AVGIFT. Botkyrka kommun kan åläggas att betala över en kvarts miljon kronor i sanktionsavgift för oskäliga dröjsmål med att verkställa beslut om boendestöd. Foto: Ulrica Andersson

Person i Botkyrka fick vänta sju månader på socialens hjälp

En person som beviljats boendestöd fick vänta sju månader innan hen fick hjälp från socialtjänsten. Och hen är inte ensam. Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktar nu kritik mot Botkyrka kommun i totalt 17 liknande fall.

  • Publicerad 05:15, 10 jun 2022

Personer som har problem med psykisk ohälsa eller missbruk kan få hjälp av kommunen att klara av vardagen, till exempel i att planera sin vecka och att hantera sin ekonomi. Det kallas boendestöd.

Under 2020 och 2021 anmälde Botkyrka kommun ett 60-tal ärenden kopplade till boendestöd som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Av dessa valde myndigheten att titta närmare på 21 fall. I 17 av dessa kunde Ivo konstatera att kommunen inte har ansträngt sig tillräckligt för att verkställa besluten om boendestöd inom en rimlig tid, trots att det inte funnits några skäl till förseningarna.

"Behovet av insatsen boendestöd har varit stor i samtliga ärenden", skriver myndigheten i sitt utlåtande som också konstaterar att det i flera av de granskade ärendena har förekommit psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk.

En kvarts miljon i avgift

I flera fall är också journalanteckningarna undermåliga. De har dels varit få till antalet och dels har det gått lång tid mellan kommunens kontaktförsök och kontakt med de stödsökande, samt att det saknas uppföljning med dem under väntetiden.

Kommunen menar däremot att problemet med att verkställa boendestöd har berott på "generella svårigheter och inte på klienterna". Svårigheterna, menar kommunen, ligger i att uppdraget kring boendestöd har blivit mer omfattande och att målgruppen som omfattas av stödet har förändrats.

Detta kräver i sin tur mer resurser och bredare kompetens hos personalen, påpekar kommunen. De meddelar också till Ivo att de planerar för ett antal åtgärder för snabbare verkställan.

Straffas

Ivo yrkar nu till förvaltningsrätten på att kommunen ska betala drygt 268 700 kronor för att ha dröjt oskäligt lång tid med att verkställa besluten om boendestöd.

Summan har bestämts av Ivo som ett straff och för att eliminera eventuella vinster som kommunen har gjort genom att inte verkställa boendestöden i tid.

Vad är boendestöd?

Boendestöd kan ges till dig som till följd av psykisk ohälsa eller missbruk har svårt att få vardagen att fungera. Det övergripande målet med boendestödet är att du ska kunna leva ett självständigt liv.

Boendestödet kan innebära exempelvis att du får stöd med att planera din vecka, hantera enklare ekonomi, få stöd i kontakter med myndigheter eller sjukvård eller stöd i att få struktur på hemsysslor.

Källa: Botkyrka kommun

Visa merVisa mindre