Idé. Möjlig utformning av bebyggelse i västra kvarteret mot Värmdövägen. I bakgrunden syns höghuset i östra kvarteret. Foto: Nacka kommun/Semrén & Månsson AB

Nya Järla: T-bana, 400 bostäder och höghus

Nu tas nästa steg för att skapa ett nytt bostadskvarter norr om Järla. Närmare 400 lägenheter byggs i åtta hus, däribland ett höghus på 16 våningar.

  • Publicerad 10:16, 13 jul 2021

Nu har detaljplanen för nya Järla stationsområde skickats ut på granskning. Det handlar om 390 nya lägenheter i området norr om Järla station, med lokaler för kontor och service i bottenplanet.

I östra delen planeras fyra huskroppar med fyra till sju våningar och ett hus med 16 våningar. Där tänker man sig även entré för nya tunnelbanan, uppgång Birkavägen. Även i västra delen planeras fyra huskroppar med fyra till sju våningar.  

Ändringar efter samrådet

Fyra mycket gamla ekar kommer att sparas i området, resten av träden tas ner. Efter synpunkter som kommit in under samrådet, som ägde rum i början av 2020, har planområdets avgränsning ändrats så att det inte längre omfattar Järla bro och Saltsjöbanan. Ändringar har även gjorts av struktur, volymer och gestaltning på husen.

Höghuset på 16 våningar kan utvecklas antingen till bostäder, runt 115 stycken om hela volymen utnyttjas, eller hotell alternativt kontor, enligt kommunen.

Tanken är att skapa ett varierat uttryck när det kommer till byggstil. Arkitekterna har tagit fasta på det som karaktäriserar den äldre bebyggelsen i Birka, bland annat fasader i trä i kulörta toner.

Kvarteret går ner i höjd mot Kyrkstigen och kyrkogården för att bättre svara mot den småskalighet som finns där. Läget vid tunnebanan och husets funktion som landmärke är två förklaringar till varför det behövs ett höghus i östra delen av området.

Brist på lekytor

Nackas utbildningsnämnd tar upp behovet av förskoleplatser eftersom det inte finns någon förskola inritad i planen. En annan synpunkt som kommit upp är att det saknas ytor för lek och rekreation. Gårdarna är små, så möjligheten till lek för barn kommer att vara begränsade, enligt tjänstemännen.

Planförslaget möjliggör att en i dag delvis obebyggd och bullrig yta som upplevs som otrygg kan bebyggas med bostäder, tunnelbanestation och torg. Det innebär sammantaget en bättre belyst och mer befolkad miljö, dygnet runt, menar kommunen.

Skiss. Möjlig utformning av bebyggelse i kvarteret mot Värmdövägen. I mitten syns tunnelbanestationen. Foto: Nacka kommun/Semrén & Månsson AB

Vision. Möjlig utformning av bebyggelse i västra kvarteret mot Kyrkstigen. Foto: Nacka kommun/Semrén & Månsson AB

Nya området vid Järla

Vad: 390 bostäder fördelat på åtta hus i 4–7 våningar och ett 16-våningshus. Lokaler för service och kontor i bottenplanet och stationsentré till nya tunnelbanan i östra delen.

Var: Norr om Saltsjö-Järla station och Värmdövägen, öster om Nacka kyrkogård.

När: Förväntas klubbas i kommunfullmäktige och vinna laga kraft första halvåret 2022.