Påverkas. Delar av Igelbäckens kulturreservat kommer behöva upphävas i samband med bygget av Förbifart Stockholm, om Trafikverkets plan genomförs. Arkivbild. Foto: Mikael Andersson

Reservat naggas när E18 breddas

E18 planeras breddas, samtidigt som en ramp ska byggas genom Igelbäckens kulturreservat. Det innebär att delar av reservatet måste upphävas, och staden menar att det kommer ha en stor påverkan på miljön.

  • Publicerad 20:37, 20 jun 2021

Det fanns andra förslag tidigare i processen, men de valdes bort av någon anledning.

Den 28 maj var sista svarsdag på remissen "Ombyggnad av väg E18, delen trafikplats Jakobsberg – trafikplats Hjulsta", som Trafikverket skickat ut. Den beskrev planen på att bredda E18 och bygga en så kallad klöverramp genom en del av Igelbäckens kulturreservat, i närheten av Hjulsta, för att ansluta E18 till Förbifart Stockholm.

Etableringen av Förbifart Stockholm kommer göra att resemönstren i regionen förändras, enligt Trafikverket, och trafikplats Hjulsta kommer bli en viktig knutpunkt eftersom det är där trafiken på E4 och E18 kommer att mötas.

Trafikverket menar därför att platsens utformning måste anpassas till de ökade trafikmängderna.

Måste upphäva reservat

Stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen i Stockholm svarade gemensamt på remissen. De skrev bland annat att stadens möjligheter att utveckla området kring Hjulsta trafikplats för såväl stadsbebyggelse som rekreation och friluftsliv kommer att begränsas i och med ett sådant bygge, och att delar av Igelbäckens kulturreservat dessutom kommer behöva upphävas.

Samtidigt menar de att de inte ser några andra alternativ än den plan som Trafikverket presenterar, och att de föreslagna åtgärderna är de som i nuvarande läge är de mest motiverade.

– När Trafikverket började planera och bygga Förbifarten för några år sedan gjorde man det på ett sätt som i princip omöjliggjorde för andra alternativ än det som nu föreslås i form av ramper just här. Det fanns andra förslag tidigare i processen, men de valdes bort av någon anledning, säger Anna Edström, ekolog på miljöförvaltningen, och fortsätter:

– Det är också något som lyfts i svaret på remissen; att det är synd att man inte lämnat öppet för andra lösningar. När allt planerades för några år sedan uppfattade nog inte staden att man redan då i princip låsts fast den här lösningen.

Hon säger att det föreslagna bygget skulle påverka området på flera olika sätt, i form av mer buller och ökade utsläpp.

– Man kommer ta av naturmark som är en del av reservatet, men också av annan naturmark som är värdefull för Järva. Indirekt gör man det väldigt svårt att utveckla andra ytor i närheten.

Trafikerat. Det kommer bli en markant ökning av trafik, buller och utsläpp i Hjulsta, när bygget av Förbifart Stockholm och klöverrampen genom Igelbäckens kulturreservat är klart. Arkivbild. Foto: Mikael Andersson

Bällstaån mer förorenad

Även vattnet i Bällstaån kommer att påverkas.

– Om ett bygge sker kommer det även innebära ökade utsläpp av trafikdagvatten, som kan öka belastningen på Bällstaån. Bällstaån har det redan tufft med hög belastning, och det här innebär att Trafikverket måste planera för åtgärder så att den inte blir ännu mer förorenad, säger Anna Edström.

Hon säger att det trots detta är mycket troligt att det hela kommer att bli av, även om man inte kommit så långt i processen, eftersom lösningen verkar vara den enda möjliga.

– Det är väldigt sannolikt att det här byggs, det har varit på gång länge och det här är en central del i bygget. Det är inte upp till staden att besluta, utan upp till Trafikverket, som ska väga behovet av att underlätta för trafiken här mot de andra faktorerna.

Medvetna om påverkan

Enligt Jonas Halzius, projektledare på Trafikverket, är de fortfarande tidigt i processen, och inga beslut är tagna, menar han.

– Det pågår ett samråd där vi tar reda på vad bland andra allmänheten, näringslivet i området och berörda kommuner tycker. Med hjälp av de synpunkter vi får in, gör vi sedan bedömningar och tar beslut om vilka åtgärder som ska vidtas och hur vi ska bygga, säger han.

Enligt honom är Trafikverket väl medvetna om konsekvenserna med ett bygge.

– Vi kommer att påverka kultur- och naturreservatet. Vårt mål är att påverka området så lite som möjligt. Vi har precis påbörjat en miljökonsekvensutredning. I den kommer vi att redovisa hur området påverkas och ge förslag på vad vi kan göra för att minska påverkan.

Det alternativ som presenterats nu är enligt Jonas Halzius det mest rimliga, trots påverkan på området.

– Trafikverket har utrett ett antal olika alternativ under åren och nu valt detta alternativ. De andra har valts bort på grund av brister i trafiksäkerhet, kapacitet och utformning, säger han.

Plan. Den nuvarande byggplanen. Foto: Trafikverket

Kulturreservat

Ett kulturreservat kan vara allt från ett karaktärsfyllt jordbruksområde till en kulturhistoriskt intressant industrimiljö – områden som på olika sätt präglas av äldre tiders markanvändning och resursutnyttjande.

Kulturreservaten är sammansatta landskap där marker, byggnader, anläggningar, spår och lämningar tillsammans utgör värdefulla kulturhistoriska helhetsmiljöer.

I ett kulturreservat kan hela områdets kulturmiljö- och naturvärde skyddas och vårdas.

Därmed omfattas byggnader, anläggningar, lämningar och marker, men även de värden som består av verksamheter, kunskaper och traditioner.

Källa: lansstyrelsen.se

Visa merVisa mindre

Om Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm kommer vara 21 kilometer lång, och 18 av dessa kommer gå i tunnlar under jorden. Vid just Hjulsta kommer den dock gå ovan jord.

Bygget av nya Trafikplats Hjulsta är i full gång. Här byggs en 630 meter lång vägbro över järnvägen, Bällstaån och E18 med ramper ner till dagens trafikplats Hjulsta.

Trafikplatsen kommer att bli en av Sveriges viktigaste knutpunkter, där E4 och E18 möts.

Källa: Trafikverket

Visa merVisa mindre