Fredrika Riahi Löfdahl enhetsledare LSS tycker att kommunens insatser håller god kvalitet. Foto: Åsa Sommarström

”Österåker tar ansvar för funktionshindrade”

Hur kan det gå så långt att en utvecklingsstörd Österåkersbo med autism bor 30 mil hemifrån och svälter sig sjuk? Mitt i har talat med Fredrika Riahi Löfdahl, enhetsledare för kommunens LSS-insatser.

  • Publicerad 11:38, 22 maj 2018

Tar Österåkers kommun sitt ansvar enligt lagen om stöd och särskilda insatser till vissa funktionshindrade, LSS?

– Ja det tycker jag. De som beviljas LSS får insatser som håller god kvalitet, säger Fredrika Riahi Löfdahl enhetsledare LSS i Österåkers kommun.

När en en person som faller inom LSS inte trivs på sitt boende och därför mår så dåligt att hälsan till slut sviktar, vilket ansvar har kommunen då?

– I första hand är det en sak för boendet där personen vistas som har det övergripande hälso- och sjukvårdsansvaret och bedömer om personen är i behov av vård.

– Om personen inte trivs försöker vi lösa det på boendet, i samråd med personen själv, dennes företrädare, anhöriga och hälso- sjukvårdspersonal.

Vi vill helst inte flytta på personer

Fredrika Riahi Löfdahl enhetsledare LSS

– Om det inte fungerar kan vi titta på andra lösningar. Men vi vill helst inte flytta på personer – det är den sista lösningen eftersom personer som tillhör personkretsen behöver kontinuitet och stabil tillvaro.
Tycker du att ni klarar av att säkra så att personalen som de LSS-berättigade möter har rätt kompetens?

– Det är en fråga för utföraren att bedöma. Men vi gör uppföljningar och tillsyner. Om så inte är fallet tillsätter vi åtgärder så att det sker. Det är viktigt.

– Vad som förväntas av utföraren finns specificerat i avtal som upprättats, där exempelvis krav på anställdas utbildningsnivå framgår. Tillsynen som genomförs baseras på den information som framgår i upprättat avtal.

– Uppföljningar på individuell nivå sker en gång per år enligt lag, oftare om det finns behov av det.
Hur följer kommunen upp och verkar så att de som berörs av LSS får sina behov tillgodosedda?

– Enligt lag är vi skyldiga att följa upp en gång per år. Men ser man att det inte fungerar och en person inte är nöjd så gör man tätare uppföljningar.
Klarar Österåker sitt mål att alla som vill ska få bo i Österåker?

– Vi har några som har insatser utanför kommunen. Vissa har stark vilja att bo i kommunen. Då försöker vi lösa det, men ibland kan det ta lite tid.

– Vårt mål är att ha alla i kommuninvånare i kommunen.

Vad gör ni för att uppnå det målet?

– Frågor som rör bostadsförsörjning ligger på annan förvaltning och är närmast en politisk fråga.

Min bild är att vi har kompetens

– Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare förstås. Men min bild är att vi har kompetens. Men det händer att det finns behov av annan kompetens och då söker vi lösningar utanför kommunen.