Så fortgår arbetet med att få kvartstrafik

Det tycks ljusna i frågan om kvartstrafik med pendeltåget till Bro och Bålsta. ”Vi har argumenterat utifrån social hållbarhet och kommande detaljplaner. Och till slut vunnit gehör”, skriver kommunstyrelsens ordförande i Upplands-Bro Fredrik Kjos (M) till Mitt i.

  • Publicerad 09:51, 11 okt 2021

Det idoga arbetet har gett positivt resultat och även regionen ser behovet av 15-minuterstrafik

Under hösten så väntas arbetet med den kommande infrastrukturpropositionen nå riksnivå. Både i Upplands-Bro och i Håbo kommun finns ett stort gemensamt intresse att nå framgång i frågan om kvartstrafik för pendeltåget.

Sedan pendeltåget började gå till Bro 2001 så har frågan om kvartstrafik ”varit en öppen och olöst fråga”, skriver kommunstyrelsens ordförande Fredrik Kjos (M) till Mitt i.

Sedan 2019 har en mer intensiv dialog med regionens trafikförvaltning, länsstyrelsen och Trafikverket förts. Fredrik Kjos uppger att det hållits flera möten där han själv och kommundirektören Ida Texell deltagit.

”Vi har argumenterat utifrån social hållbarhet och kommande detaljplaner. Och till slut vunnit gehör. Det idoga arbetet har gett positivt resultat och idag är frågan äntligen på dagordningen och även regionen ser behovet av 15-minuterstrafik”, skriver Fredrik Kjos.

Fortsatta utredningar

Efter att Citybanan öppnades för trafik så genomfördes en så kallad ÅVS-utredning av pendeltågstrafiken. Det betyder att Trafikverket tar reda på vad i trafiken som bör prioriteras framåt. I denna lyfte man fram ett behov av fortsatta utredningar gällande trafiken väster om Kungsängen, till Bro.

Och nu har Trafikverket kommit så pass långt att man är i en uppstartsfas för att
genomföra dessa utredningar. Trafikverket har kallat till sig Upplands-Bro, Håbo, Region Stockholm och Region Uppsala till ett första möte under hösten.

Finns det en tidsplan i ett sånt här tidigt skede? När kan kommunen ha kvartstrafik?

”Vi vet troligtvis mer efter mötet”, skriver Fredrik Kjos.

”Håbo växer”

Även i Håbo ser man fram emot att frågan börjar röra på sig.

Marie Lundqvist, tillförordnad kommundirektör i Håbo kommun, säger:

– Håbo kommun växer och har stor in- och utpendling. Redan idag är det många som pendlar till arbeten i hela Storstockholmsregionen. Inom kort skapas också över tusen nya arbetstillfällen inom logistiksektorn i Håbo, vilket gör att kommunikationerna in till Bålsta blir mycket viktiga. Det nära samarbetet och arbetskraftsutbytet mellan grannkommunerna har alltid varit viktigt och inom en nära framtid kommer de att bli ännu viktigare då kommunerna delar arbets- och bostadsmarknad.

Åtgärdsvalsstudie?

En åtgärdsvalsstudie är ett arbetssätt som grundar sig på dialog med bland annat kommuner och regioner. En åtgärdsvalsstudie görs tidigt i planeringen för att inblandade parter tillsammans ska få en helhetsbild och hitta bra förslag på åtgärder.

Källa: Trafikverket