Jan Govella från Naturskyddsföreningen manar till stor försiktighet. Foto: Anders Björklund

Naturskyddsföreningen varnar för dynamitresterna

Sprängstenarnas påverkan på dricksvattnet är försumbar menar rapportmakarna. Men Naturskyddsföreningen varnar för att kväveföreningar från sprängstenen i området Södra Porten ska nå Mälaren och dricksvattnet. – Det finns all anledning att misstänkta att de läcker kväve ner till Albysjön och att det så småningom fördelar sig till Mälaren varifrån Stockholm får sitt dricksvatten, säger Jan Govella på Naturskyddsföreningen.

  • Publicerad 13:25, 18 okt 2018

I ett yttrande varnar Naturskyddsföreningen för miljöförstöring i samband med att området Södra Porten skapas. Bland annat ser föreningen faror med sprängsten från Förbifart Stockholm som läggs ut i området.

– Det är självklart viktigt med 4 000 nya jobb. Men i förlängningen så spelar dessa ingen roll om vi inte har vatten att dricka. Här måste försiktighetsprincipen gälla, säger Jan Govella.

Från Norsborgs vattenverk kommer dricksvatten till stora delar av södra Stockholm. Vattnet hämtas upp från Mälaren. Foto: Åsa Sommarström.

I yttrandet skriver Naturskyddsföreningen:

”Som bekant kontamineras sprängsten med lättlöliga kväveföreningar från sprängningarna”.

Skanska beordrades till mätningar

Botkyrka kommuns miljöenhet beordrade i början av året Skanska Industrial Solutions som lägger ut tunnelberg i området att göra mätningar av kväveläckaget från stenmassorna. Dagvatten från området rinner mot Älvestabäcken, Tullingesjön, Albysjön och från Albysjön i förlängningen vidare mot Mälaren.

I slutet av maj kom en rapport som visade på mycket höga värden av kväve på vissa mätpunkter.

– Det är extremt höga halter i vissa fall. På miljöenheten anser vi att delar av detta kommer ifrån Skanskas verksamhet och dynamiten man använder vid sprängningen av tunnelberg, säger Elna Topac som är miljöinspektör på Botkyrka kommun.

Problematiserande för att få en helt tydlig bild är dock att det även uppströms från Södra Porten har uppmätts förhöjda halter av kväve. Kvävet kan enligt rapportmakaren på WSP vara naturligt högt i området men också komma från okända källor. Att vattenflödet var lågt i området ledde till högre koncentration i mätningarna menar WSP.

Hur allvarliga är föroreningarna?

– Det är lite klurigt att säga. Kväve är ett näringsämne som i för höga halter kan orsaka övergödning vilket i förlängningen kan leda till syrebrist i vattnet, vilket främst är ett problem i mindre sötvattenssystem. Utsläppen ifrån verksamhetsområdet når slutligen Mälaren som är en stor recipient. Där antas det inte orsaka samma skada. Men samtidigt ska man ha i beaktning att Mälaren är skyddad för dricksvattenuttag, säger Elna Topac på Botkyrka kommun.

Skanska lovar åtgärder

Olof Rundgren som är kommunikatör på Skanska vill lugna vad gäller läckaget av kväve från området. Han har också stämt av sitt svar med Botkyrka Södra Porten AB som är ett bolag som Skanska äger tillsammans med Botkyrka kommun. Deras mål är ett nytt företagsområde med 4 000 nya jobb.

  Vi har ett åtgärdspaket som är framtaget av WSP, teknikkonsult, som vi kommer att följa för att säkerställa att föroreningar från bergmaterialet inte når vattnet, säger Olof Rundgren.

Bredvid gång- och cykelvägen mellan Alby och Fittja finns avloppet där orenat regn- och smältvatten går ut i Albysjön. Foto: Anders Björklund

Renande dammar

Johan Sandberg på konsultföretaget WSP som jobbar på uppdrag av Skanska och Botkyrka Södra Porten AB utvecklar:

– Vårt förslag är att de gör kvävereningsdammar nedströms. Man simulerar våtmarker som tar upp kvävet som rinner, säger Johan Sandberg.

Hur allvarligt anser du att läckaget är?

– Det bidrar så klart till gödning. I diken och bäckar skulle det rentav kunna vara toxiskt för organismer. Men i större vattendrag ger det inte så stor påverkan skulle jag säga. Flödet av vatten är så pass lågt. Ur dricksvattenperspektiv skulle jag säga att påverkan är försumbar.