Bråttom. 2027 måste Lilla Värtan må bättre – åtminstone måste en bra plan för hur det ska gå till att rena vattnet. Här krävs samarbete mellan kustkommunerna. Foto: Pekka Pääkkö

Så kan Lidingö förbättra kustvattnet

Rena kustvatten, klara sjöar och härliga vattennära miljöer som rekreation för alla som lever på Lidingö. Det är målet i öns blåplan. På vissa håll går det framåt - som i Kottlasjön. Att rena Lilla Värtan är en svårare nöt att knäcka – och här kräver EU resultat.

  • Publicerad 05:10, 9 feb 2021

2027 är det magiska året då EU kräver att kraftigt förorenade vatten, som Lilla Värtan ska uppnå god ekologisk status.

– I framtiden kan man få en klar Östersjö om man verkligen jobbar för det. Men det kommer att ta tid, säger Jerker Idestam Almquist, kommunekolog i Lidingö stad.

Ansvaret inför EU ligger på Svenska staten men det praktiska arbetet att rena vattnet ligger till stor del hos kommunerna kring Lilla Värtan.

– Det krävs att alla gör något, säger Jerker Idestam Almquist.

Industrimark

Längs Lilla Värtans stränder har industrierna dominerat. Louddens oljedepå, hamnarna Frihamnen och Värtahamnen, en flyghamn på Gärdet och det gamla industriområdet i Ropsten finns på Stockholmssidan. På Lidingö har AGA:s industrier i nuvarande Dalénum dominerat. För 100 år sedan byggdes dessutom 57 flygplan för militärt bruk av företagen Svenska Aero i Gustafsson&Andersson Varvs lokaler i Skärsätra.

Sammantaget har det industritunga förflutna påverkat vattnet i Lilla Värtan. Foto: Pekka Pääkkö

Sammantaget har det industritunga förflutna påverkat vattnet i Lilla Värtan. Halterna av fosfor och kväve är höga, likaså kvicksilver – även kopparhalter i sedimenten finns i alltför riklig omfattning. I både gädda och abborre har mätningar visat höga halter av kvicksilver. Sammantaget klassas Lilla Värtans ekologiska status som otillfredsställande av länsstyrelsernas vatteninformationsdatabas, VISS.

I december sökte Lidingö stad tillsammans med Stockholms, Solna, Danderyd och Nacka kommuner ett statligt LOVA-bidrag för att påbörja det gemensamma arbetet.

Nu händer det saker

– Vi ska få svar under våren. Det är jättespännande. Nu börjar det hända saker, säger Jerker Idestam-Almquist.

Men han spår att projektet inte kommer att bli en dans på rosor.

Får Lidingö och de andra kommunerna LOVA-pengar räknar de med att det tar runt två år att ta fram förslag på åtgärder. Sedan ska kommunerna ta fram egna åtgärdsprogram.

Vet du redan nu något som Lidingö kan göra?

– Orenat dagvatten släpps ut i Kyrkviken. Det behöver renas. Det har funnits tankar på att göra dagvattendammar jättelänge. Men det är dyrt, så det har skjutits på.

EU hotat med böter för de länder som inte gör något. Foto: Pekka Pääkkö

Det som diskuterats är ett system av dammar vid Canadaängen norr om Kyrkviken samt dammar väster om Kyrkviken, söder om Lidingövallen.

– Det är en konkret sak som Lidingö kan göra.

Slutdatumet 2027, när Lilla Värtan måste vara bättre rycker närmare. EU hotat med böter för de länder som inte gör något. Men det kan komma lättnader. Det finns ett förslag på att förlänga tiden för när kustvattnen ska ha uppnått god ekologisk status, eftersom det tar tid för Östersjön att återhämta sig. Men det bygger på att alla väsentliga åtgärder ska vara genomförda senast 2027.
– Även om man inte når målen är det väldigt viktigt att jobba så långt man kan. Det är så lätt att man bara ger upp men vi måste göra det vi kan, säger Jerker Idestam- Almquist.

– Jag tror inte att man kommer att vara klar till 2027, säger han.

En stor del av de utsläpp som industrierna orsakat har upphört, men föroreningar ligger kvar. Dessutom finns andra problem. De stora reningsverken Henriksdal och Käppalaverket släpper ut renat avloppsvatten i de kustnära vattnen, det påverkar vattenkvaliteten.

– Det är ett krux. Ett annat problem är att näringsrikt vatten från Östersjön kommer in.

År 2004 infördes EU:s vattendirektiv i svensk lagstiftning.

Det innebär att EU-länderna ska göra konkreta åtgärder för god ekologisk och kemisk status i yt- och grundvatten till senast år 2015, 2021 eller 2027. Kommunerna ska göra mycket av jobbet.

Sveriges regering är ansvarig inför EU att följa direktivet. EU-domstolen kan döma Sverige till böter.

Visa merVisa mindre

Blåplan

Blåplanen på Lidingö är en del av kommunens översiktsplan. I den finns tre mål.

1. Lidingö ska ha rika och långsiktigt livskraftiga vattenmiljöer.

2. Lidingö ska ha vatten av god kvalitet.

3. Lidingö ska ha en variationsrik och attraktiv rekreation vid vatten för alla.

Visa merVisa mindre