VATTENRENING. Fosforfällning genomfördes i Orlången 2019, här tar Sten-Åke Carlsson vattenprover. Foto: Stefan Källstigen

Så klarar Huddinge mijömålen

Huddinge får bra betyg när det gäller biologisk mångfald och friluftsliv, men underkänt när det gäller sopsortering och utsläpp från tjänsteresor. Totalt får kommunen underkänt på 23 av de 89 miljömålen som man själv satt upp.

  • Publicerad 09:07, 17 jun 2021

Det är iögonfallande att vi inte ens ett pandemiår bryter trenden.

Kommunen har ett miljöprogram som sträcker sig från 2017 till 2021. Programmet visar riktningen för kommunens klimatarbete och partierna har tillsammans kommit överens om ett antal mål för arbetet.

Totalt har kommunen satt upp 89 mål. Miljöbokslutet för 2020 visar att 41 mål har god eller mycket god måluppfyllelse, medan man får underkänt på 23 av målen.

– Jag är mest nöjd med att vi bygger på ett mer klimatsmart sätt än tidigare. Dels genom att vi bygger nära pendeltågsstationerna, men också genom att ställa miljökrav på det som byggs, säger Christian Ottosson (C), kommunalråd med ansvar för klimat- och miljöfrågor.

Han är däremot missnöjd med att kommunen inte når målet när det gäller minskad energianvändning i de kommunala lokalerna.

– Det är verkligen något som vi själva råder över, det går inte att förklara bort. En minskning av energianvändningen är uppenbarligen inte det som styrt bolagsledningen för HUSF, säger Christian Ottosson.

Ökade utsläpp från flygresor

Ett annat mål där kommunen får underkänt är koldioxidutsläppen från tjänsteresor. Målet var en halvering av utsläppen 2020 jämfört med 2015. Trots pandemin och att inga flygresor gjordes efter mars 2020 ökade utsläppen från flygresor under året med åtta kilo per anställd.

Hur är det möjligt?

– Det var någon typ av studieresa som gjordes med ett flertal personer i början av året. Möjligen har vi lite väl tuffa mål, men absolut, det är iögonfallande att vi inte ens ett pandemiår bryter trenden. Pandemin har verkligen skyndat på den digitala utvecklingen och det har blivit tydligt att vi inte behöver resa i samma utsträckning.

Kommunen har stora utmaningar när det gäller övergödning i sjöarna. Särskilt fokus behöver läggas de kommande åren på att uppnå god vattenstatus, står det i miljöbokslutet.

Flera åtgärder har gjorts, bland annat fosforfällning i Orlången och Trehörningen. Långsjön och Magelungen står näst på tur och ett åtgärdsprogram för Drevviken har tagits fram. Men det dröjer innan de här resultaten syns.

– När det gäller övergödningen tror jag att det kommer att dröja förrän vi klarar det för alla sjöar. Där behöver vi göra mer och ha invånarna med oss.

Nytt miljöprogram ska tas fram

När det gäller biologisk mångfald och friluftsliv får kommunen överlag fina betyg. Den biologiska mångfalden har ökat och 2020 utsågs Huddinge till länets bästa friluftskommun. Men besöksantalet i naturreservaten har också ökat rejält under pandemin, vilket ställer krav på mer resurser.

Kommunen har börjat arbetet med att ta fram ett nytt miljöprogram som kommer att sträcka sig från 2022 och några år framåt.

–Vi är nog alla överens om att vi ska ha färre mål. Det är viktigt att de mål vi väljer är träffsäkra och effektiva, säger Christian Ottosson.

Godkänt och ej godkänt

Minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor – underkänt. Målet är att utsläppen ska halveras 2021 jämfört med 2015. Men faktum är att utsläppen från flyg ökade under 2020 med åtta kg koldioxid per person under 2020 – trots att inga flygresor gjordes efter mars 2020.

Biologisk mångfald – God måluppfyllelse. Här har man lyckats öka andelen ängsmark, hagar som tidigare varit igenvuxna betas och man har lyckats bekämpa invasiva arter.

God ekologisk och kemisk status i sjöar och vattendrag – underkänt. Senaste mätningen gjordes 2016 och man räknar med bättre resultat vid nästa mätning i år. Fosforfällning har genomförts i Orlången och Trehörningen för att minska övergödningen. Långsjön och Magelungen står näst på tur. Åtgärdsprogram för Drevviken har tagits fram.

Fastighetsnära insamling – underkänt. Målet för 2020 var att minst 60 procent av enbostadshusen skulle ha fastighetsnära källsortering. I verkligheten är det 21,9 procent. För flerbostadshus var målet 65 procent och verkligheten 58,2 procent.

Målet att minst 70 procent av alla hushåll ska sortera ut sitt matavfall är så gott som uppfyllt. 69,1 procent sorterade ut matavfallet 2020.

Visa merVisa mindre