Radhus ska byggas mellan Högdalen och Örby

14 radhus ska byggas mellan Högdalen och Örby. De ska vara i två våningar och 140 kvadratmeter stora. Förslaget är nu på remiss och beslut beräknas till mars.

  • Publicerad 10:59, 3 feb 2017

Stadsbyggnadskontoret har arbetat fram ett planförslag för att bygga 14 radhus vid Bredaröbacken mellan Högdalen och Örby. Just nu är förslaget på remiss hos stadsdelsförvaltningen.

Husen kommer att byggas delvis på en vändplan och en basketplan. Några hus föreslås även i naturmark som utgör södra delen av Örbystråket.

Husen ska ha en dov färgsättning och därmed smälta in i omgivande naturmark. Bebyggelsen ska också anpassas till intilliggande topografi och utgöra ett tidstypiskt tillägg till befintlig bebyggelse. Parkering för de nya husen ska lösas inom kvartersmark.

Tvåvåningshus om 140 kvadratmeter

Radhusen kommer att vara i två våningar om totalt 140 kvadratmeter. Husen föreslås utföras med fasadpartier av stående och liggande träpanel i dovt brun färgskala. De ska ha asymmetriska sadeltak som förstärker upplevelsen av variation.

Planförslaget har genomgått en granskning och vissa revideringar har gjorts. Tomträtten har utökats för att få plats med en större vändplan. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att man utökar den föreslagna grönkompensationen. I övrigt har förvaltningen inte några invändningar.