Oklart kring hyresrätter i Stureby

Den tidigare majoriteten ville bygga 90 hyresrätter i så kallade Stockholmshus längs Sågverksgatan i Stureby. Förslaget har mött kritik hos Sturebybor – men även hos allianspartierna och Miljöpartiet. Den grönblå alliansen ser just nu över förslaget – besked väntas i nästa vecka.

  • Publicerad 14:59, 1 nov 2018

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har drivit ett förslag om att bygga 90 hyresrätter i så kallade Stockholmshus i ett litet skogsområde längs med Sågverksgatan i Stureby. Det handlar om lamellhus i fyra våningar som föreslås placeras parallellt med gatan.

Omkring 80 yttranden har kommit in kring förslaget. Så gott som alla remissinstanser tillstyrker förslaget i sig, men har synpunkter framför allt på husens placering, höjd och mötet med befintlig villabebyggelse.

De sakägare, Sturebybor och en lokal förening som framfört synpunkter är alla kritiska till förslaget. De önskar att grönområdet bevaras orört med hänsyn till områdets rekreationsvärde, mötet med befintlig villabebyggelse och skuggning av villatomter.

Samtliga partier i det nya grönblå styret har varit kritiska till förslaget, varför ärendet har bordlagts under flera möten i stadsbyggnadsnämnden. De tittar just nu över förslaget. Ett besked väntas i nästa vecka.

Vissa förändringar har föreslagits

Stadsbyggnadskontoret anser att de boende får tåla konsekvenser som ökad trafik, nya ljusförhållanden och att obebyggda ytor tas i anspråk. Kontoret har gjort avvägningar mellan inkomna synpunkter och det stora behovet av fler bostäder i Stockholm.

Stadsbyggnadskontoret anser att det är acceptabelt att bygga bostäder i skogspartiet, men att örslaget behöver studeras vidare inför granskning.

Här är de förändringar som kontoret föreslår:

  • En trapphusmodul med elva lägenheter utgår i områdets västra del.
  • Byggnaderna i den västra delen flyttas in och ges en förgårdsmark på fem till sex meter från gatan.
  • Färgsättningen ändras
  • Möjligheten att bevara växtlighet kommer att utredas.

Ärendet ska upp på stadsbyggnadsnämnden den 8 november.