En dagvattenbassäng planeras i Kyrkviken Foto: Mostphotos

Nackas reningsmetod får bakläxa

Att jämföra rening av dagvatten på land och i vatten är ”missvisande”. Det skriver länsstyrelsen i en skriftlig summering av myndighetens synpunkter vid förhandlingarna i mark- och miljödomstolen om en dagvattenanläggning i Kyrkviken. Nacka kommun svarar att de ska utreda reningsmetoden, bland annat när det gäller utsläpp av skadliga metaller.

  • Publicerad 13:34, 25 okt 2018

Tidigare i höst hölls förhandlingar i mark- och miljödomstolen om Nacka kommuns ansökan om att bygga en dagvattenanläggning i Kyrkviken.

Detta för att rena vattnet i Kyrkviken, Järlasjön och Sicklasjön.

”Låga biologiska värden”

I dag har Kyrkviken ”troligen låga biologiska värden”, skriver länsstyrelsen i en skriftlig summering av sina synpunkter vid förhandlingarna.

Länsstyrelsen är kritisk till den lösning av rening av dagvatten som Nacka kommun föreslår.

Myndigheten anser bland annat skärmbassängen som kommunen vill bygga i Kyrkviken inte är bästa möjliga teknik för rening av dagvatten. I dag saknas vetenskapliga studier som undersökt skärmbassängers reningsförmåga, enligt länsstyrelsen.

”Det är missvisande att Nacka kommun lutar sig på data från dagvattendammar på land”, skriver myndigheten.

Bland annat slår länsstyrelsen ned på att skadliga metaller som kadmium, koppar, bly och zink kommer att finnas kvar i vattnet.

Andra lösningar kan ta tid

Länsstyrelsen skriver att det kan ta tid att ta fram lämpliga reningsmetoder. Myndigheten bedömer att det finns renande tekniker som kan tillämpas alternativt. Lösningar kan vara gräsbevuxna diken, eller magasin ovan eller under jord.

Ett annat skäl till att länsstyrelsen vill tidsbegränsa dagvattenbassängen är att i takt med att Kyrkvikens vatten blir renare kommer fisken att återvända till viken. På sikt är det därför olämpligt att ta en så stor andel av viken i anspråk för anläggningen, hävdar länsstyrelsen.

Av de handlingar som Nacka kommun skickat in till mark- och miljödomstolen framgår bland annat att kommunen vill bygga en dagvattenanläggning i Kyrkviken med tillhörande bryggdäck och flytbryggor. 

Vill använda miljöskopa

Under byggskedet vill kommunen muddra med miljöskopa som sluter tätt och som ska begränsa spill. Skärmar ska användas för att begränsa spridning av grumlande partiklar. Beredskap med oljeläns kommer att finnas, vid oljespill eller läckage. Lakvatten från muddermassor ska renas lokalt. Arbeten som orsakar buller kommer att utföras endast vardagar mellan klockan 7 och 19.

Under prövotiden kommer kommunen även att utreda skärmbassängen funktion när det gäller näringsämnen och metaller, framgår av de handlingar som lämnats till mark- och miljödomstolen.

Nacka kommun har till 31 oktober att yttrat sig över länsstyrelsens synpunkter.

Mark- och miljödomstolen fattar beslut om dagvattenanläggningen i Kyrkviken senare.