Mikael Lindström (S) och Carl Kangas (S). Foto: Läsarbild Socialdemokraterna i Värmdö

S vill satsa 90 miljoner för en attraktiv skola

Skolan är i fokus när Socialdemokraterna i Värmdö presenterar sin skuggbudget för 2019. De vill satsa 90 miljoner kronor för en mer attraktiv skolkommun. – Underfinansieringen och ryckigheten måste få ett slut, säger Mikael Lindström (S), oppositionsråd i Värmdö kommun.

 • Publicerad 17:56, 14 nov 2018

I dag, onsdag, togs budgeten för 2019 upp för beredning i kommunstyrelsen.

Socialdemokraterna i Värmdö presenterade sitt alternativ till mål och budget för 2019 med fokus på skolan: ”En mer attraktiv skolkommun” där de vill satsa 90 miljoner kronor på förskolan, grundskolan, fritidshem och grundsärskolan.

– Vi socialdemokrater vill att 2019 blir året för en nystart för Värmdös skolor. Kommunen behöver en ny skolpolitik med högre ambitioner och ett starkare ledarskap, säger Mikael Lindström (S), kommunalråd i opposition för Socialdemokraterna i Värmdö.

Vill höja skolpengen rejält

Socialdemokraterna föreslår en höjning av skolpengen för förskolan och fritidshemmen med 4 procent och 6 procent för grundskolan, tilläggsbeloppen och  grundsärskolan jämfört med 2018 i deras skuggbudget.

– Vårt förslag ökar dessutom jämlikheten i skolan och stärker dess förutsättningar att arbeta kompensatoriskt genom att vi utvecklar den socioekonomiska differentieringen samt tillför systemet ytterligare 2 miljoner kronor. Vi gör också en rejäl kvalitetssatsning på 3,5 miljoner kronor i ett försök med tvålärarsystem och lärarassistenter, säger Carl Kangas, kommunalråd i opposition med ansvar för skolfrågor (S).

Mitt i Värmdö har tidigare skrivit om Majoritet för Värmdös förslag till budget.

Majoritet för Värmdö vill höja skolpengen med 4 procent och med 2 procent för förskolan.

Om Socialdemokraterna hade fått bestämma hade skolpengen höjts ytterligare.

– Vi tycker att det behövs en större offensiv för att göra en nystart och så lever skolorna med stora underskott som måste hanteras för att komma upp en acceptabel nivå. Att majoriteten nu har lagt ett förslag på höjd skolpeng visar att vår oppositionspolitik fungerar och sätter dagordningen, säger Mikael Lindström.

Fakta

Socialdemokraternas skolreformer i budget för 2019:

 • Pengen skrivs upp med 4 procent för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt med 6 procent för grundskola, grundsärskola och tilläggsbelopp jämfört med av fullmäktige fastställd budget för 2018.
 • Ramen för socioekonomisk differentiering av skolpeng och förskolepeng utökas med 2 mnkr. Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla modellen för socioekonomisk differentiering i enlighet med det index som SCB utvecklat för Skolverkets fördelning av statsbidrag för en likvärdig skola.
 • Utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en kvalitetssatsning med att på försök införa tvålärarsystem och lärarassistenter i utvalda skolor och årskurser samt utvärdera modellen. För detta avsätts drygt 3,5 miljoner kronor.
 • Utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa en central elevhälsa för att garantera alla elevers tillgång till kvalificerade resurser och en systematik i det förebyggande arbetet. För ändamålet avsätts 2 mnkr.
 • Utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa ett mer generöst skolskjutssystem som minskar familjers stress och gör barnens väg till skolan tryggare. För detta avsätts 2 mnkr.
 • Utbildningsnämnden ges i uppdrag att inför bokslutet 2018 beskriva konsekvenser av nuvarande resultatbalanseringsprincip för verksamheterna och i samband med detta föreslå en ny modell där ej påverkbara underskott hänförda till tidigare mandatperioder stryks och begränsningen i hur stora överskott resultatenheterna får behålla förändras i syfte att skapa starkare incitament till att nå budget i balans.
 • Utbildningsnämnden ges i uppdrag att inrätta “Skolutveckling Värmdö”, ett utvecklings- och kompetensnav för förbättrad och systematisk kompetensutveckling, kollegialt lärande och undervisningsutveckling för såväl kommunala som fristående verksamheter.
 • Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utveckla en mer offensiv kompetensförsörjningsstrategi för att långsiktigt säkra tillgången till kompetens i verksamheterna samt på ett enhetligt sätt ge möjlighet till vidareutbildning på betald arbetstid för befintlig personal för att öka andelen behörig personal.
 • Utbildningsnämnden får i uppdrag att utveckla en Värmdömodell med avsikt att rekrytera fler lärare och samtidigt utveckla en ny form av lärarutbildning utifrån de positiva erfarenheterna i Dalaregionen.
 • Utbildningsnämnden ges i uppdrag att införa ett rådgivande skolråd sammansatt av föräldrar och elever som nämnden har en kontinuerlig dialog med och där strategiska utvecklingsfrågor kan stämmas av.

Total ökning av medel till skolan jämfört med beslutad budget för 2018: 89,36 mkr.

Total ökning av politiska reformer: 30 mkr jämfört med majoritetens 11 mkr.

För att ta del av Socialdemokraternas förslag till budget 2019 i sin helhet, besök socialdemokraterna.se/varmdo.

Källa: Socialdemokraterna i Värmdö
Visa merVisa mindre