Området vatten får i sin helhet inte godkänt. Endast 5 av 13 sjöar och vattendrag i Huddinge uppfyller god ekologisk status. De senaste åren har dock fosforfällning mot övergödningen gjorts i flera sjöar, som här i Magelungen. Foto: Sacharias Källdén

Så klarar Huddinge miljömålen

Kommunen uppfyller fler av sina egna miljömål – men det är fortfarande många som är långt ifrån att uppnås. Det visar miljöbokslutet för 2021.

  • Publicerad 16:49, 12 apr 2022

I februari 2017 beslutade kommunfullmäktige om ett miljöprogram fram till 2021 och satte upp ett antal miljömål.

Miljöbokslutet för 2021 visar att av de totalt 89 målen har 43 god eller mycket god måluppfyllelse, 13 mål har godtagbar måluppfyllelse medan 18 mål inte får godkänt. 15 mål anses svårbedömda. Antal mål som inte får godkänt har minskat från 23 till 18 jämfört med året innan.

I tjänsteutlåtandet står att kommunen fortfarande har många mål som är långt ifrån att uppnås och att "kommunen måste som helhet arbeta mer intensivt med miljö- och klimatfrågorna för att klara målen."

Minskade utsläpp

Minskade utsläpp från tjänsteresor är ett mål kommunen inte lyckats uppnå, trots pandemi och väldigt få flygresor under 2021. Målet att minska energianvändningen i kommunens fastighetsbestånd med 30 procent har länge varit en prioriterad fråga, men har inte heller uppnåtts under perioden.

På den positiva sidan finns bland annat biologisk mångfald och friluftsliv där måluppfyllelsen är god. Huddinge utsågs även i fjol till bästa friluftskommun i Stockholms län enligt Naturvårdsverket årliga undersökning.

En genomgång från Världsnaturfonden, WWF, visar att Huddinge har minskat sina utsläpp med 4,01 procent sedan Parisavtalet slöts 2015. Det är mer än snittet i landet som ligger på 1,19 procent. Men för att vara i linje med Parisavtalet krävs en årlig nationell utsläppsminskning med 21 procent från 2022.

– Inför höstens val vill vi ge landets väljare en ärlig redogörelse för hur det faktiskt går med utsläppsminskningen i Sveriges kommuner. Det vi kan visa är att det krävs åtgärder som är många gånger större än vad som hittills skett, säger Madeleine van der Veer, ansvarig för samhällspolitik på WWF, i ett uttalande.

Politikerenkät: Vilka är de viktigaste klimatåtgärderna i Huddinge för att minska utsläppen och klara Parisavtalets mål?