låtit sekretesskyddade handlingar rörande två personer ligga framme, tillgängliga för obehöriga, i en skrivare på socialtjänstens administrativa enhet.

– Det är inte okej på något sätt. Men det handlar om den mänskliga faktorn att någon av någon anledning har glömt att hämta utskriften så att den låg kvar i skrivaren ett dygn och det ska den anslut inte göra, säger Lena Svensson, tf, chef för socialtjänsten i Skärholmen.

I handlingarna fanns känslig information samt namn och personnummer på de drabbade.

– Det var ganska korta minnesanteckningar, så det var inte journaler men det fanns personuppgifter och information om att en person hade vistats på kriminalvårdsanstalt och att en person hade flera typer av missbruk, säger Lena Svensson.

De drabbades trygghet kan vara hotad

Socialtjänsten har själva gjort en lex Sarah anmälan angående ärendet. IVO, inspektionen för vård och omsorg, konstaterar i sitt utlåtande att de drabbades integritet har skadats av händelsen eftersom handlingarna visar att de är aktuella för stöd inom socialtjänsten. Vidare menar IVO att det finns risk för att deras trygghet hotas och att deras personuppgifter missbrukas.

Saken utredd enligt IVO

IVO kommer dock inte att vidta några åtgärder eftersom de anser att socialtjänsten i Skärholmen, efter händelsen, har utrett saken och identifierat bakomliggande orsaker och vidtagit åtgärder för undvika att något liknande inträffar igen.

– Vi har infört ett nytt system som innebär att man inte kan skriva ut något utan att själv gå till skrivaren och logga in med sitt tjänstekort. Så det här kommer inte att kunna hända igen, säger Lena Svensson.

Väntade fyra månader med att anmäla

IVO är dock kritiska till att socialtjänsten i Skärholmen har väntat drygt fyra månader med göra sin lex Sarah anmälan trots att allvarliga missförhållanden ska anmälas till IVO snarast.