OPTIMUSHUSET. Gamla fabriksbyggnaden, ”Optimushuset”, ska bevaras och ges skyddsbestämmelser i detaljplanen. Eva Bergslilja är projektledare för utvecklingen av Optimusområdet. Foto: Mikael Andersson

Optimusområdet kan bli en helt ny stadsdel

Optimusområdet i centrala Väsby står inför en stor omvandling – från industriområde till bostäder och kontor. Nu får Väsbyborna tycka till om planförslaget.

  • Publicerad 16:00, 20 jan 2021

I dagsläget är det inget område som lockar besökare.

Tegelbyggnader, parkeringar, olika verksamheter och kontorsbyggnader. Så ser Optimusområdet ut i dag. Men stora saker är i görningen.

– Det ska bli en helt ny stadsdel med bostäder, lokaler, kontor, förskola och möjlighet till kultur eller andra verksamheter, säger Eva Bergslilja, projektledare vid Upplands Väsby kommun.

Arbetet med att ta fram en detaljplan för området har nu inletts. Optimus, som är en del av Väsbys industrihistoria, har en del äldre industribyggnader kvar. Det mesta ska enligt planen rivas, men tre byggnader bevaras: två kontorsbyggnader mot ån och den gamla fabriken där Väsby konsthall ligger i dag.

– Fabriksbyggnaden ska ges särskilda skyddsbestämmelser så att den bevaras, säger Eva Bergslilja.

Området är bullerutsatt från järnvägen och Mälarvägen.

– Men sammanhängande fasader mot järnvägen och delvis slutna kvarter stoppar bullret.

Södra delen av Optimusområdet går under namnet Kvartersstaden, med mer klassisk bostadsarkitektur. Den norra delen, Verkstaden, blir öppnare och tar avstamp i klassisk industriarkitektur.

– Husen blir högre mot järnvägen och Mälarvägen, sedan skalas de ner mot Optimusvägen, säger Eva Bergslilja.

PARK. Söder om Optimushuset planeras för en park. Foto: Kod arkitekter

LOKALGATA. Så här är den nya lokalgatan tänkt att se ut ut mellan kvarter 2 och 3, sett från Optimusvägen. Foto: Kod arkitekter

Laga kraft 2022

Förhoppningen är att detaljplanen, efter samråd och granskning, kan antas och vinna laga kraft under första kvartalet 2022.

– Då kan vi börja bygga ut delar av den kommunala infrastrukturen, som ledningar och gator tidigast i slutet av 2022.

De runt tusen nya bostäderna blir flerfamiljshus, blandat bostadsrätter och hyresrätter. Tidigast inflytt blir i slutet av 2025 och hela området beräknas vara klart tidigast 2030.

– Det är ju självklart beroende på konjunktur och andra omständigheter, förtydligar Eva Bergslilja.

Förskola planeras

Enligt planförslaget kan det även bli en förskola med drygt hundra platser i bottenvåningen på Optimushuset, eller i kvarteret intill.

– Jag tror att det här blir positivt för området. I dagsläget är det inget område som lockar besökare, men nya bostadskvarter och kulturverksamheter kan bli ett lyft.

– De som bor i Folkparksområdet kommer att mötas av något trevligare än ett industriområde.

I planförslaget flyttas Optimusvägen 4,5 meter västerut närmare Optimusområdet. Det blir gångbanor på båda sidorna, regionalt cykelstråk mot Optimusområdet och längs vägen planteras träd på båda sidor.

– Åstråket, som är ett uppskattat område, kommer att vara kvar. Tanken är även att få in ett nytt torg där det kan bli plats för en uteservering, säger Eva Bergslilja.

Efter Fyrklövern och ombyggnaden av Mälarvägen orkar Väsbyborna med fler byggprojekt?

– De kan självklart upplevas som störande när de är i gång. Men vi börjar inte med Optimusområdet innan Mälarvägen är klar nästa år.

RIVS. Enligt detaljplaneförslaget rivs gamla polishuset i Optimusområdet för att ge plats åt bostäder. Projektledare är Eva Bergslilja. Foto: Mikael Andersson

BEVARAS. Gamla fabriksbyggnaden, ”Optimushuset”, ska bevaras och ges skyddsbestämmelser i detaljplanen. Foto: Mikael Andersson

STRÅKET. Årummet bevaras och så här är det tänkt att stråket vid Väsbyån ska se ut (sett söderifrån). Foto: Kod arkitekter

Detaljplan för området Optimus

Planförslaget omfattar cirka 900–1 100 nya bostäder och cirka 25 000 kvadratmeter för kontor och centrumfunktioner.

Samrådet, där den som vill kan lämna synpunkter, pågår till den 12 februari.
Planhandlingar och information finns på kommunens hemsida och i kommunhusets reception på Dragonvägen 86.

Källa: Upplands Väsby kommun

Visa merVisa mindre