SANERING. Nu saneras Messingsgatan i Väsby på miljögiftet PCB. - En del av kvarteret Messingen har sanerats för byggnationer tidigare, men för oss har det varit viktigt med att invänta den ansvarsutredning som pågår, säger Lotten Juhlin, hållbarhetsstrateg på Upplands Väsby kommun. Foto: Charlotte Arwedsson

Nu saneras Messingsgatan på miljögiftet PCB

I den gamla industrimarken i Messingen finns stora mängder av det kemiska miljögiftet PCB. Nu har saneringen inletts och ska pågå under hela våren och sommaren.

  • Publicerad 09:17, 17 apr 2019

Det är ett litet men konstant påslag på Väsbyån, som leder till Oxundasjön.

När Vi i Väsby kommer förbi är arbetet med marksaneringen på Messingsgatan i full gång. De som bor på eller i närheten av gatan har fått infobrev från kommunen, med bland annat tidsplaneringen för saneringen.

Lotten Juhlin, hållbarhetsstrateg på Upplands Väsby kommun, berättar att hela Messingsgatan kommer att vara avstängd under arbetet med saneringen.

Vissa av de boende tycker dock att saneringen dröjt tills kvarteret nästan varit färdigbyggt.

– En del av kvarteret Messingen har sanerats för byggnationer tidigare, men för oss har det varit viktigt med att invänta den ansvarsutredning som pågår. Där går man igenom var gifterna kommer ifrån och hur man ska gå vidare, säger Lotten Juhlin.

Inväntat finansiering

Hon berättar att för kommunen är det viktigt att avvakta tills det blir klart med ansvarsutredningen.

– Vi behöver veta vem som är ansvarig så att inte kommunen betalar i onödan. Det är är viktigt att det görs på rätt sätt.

Grävmaskinerna tuggar sig igenom marken, bit för bit. Det är oklart hur djupt de behöver gräva och hur mycket PCB som finns i marken. Det mäts löpande.

– Vi delar upp massorna och transporterar dem till Högbytorp i Bro, där de provtas och avfallsklassas. Ligger jorden under gränsvärden för farligt avfall går det på deponi. Ligger gränsvärdena över klassas det som farligt avfall och tas om hand på särskilda anläggningar, berättar Lotten Juhlin.

Varför behöver man sanera marken?

– Förorenad mark medför risker för djuren i området. Men i varje fall måste man räkna på vad det kostar och vad man vinner på det, om det är ekonomiskt försvarbart helt enkelt.

Fem ton PCB beräknas ligga på Oxundasjöns botten.

– Det är ett litet men konstant påslag på Väsbyån, som leder till Oxundasjön. Det är ovanligt med så pass stor förorening som finns där, säger Lotten Juhlin.

Oxundasjön är kopplad till Mälaren som är dricksvattentäkt.

– Det här saneringsarbetet är prioriterat av alla inblandade parter, bland annat länsstyrelsen, eftersom vi inte kan låta PCB-föroreningen fortsätta spridas till djur och natur. Föroreningen PCB innebär också en risk för dricksvattentäkten. Vi gör kontinuerliga provtagningar för att säkerställa att inga förhöjda halter av PCB förekommer i dricksvattnet. säger Lotten Juhlin.

Finns det några hälsorisker kopplade till själva saneringen?

– Det finns inga skäl att oroa sig för hälsan. Baserat på tidigare luftprovtagningar kan man se att luftföroreningen endast ger en marginell höjning av värdena. Det är ändå långt under det man får i sig av dagligt intag av till exempel mejeriprodukter och fisk, säger Lotten Juhlin.

PCB-sanering vid Messingen

Startade 1 april och pågår under hela våren/sommaren med avbrott för byggsemestern.
Efter saneringen kommer återställning och arbeten med finplaneringen att göras under hösten. Hela Messingsgatan kommer att vara avstängd under dessa arbeten. Även rampen in till innergården för kvarter 2 i Messingen kommer att vara avstängd under denna tid.
Grävmaskiner, lastbilar och tillhörande maskiner kommer att användas 06.30-16.00 måndag till fredag under saneringen och återställningsarbetena.

Visa merVisa mindre

PCB

Polyklorerade bifenyler (PCB) är en grupp svårnedbrytbara kemiska miljögifter.

De flesta PCB-föreningar är trögflytande oljelika vätskor. De har flera värdefulla tekniska egenskaper och har använts i elektrisk utrustning som transformatorer och kondensatorer och även som mjukgörare i plast och i fogmassor.

PCB anrikas i näringskedjan när de kommer ut i miljön. Halten PCB i levande organismer är större än i omgivande miljö och ju högre upp i näringskedjan, desto högre halt av PCB.

PCB löses upp i fett och lagras i fettvävnaden hos djur och människor. Leder till fortplantningsskador, ökad risk för cancer samt eksem vid längre kontakt.

Förbjöds i öppen användning i Sverige år 1972 och totalförbjöds 1995.

Källa: Miljökonsultgruppen 
i Stockholm, Naturvårdsverket

Visa merVisa mindre