Så ska Vasagatan bli gång- och cykelvänlig

Bort med två körfält, bredda gångbanorna och bygg nya cykelbanor. Så lyder planerna för nya cykelvänliga Vasagatan.

  • Publicerad 12:10, 9 jun 2017

Vasagatan är ett av Citys mest högtrafikerade gångstråk med cirka 50 000 gående och 7 000 cyklister per dygn. Men platsen är svårframkomlig och osäker. På vissa sträckor saknas cykelbanor helt och hållet.

Fem körfält blir tre

Redan 2015 inleddes Stockholm stads arbetet för att göra området kring Vasagatan mer gång- och cykelvänlig. Nu har ett genomförandebeslut tagits fram.

Enligt förslaget ska antalet körfält minska från fem till tre, gångbanor ska breddas, nya cykelbanor ska byggas, ny belysning ska installeras och gatans träd ska fällas för att ge plats åt nya. Staden vill också sänka hastigheten från 50 kilometer i timmen till 40 kilometer i timmen.

”De breddade gångbanorna och de nya träden gör att gatan blir mer inbjudande både för gång och för vistelse, och ger bättre möjligheter att få plats med uteserveringar och annan möblering”, skriver staden i förslaget.

Dessutom tas busshållplatserna framför Centralstationen och under Klarabergsviadukten bort och den stökiga taxiparkeringen under viadukten flyttas 60 meter söderut. Även busstationer för nattbussar flyttas.

Kan starta 2018

Gatorna kring Norra Bantorget får behålla sin nuvarande gångbana. Däremot tas ett körfält bort runt hela torget för att ge plats åt nya cykelfält.

På Östra Järnvägsgatan breddas cykelbanan genom att körbanan smalnas av. Cykelbanan knyts sedan samman med Vasagatan via Vasaplan.

15 juni tas förslaget upp i trafiknämnden. Staden har redan träffat avtal med fastighetsägare i området men innan bygget kan starta måste förslaget klubbas i kommunfullmäktige. Bygget planeras starta under våren 2018 och väntas ta tre år att genomföra.

Planen är en av många för att förbättra gång- och cykeltrafiken i centrala Stockholm. Nyligen presenterades en ny trafikplan för city som bland annat innebär ett stopp för privatbilism på Hamngatan väster om Norrlandsgatan.

Fakta

Så ska Vasagatan rustas

  • Öka framkomligheten för cykeltrafiken genom sammanhängande cykelbanor med bra standard och styrning av trafiksignalerna anpassad till cykeltrafiken
  • Öka trafiksäkerheten genom sammanhängande cykelbanor med bra standard och tydlig separering mellan gång- och cykeltrafiken
  • Sänkt hastighetsgräns från 50 km/h till 40 km/h
  • Öka attraktiviteten och tryggheten för gående genom breddade gångbanor, markvärme och förbättrad belysning
  • Förbättra gestaltningen med breddade gångbanor med fler träd
  • Längs hela gatan tas sammanlagt cirka 43 träd ned och 67 nya träd planteras.
Källa: Stockholms stad
Visa merVisa mindre