Nacka sågar länsstyrelsens kritik om Kyrkviken

Nacka kommun har yttrat sig om länsstyrelsens kritik på en dagvattenanläggning i Kyrkviken. Kommunen sågar helt länsstyrelsens argument och hävdar att länsstyrelsen bland annat har tolkat en forskarrapport på fel sätt.

  • Publicerad 11:23, 15 nov 2018

Tidigare i höst träffades Nacka kommun och länsstyrelsen i mark- och miljödomstolen för att lägga fram sina bästa argument om för- och nackdelar med att bygga en dagvattenanläggning i Kyrkviken i västra delen av Järlasjön.

Området runt Kyrkviken ska bebyggas och rening av dagvatten kommer att bli viktig i framtiden. Redan i dag är Kyrkvikens vatten förorenat.

Sammanfattade synpunkterna

Efter mötet i domstolen sammanfattade länsstyrelsen sina synpunkter i ett skriftligt yttrande. Bland annat hävdade länsstyrelsen att en dagvattenanläggning i Kyrkviken inte vetenskapligt är bevisat som bästa reningsmetod. Inte heller ansåg länsstyrelsen att kommunen minskat risken för utsläpp av metallrester, som kadmium, koppar, bly och zink.

Nacka kommun har i dagarna yttrat sig över länsstyrelsens yttrande. Nacka kommun sågar länsstyrelsens argument.

Kommunen anser bland annat att stora delar av länsstyrelsens argument är ny argumentation som aldrig framkom i domstolen. Kommunen hävdar genom advokatbyrån som skrivit yttrandet, att länsstyrelsen dragit felaktiga slutsatser om en rapport som länsstyrelsen hänvisat till, om bästa reningsmetod av dagvatten, att kommunen inte beskrivit bästa möjlig teknik för dagvattenrening.

Tillbakavisar påstående

Det påståendet är fel, hävdar kommunen. Föroreningar kommer delvis att renas genom växtlighet som kommer att finnas i anläggningen. En annan möjlighet som ska hjälpa till att rena dagvatten är att utnyttja slänter i närheten av vattnet, där vegetation kan planteras som kan öka upptaget av föroreningar i dagvattnet.

Här hänvisar kommunen till simulerade prover som gjorts, med växtzoner i slänterna. Resultatet ”antyder” att för vissa metaller kan det ge en förbättra rening jämfört om det inte finns någon vegetation, hävdar kommunen.

”Finns inte alternativ”

Kommunen tillbakavisar även länsstyrelsens påstående att det finns alternativa lösningar till en dagvattenanläggning, som våtmarker eller dammar. Att anlägga våtmarker eller dammar lämpar sig inte enligt kommunen eftersom stadsmiljö planeras i området. Inte heller är en dagvattentunnel till Svindersviken aktuell att bygga, för att leda dagvattnet till Svindersviken. Enligt kommunen är en dagvattentunnel ”i princip” omöjlig att bygga, bland annat på grund av att utrymme saknas eftersom tunnelbanan ska byggas ut till Nacka.

Kommunen vänder sig också mot att länsstyrelsen vill tidsbegränsa tillståndet för dagvattenanläggningen, till 15 år. För att tidsbegränsa ett tillstånd ska verksamheten ha kraftig miljöpåverkan, enligt kommunen.

”Den situationen gäller inte här”, skriver kommunen genom advokatbyrån.

Mitt i har sökt advokatbyrån.

Mark- och miljödomstolen skulle egentligen ha meddelat sitt beslut om dagvattenanläggningen denna vecka. Men med hänsyn till skriftväxlingen mellan länsstyrelsen och kommunen har domstolen skjutit fram beslutet till 19 december.