Området mellan Hässelby strand och Hässelby gård ska förtätas. Markeringarna på bilden till höger visar ut var bebyggelse längs Maltesholmsvägen är planerad. Foto: Mikael Andersson/Stockholms stad

Nu ska Maltesholmsvägen bli en stadsgata

Nya bostäder, bättre gång- och cykelvägar och en "levande stadsgata". Det är planen när Maltesholmsvägen, mellan Hässelby gård och strand, ska få ny bostadsbebyggelse.

  • Publicerad 12:52, 10 dec 2019

Området längs Maltesholmsvägen ska få fler bostäder och en förskola. Det har inkommit flera förfrågningar från olika byggherrar om att bygga längs med vägen, så nu har staden samlat ihop samlat ihop dem till ett gemensamt förslag som ska leda till upp emot 550 nya bostäder.

– Förslaget gör att vi kan inkludera de olika förfrågningarna i samma detaljplan, och ta ett samlat grepp om Maltesholmsvägen. Vi ska ta fram en gemensam strategi för hur vi ska utveckla området, säger Sofia Eriksson, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

450 bostäder kan byggas i Hässelby strand

Ska få sig ett lyft

Maltesholmsvägen har också pekats ut av staden som möjlig att utvecklas till vad de kallar ett "urbant stråk". Gatumiljön ska få sig ett lyft i samband med bostadsbebyggelsen, helt enkelt.

– Det ska bli lättare och trevligare att röra sig längs Maltesholmsvägen, både för fotgängare och cyklister, genom att vi ser över om gång- och cykelbanor kan förbättras. Vi vill också skapa möjligheter för fler bostäder som möter gatan med fönster och entréer, säger Sofia Eriksson.

Den nya bebyggelsen ska heller inte påverka de som brukar korsa vägen, på väg mellan olika parker och grönområden i Västerort.

– Vi är medvetna om att de kopplingarna är viktiga både ur social och ekologisk synpunkt, och vi kommer utforma förslaget så att den nya bebyggelsen stärker upp kopplingarna. Det ska fortsatt gå lätt att röra sig mellan de olika grönområdena, säger Sofia Eriksson.

Samråd nästa år

Ärendet ska upp till stadsbyggnadsnämnden den 12 december. Om allt sen går som planerat väntas samråd hållas hösten 2021. Planen kan därefter väntas antas i början av 2023.

– Vi tidigt i processen och det är svårt att säga en exakt tidplan, men då skulle byggstart uppskattningsvis kunna bli 2025, säger Sofia Eriksson.