Heinz Sjögren, boende på Apelvägen. Foto: Veronica Lindström

Nya husen blir högre istället för lägre

Detaljplanen för Apelvägen har skapat en het diskussion om de nya husens höjd. Till flera invånares besvikelse har husen inte blivit lägre, utan högre. – Vi drabbas av en likgiltighet eftersom det inte spelar någon roll vad man har för åsikt, att de inte räknas och körs över, säger Heinz Sjöberg, boende på Apelvägen.

  • Publicerad 17:16, 24 nov 2017

Tio nya huskroppar har sedan 2015 planerats att byggas vid Apelvägen.

Detaljplanen befinner sig nu i den så kallade granskningsperioden, som pågår fram till och med den 28 november.

Heinz Sjögren bor nära det planerade bygget. Han menar att kommunen inte tagit hänsyn till den kritik, som kommit in under samrådet, och som framför allt riktade sig mot husens takhöjder, markytan, trafikbelastningen längs Tyresövägen samt den arkitektoniska utformningen av husen.

– Det är många som inte känner igen sig i samrådsredogörelsen, den är gravt förkortad och förskönande. Genomgående i yttrandena har medborgarna uttryckt en önskan om att kommunen ska dämpa bebyggelsen och se till att trafiksituationen vid Tyresövägen klaras av innan det byggs något mer, säger Heinz Sjögren.

Förvaltningschefen Sara Kopparberg förklarar att förslaget som läggs fram i samrådet är generellt, och att detaljerna tillkommer först efteråt.

– Vi tar in synpunkter under samrådet och utvecklar förslaget inför granskningen. Men vi måste väga den enskildes synpunkter mot det allmänna intresset att lösa regionens bostadsförsörjning. En enskild person har inte veto när det berör hela kommunen.

Heinz Sjögren menar dock att det är fler än några enskilda som haft åsikter om höjden på husen.

– Totalt har 120 yttranden kommit som är kritiska till bland annat husens volym och utformningen.

Efter samrådet: högre hus

Under samrådet inkom 148 yttranden där en stor mängd var kritiska till höjden på husen. Planbestämmelsen för de nya bostäderna har sedan samrådet genomgått några förändringar. En del hus har flyttats för att öka avståndet till grannar. I jämförelse med planbestämmelsen från samrådet har hushöjden höjts på två hus, en respektive två meter.

– Det handlar om att man projekterar i detalj till granskningen. Då kanske man ser att det behövs en meter till i planbestämmelserna, och på ett sånt här hus är inte det så mycket, säger Sara Kopparberg.

Heinz Sjöberg tycker dock att kommunen borde ha tydliggjort att husen planeras att bli högre, eftersom höjderna varit ett hett samtalsämne genom processen.

– Vi medborgare drabbas av är en likgiltighet, eftersom det inte spelar någon roll vad man har för åsikt, att de inte räknas och körs över.

Ytterligare förändringar i planbestämmelserna kan bli aktuella inför antagandet.

Mitt i Tyresö har sökt kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl för en kommentar men han har hänvisat till stadsbyggnadsförvaltningen.