Frentab vill utöka från 140 till 1355 lastbilstransporter i Kovik. Foto: Johan Kristensen

”Obegripligt med en stenkross intill sopberg och naturreservat”

Såväl miljögrupper som myndigheter är tveksamma till att låta Frentab utöka sin verksamhet vid stenkrossen i Kovik med 1200 lastbilstransporter om dagen. Trafikfarligt, bullrigt och risk att vatten förorenas är några av synpunkterna.

  • Publicerad 17:14, 16 apr 2019

Trafikverket tycker att det är olämpligt med mer tung trafik en väg med Langnövägens standard.

”Vägen har i princip inga sidoområden och sikten är inte optimal till följd av skarpa kurvor och bergskärningar nära körbanekant. Vägen saknar separering för oskyddade trafikanter”, skriver Trafikverket.

”Säkerheten måste förbättras”

En majoritet av trafikolyckorna på Lagnövägen är singelolyckor och mötesolyckor. Om tung trafik ökar måste något göras för ”att förbättra säkerheten”, anser Trafikverket.

Trafikverket tycker inte att Frentabs trafikutredning är tillräcklig för att det ska gå att bedöma hur trafiksäkerheten påverkas om verksamheten expanderar.

”Obegripligt”

Miljögruppen, en ideell förening engagerad i natur- miljöfrågor i nordöstra Nacka och nordvästra Värmdö, är negativ till att låta Frentab utöka sin verksamhet. Föreningen tycker inte att stenkrossen borde finnas över huvud taget.

”Hur tillstånd har kunnat beviljas till en stenkross som på en sida gränsar till ett läckande sopberg och de tre övriga sidorna mot ett naturreservat är obegripligt!”, skriver föreningen i ett mejl till Mitt i.

Frentabs tillstånd för stenkrossen i Kovik löper ut den 1 juni 2020.

Stör människor och natur

Nacka Miljövårdsråd, en religiöst och oberoende förening, ifrågasätter behovet av en bergtäkt i Kovik och vill inte att Frentab får fortsätta med sin verksamhet när tillståndet går ut den 1 juni 2020.

Föreningen tycker att Lagnövägen är olämpligt för tunga transporter och att bullret från lastbilarna och stenkrossen stör naturreservatet och människor som bor i området.

Vill veta mer om bullernivån

Nacka kommun kräver att Frentab kompletterar sin ansökan. Kommunen vill veta hur mycket de utökade transporterna från tunga fordon påverkar bullernivån för människor som bor i området och miljön i Velamsunds naturreservat.

”Brister i underlaget”

Länsstyrelsen vet inte om man vill att Frentab bygger ut sin kross- och återvinningsanläggning i Kovik.

– Vi kan inte ta ställning till det i dagens läge på grund av brister i underlaget. Vi vill att de tydliggör vilka miljökonsekvenser den utökade verksamheten får innan vi kan ta ställning, säger Linn Knutmejer, miljöhandläggare vid länsstyrelsen.

Risk för föroreningar

Länsstyrelsen är tveksam till om det är lämpligt att ge Frentab tillstånd att leda bort grundvatten. Orsaken är att anläggningen planeras intill deponin vilket ökar risken för föroreningar av vattnet, länsstyrelsen.

Vill bygga cykelväg i naturreservatet

För att förbättra trafiksituationen vill Frentab bygga en gång- och cykelväg i Velamsunds naturreservat. Cykelvägen skulle sträcka sig längs Lagnövägen ”från infarten till Nacka golfklubb till korsningen med väg 622”. Men om den ska bli verklighet måste mark- och miljödomstolen ge Frentab dispens att bygga en asfalterad väg i naturreservatet.

Mark- och miljödomstolen har gett Frentab förlängd tid att komplettera sin ansökan innan domstolen fattar sitt beslut.