Kritiska. Jan Ohlin, Birgitta Palmertz och Birgitta Henricson. Staden ska plantera nya träd men Birgitta Palmertz säger att det tar mycket lång tid innan de träden slukar stora mängder vatten. "Storleken på trädens krona och lövverk avgör". Foto: Sacharias Källdén

Protestgruppen: Bygg inte bort naturen

Över 500 synpunkter/yttranden har kommit in för de stora planerna på Nytorps gärde. Nu går staden igenom kritik och synpunkter kring både byggnadernas storlek, placering och risken för översvämningar.

  • Publicerad 05:15, 31 jan 2022

Kommer fatta ett väl avvägt beslut

Planeringen har klivit in på sitt nionde år. När staden presenterar förslaget för Nytorps gärde beskrivs ett område med 650 hyresrätter och bostadsrätter nära kollektivtrafik i hus som anpassas utifrån övrig bebyggelse och natur i området. Dessutom framhålls närservice, förskolor, idrottshall och fler aktiviteter på gärdet som ska locka både yngre och äldre.

Men när Mitt i går igenom en del av allmänhetens yttranden är tongångarna mestadels skeptiska. Även ett par kommunala instanser kommer med ganska skarp kritik mot hela eller delar av projektet.

Modellen. 15 byggnader i fem våningar och två byggnader i 2-3 våningar planeras vid Nytorps gärde. Den breda byggnaden i bildens nederkant är Dalens sjukhus.

Parktorg. Vy över det så kallade parktorget med Nytorpsbadet i ryggen. Framför husen ska en lokalgata gå som tillåter biltrafik i låg hastighet. Där flera av husen står finns i dag träd. Foto: Landskapslaget

"Går inte att återställa"

Gruppen Skydda Nytorps gärde samlar många av de privatpersoner som vänder sig mot planerna. De har också samlat in 20 000 underskrifter mot projektet.

– Områdets karaktär och siktlinjer förstörs om projektet genomförs. Den kvalitén går inte att återställa. Det här är natur på riktigt, men kommer bli mer av stadspark med ny lokalgata och bilar. Det är ett naturområde med större storlek som ändå personer med funktionsnedsättning, permobil och rullator kan nå till skillnad från Nackareservatet, säger Birgitta Henricson som är ordförande i protestgruppen Skydda Nytorps gärde.

Blir lokalgata. Birgitta Henricson , ordförande Skydda Nytorps gärde, Jan Ohlin och Birgitta Palmertz går längs med gärdets norra del som ska få lokalgata kantad av femvåningshus. Träd mot bostadsområdet avverkas. Foto: Sacharias Källdén

Gruppen står bakom ett av de 524 yttranden som kommit från olika privatpersoner, myndigheter och föreningar under samrådstiden.

På tal om siktlinjer syftar de framförallt på de kvarter som kommer stå i gärdets ena kant, vid Åstorpsringen mot Dalen- och Globenhållet. Utformningen av den bebyggelsen är något som både Skönhetsrådet och stadsdelsnämnden, vars grönblå majoritet visserligen stöttat idén om 650 bostäder, kritiserar.

Positiva till bygget eller inte?

Förslaget har gått på remiss till 22 olika instanser, myndigheter, bolag och föreningar. Här är några:
Stadsdelsnämnden: I huvudsak positiv. Men föreslår bland annat att hus längs lokalgatan blir en våning lägre och att bortfallet av bostäder kompenseras av ett högre men smalare hus vid Åstorpsringen.

Stadsutvecklingsenheten: Skeptisk. Menar att Nytorps gärde ur kulturmiljösynpunkt borde undantas från exploatering alternativt bebyggas mycket begränsat.

Länsstyrelsen: Kommenterar inte den saken. Har synpunkter på flera saker som måste kompletteras, men bedömer i nuläget att bygget inte innebär någon betydande negativ miljöpåverkan.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Positiv. Menar att det finns goda möjligheter att bygga 650 bostäder, förskolor och verksamheter liksom att "stärka områdets ekologiska värden och dess kvalitéer som mötesplats."

Naturskyddsföreningen: Skeptisk. Menar bland annat att planen i nuvarande form innebär alltför stora ingrepp i naturen och påtalar översvämningsrisken. Har större acceptans för hus utmed Åstorpsringen.

Trafikkontoret: Positiv. Påpekar att de nya bostäderna kommer i nära anslutning till "effektiv kollektivtrafik och skolor".

Skönhetsrådet: Kritisk."Bebyggelsen som är tänkt att stärka entrén till parken blir snarare det motsatta enligt rådets uppfattning." Mindre skeptisk till husen längs lokalgatan, men menar de är för höga.

Utbildningsförvaltningen: Kommenterar inte den saken. Påpekar däremot att Hammarbyskolan södra kan komma att byggas ut i framtiden och att gångstråket som planeras över skolgården inte bör ingå i detaljplanen.

Visa merVisa mindre

Delad. "Jag har inga starka åsikter i frågan. Vi skulle behöva flytta till större lägenhet vilket det finns dåligt av i området, så många tvingas flytta härifrån. Samtidigt kan jag förstå att de som bor intill inte tycker det är kul", säger Rickard Karlsson från Hammarbyhöjden. Foto: Anders Björklund

Komplext. "Det är en komplex fråga. Det finns ett stort bostadsbehov, samtidigt som man behöver ta hänsyn till grönskan på ett bra sätt. Jag vet att många vurmar för gärdet, men mycket blir kvar och det är inte långt till Nackareservatet", säger Ragnhild Mogren Svensén, Hammarbyhöjden. Foto: Anders Björklund

Nytorps gärde samlar invånare från framförallt Kärrtorp, Björkhagen, Hammarbyhöjden och Dalen. Jan Ohlin pekar på att staden i tidigare program och detaljplaner påtalat gärdet som värdefullt för området.

– Nu ska det lik förbannat byggas. I ekologernas naturvärdesinventering för dagens planer pekas platser med höga naturvärden ut. Ändå ska man bebygga ett par av dessa, säger Jan Ohlin som tillhör protestgruppen.

Avverkas. Jan Ohlin vid en tvåstammig skogslönn som bedöms ha högt naturvärde men som staden menar kommer kollapsa inom 10 år. Naturskyddsföreningen ifrågasätter detta. Foto: Sacharias Källdén

Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M): "Kommer kunna fatta ett väl avvägt beslut" Foto: Eira Desax

Gärdet känsligt för skyfall

Gruppen varnar precis som Naturskyddsföreningen för översvämningar vid skyfall eller 100-årsregn när naturmark med växtlighet försvinner och hårdgörs. Nytorps gärde ligger i en dalgång dit dagvatten från kringliggande områden söker sig vid kraftiga regn. Marken, gammal sjöbotten, består av ett ytskikt med lera som fördröjer uppsugningen. Stockholm Vatten och avlopp och länsstyrelsen som också yttrat sig vill se kompletteringar av den skyfallsutredning staden presenterat.

Sandra Öhrström, som är stadsplanerare i projektet, berättar att skyfallsutredningen gjorts utifrån rekommendationer från just länsstyrelsen.

– Skyfallsutredningen kommer fördjupas i nästa skede utifrån frågor och synpunkter som inkommit, säger hon.

Skyfall och 100-årsregn?

SMHI:s definition av skyfall är minst 50 mm på en timme eller minst 1 mm på en minut.

Ett 100-årsregn är ett extra kraftigt skyfall som återkommer ungefär vart hundrade år.

Fem hektar. Fem hektar motsvarande tio fotbollsplaner av gärdets 22 hektar ingår i planerna. Dagens fotbollsplan kommer att bli gräsbeklädd översvämningsyta. Foto: Sacharias Källdén

Samtidigt har staden bedömt att marken är lämplig för bebyggelsen med tanke på de åtgärder för att motverka översvämning och skador staden planerar. Staden planerar bland annat för översvämningsplatser i sänkor och hus som tål vatten stående mot fasaderna, men också skydd för hus som redan finns i området.

– Skyfallssituationen i området förbättras och hanteras på ett mer kontrollerat sätt än i dag. Den nya bebyggelsen planeras för att inte ta skada vid ett 100-årsregn, säger Sandra Öhrström.

Staden jobbar nu med att gå igenom yttrandena. Ett förslag för inriktningen på det fortsätta arbetet tros presenteras för politikerna i samhällsbyggnadsnämnden i slutet av mars.

– Därefter kommer majoriteten att kunna fatta ett väl avvägt beslut, säger stadbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Vad tänker ni om att vissa instanser ändå vill se ganska omfattande ändringar?

– Syftet med samrådet är just att få in synpunkter från allmänheten och expertinstanser. Det är inte ovanligt att det finns olika uppfattningar och att det görs andra bedömningar. Det är inte heller ovanligt att planer justeras utifrån de synpunkter som kommer in, säger Joakim Larsson.

Tidplanen för Nytorps gärde

Våren 2021: Politkerna fattar beslut om inriktningen för det fortsatta arbetet.

Vår/sommar 2023: Ett förfinat förslag skickas ut på granskning. Ny chans att tycka till.

Vår/sommar 2024: Politikerna tar ställning till ett färdigt förslag.

2026: Tidigaste byggstart.

Visa merVisa mindre