Vägbygge. Karlskronaviksvägen under anläggningen av en ny väg. ”Det är möjligt att husen i området blir mer värda. Men det är fullständigt ointressant när man tänkt att leva här tills man dör”, säger Rolf Fällström. Foto: Privat

Rönningebor protesterar mot dyra vägar

Grannar i tre områden i Rönninge protesterar mot att de får betala stora summor för nya vägar. "Gamla husägare blir påtvingade att betala för nya gator. Vi köpte ju våra hus med de gator som fanns i området" säger Rolf Fällström.

  • Publicerad 09:44, 25 feb 2021

Gamla
husägare blir påtvingade
att betala för nya gator.

Det är områdena Karlskronaviken, Heliodal och Solliden som fått nya detaljplaner med nya hus och byggrätter. Samtidigt har nya vägar byggts och nu är notan på väg.

När det visat sig att kostnaderna blir högre än först beräknat har missnöjet spätts på än mer. I Karlskronaviken där Rolf Fällström bor får till exempel de boende den tidigare beräknade kostnaden från 2015 på 104 000 kronor höjd, till preliminära 132 000 kronor.

I ett långt brev till kommunens politiker lyfter 61 Rönningebor fram flera punkter som de anser är tveksamma och orättvisa. Bland annat gäller det kostnadsökningen.

– Det har blivit stora kostnadsökningar, framförallt i Karlskronaviken. Vi har bland annat hittat orena massor som tvingat oss till dyra analyser, och vi har fått lägga ett slags körbana av trä längst ut i Karlskronaviken som varit dyr. Kommunen tar på sig hälften av den kostnaden, säger kommunalrådet Lennart Kalderén (M).

Flera bostäder per byggrätt

Gruppen med kritiker anser att byggherrar i området kringgått intentionerna i detaljplanen och byggt fler bostäder per byggrätt, bland annat attefallshus, än vad som var tänkt i detaljplanen. Men byggherrarna betalar ändå bara gatukostnader för motsvarande en byggrätt.

– Det är en brist att vi inte kan ta betalt för antalet bostäder per byggrätt. Men enligt Sveriges Kommuner och Regioner måste vi då lägga samma kostnad på alla fastigheter i området, även för de som inte tänkt att bygga attefallshus på fastigheten, säger Kalderén.

Ytterligare kritik gäller kostnadsfördelningen mellan kommunen och de boende. Nya gator till nya bostäder som också används av gång- och cykeltrafikanter borde helt fördelas mellan byggrätterna och kommunen, menar kritikerna. En annan punkt är Karlskronaviksvägen som har flera parkeringar för bad- och friluftsbesökare. Efter beslut i kommunstyrelsen i måndags höjer kommunen sin andel av vägkostnaden här till 20 procent.

– Kommunen ska ta minst 30 procent av kostnaderna, säger Rolf Fällström.

Olika syn på policy

Kritikerna vill också att kommunen anammar en ny policy som de fattade beslut om under 2018. Den innebär att kommunen tar ökade kostnader för vägprojekt som blir dyrare än beräknat. Enligt policyn ska detta också gälla pågående vägbyggen. Kommunen pekar dock på att gatukostnadsutredningarna i kritikernas områden redan var klubbade när policyn antogs.

”Vi tror oss kunna vinna ett juridiskt mål i denna fråga”, skriver grannarna till politikerna.

Ökat värde. Lennart Kalderén menar att alla fastigheter blir mer värda efter vägbyggena. Foto: Stefan Källstigen

Kritisk. ”Vi köpte ju våra hus med de gator som fanns i området”, säger Rolf Fällström. Foto: Privat

Fattar snart beslut

Kommunfullmäktige fattar beslut om kostnaderna för vägarna den 25 februari.

I ett gemensamt brev till politikerna vädjar boende i Rönninge att politikerna tänker över de kostnader som läggs på de äldre innevånarna i området.

Salems kommun är 1 av 30 kommuner i landet som låter befintliga boende i nya detaljplaneområden vara med och betala för nya vägar.

Visa merVisa mindre