Den nya skolbyggnaden med skolgården i förgrunden. Skolgården blir större än i dag, enligt förslaget. Det blir också nya lekytor och plats för en ny multisportplan. Foto: Arkitema Architects

Så ska Nybohovsskolan bli en skola för 900 elever

Nybohovsskolan ska byggas ut till en F-9-skola med plats för 900 elever. Den nya byggnaden blir en bullerskärm mot Essingeleden.

  • Publicerad 06:40, 10 jun 2021

Bullret på skolgården kommer att minska betydligt.

I dag går cirka 170 elever i Nybohovsskolan, från förskoleklass till och med årskurs sex. Men skolan ska växa rejält. En ny byggnad planeras i slänten i sydväst. När den är klar ska skolan rymma 900 elever, upp till årskurs 9. Det behövs eftersom stadsdelsområdet Hägersten-Liljeholmen förtätas och nya barnfamiljer flyttar in.

Bullerskärm skapas

Den nya, avlånga och lätt svängda byggnaden är samtidigt tänkt som en bullerskärm mot Essingeleden och Hägerstensvägen.

– I dag är buller ett problem på skolgården. Det kommer att minska betydligt när byggnaden är på plats, säger Carl-Henrik Barnekow, planeringsarkitekt vid stadsbyggnadskontoret, som också berättar att skolgården kommer att bli större efter utbyggnaden.

Så här kan Nybohovsskolan se ut från ovan, i framtiden. Den nya, avlånga skolbyggnaden ligger till vänster och idrottshallen i förgrunden. I mitten syns dagens skolbyggnad medan den nya, treuddiga förskolan ligger strax bakom. Foto: Arkitema Architects

Grönklassad skola

Den nuvarande skolbyggnaden, som uppfördes 1962, är grönklassad av Stockholms stadsmuseum. Det innebär att den anses särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Därför bevaras den som den är.

– Vi ska föra in ett rivningsförbud och en varsamhetsbestämmelse för att skolans utformning ska bevaras. Vi har också arbetat mycket för att de nya byggnaderna inte ska förvanska den nuvarande skolbyggnadens kulturhistoriska värde, säger Carl-Henrik Barnekow.

Den planerade idrottshallen ska användas av både Nyhohovsskolans elever och av idrottsföreningar. Foto: Arkitema Architects

En ny idrottshall

Den som vill tycka till om planerna kan göra det nu. Fram till den 5 juli är förslaget till detaljplan ute på samråd. I förslaget ingår också en ny idrottshall på en av de två fotbollsplaner som finns vid skolan. Den ska användas både vid idrottslektioner och av idrottsföreningar, på kvällar och helger.

Den fotbollsplan som blir kvar ska flyttas en bit och göras om till en femspelsplan.

Dessutom planeras en ny och större förskola, intill Nybohovsskolan, med plats för 144 barn i åtta avdelningar. Den ska ligga ersätta förskolan Pytsen, som har plats för 60 barn.

När den nya skolbyggnaderna kan stå klara är ännu för tidigt att säga.

Så tycker du till om utbyggnaden

Det här planeras: En ny skolbyggnad, i slänten i sydväst. En ny, fullstor idrottshall på en av de nuvarande fotbollsplanerna. En ny och större förskola, som ska ersätta förskolan Pytsen.

Förslaget till en ny detaljplan för Nybohovsskolan är ute på samråd till den 6 juli.

Den som har synpunkter kan lämna dem på bygg- pch plantjänstens webbsida eller mejla till stadsbyggnadskontoret (stadsbyggnadskontoret@stockholm.se).

Detaljplanen förväntas antas under det sista kvartalet 2022.

Källa: Stadsbuggnadskontoret

Visa merVisa mindre