Den som gräver ner tårna i sjöbotten i Brunnsviken välkomnas av en rad olika kemikalier.

Mycket miljögifter i Brunnsvikens botten

Kvicksilver, kadmium, arsenik, bly, koppar, zink, kobolt, nickel, polycykliska kolväten, TBT och PCB. Det är lite av det som välkomnar den som tar sig ett dopp i Brunnsviken och gräver ner tårna i sjöbotten. Trots det får badvattnet stämpeln ”utmärkt kvalitet”.

  • Publicerad 16:01, 30 jul 2015

SVT gjorde nyligen en stor kartläggning av badplatser som ligger nära förorenade platser runt hela landet, och som exempel på en badplats där det ser riktigt illa ut tog de upp Brunnsviken. SVT berättade att länsstyrelsen gjort mätningar på sediment i sjöns botten, och hittat bland annat kvicksilver, arsenik och TBT.

– Jag skulle gå längre bort och bada vid en annan badplats, om det handlade om barn som kan få kallsupar, säger biokemisten Britta Hedlund, avdelningsdirektör på Naturvårdsverket till SVT.

Höga halter av TBT

Även Vattenmyndigheten har tagit prover på sedimentet i sjöbotten och kommit fram till liknande slutsatser. Halten av TBT i Brunnsvikens sediment är 515 mikrogram per kilo sediment – en bra bit över gränsvärdet som ligger på 10 mikrogram. Också halterna av bland annat bly och kadmium ligger långt över gränsvärdena.

Trots det får badvattnet stämpeln ”utmärkt kvalitet” på Havs- och vattenmyndighetens hemsida. Det beror på att de bara mäter algblomning och bakteriella föroreningar, alltså halten av tarmbakterier i vattnet. De mäter inte kemiska föroreningar eller tungmetaller.

Tommy Rosén (S) sitter i kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd, och har arbetat politiskt för att försöka åtgärda kommunens vattenproblem. Han säger att kommunen har vetat om länge att de har problem med kemikalier i vattnet.

– Men jag blev ändå förvånad över hur mycket TBT vi har. Jag var på ett seminarium där de sade att TBT är något av det giftigaste vi har hittat på, berättar han och fortsätter:

– TBT är förbjudet i hela västvärlden, men ändå finns det höga halter av det häromkring. Det måste bli ett slut på det.

Båtklubbarna kan vara en del av problemet

Tommy Rosén tror att en del av problemen med de olika kemikalierna i sjöbotten kan komma från båtklubbarna runt Brunnsviken, där folk skrapar och målar med giftiga bottenfärger. Han har framfört en fråga till kommunens tekniska nämnd där han undrar om de kommer se till att marken vid båtklubben saneras från gifter.

– De svarade bara att de måste mäta vattenkvaliteten först, berättar han, och fortsätter:

– De har ju redan mätt vattnet inne i Stockholm och hittat höga halter av gifter. Gifterna lär ju inte stanna vid kommungränsen, så det känns som en undanflykt.

Inte bara i Brunnsviken

Förutom att göra något åt båtklubbarna tycker han att kommunen borde bli bättre på att rena dagvatten, det vill säga vatten som rinner ner i brunnar från till exempel vägar.

– Det jag vill göra nu är att jaga igång tekniska nämnden så att de gör något, men jag vet inte hur jag ska göra när jag sitter i opposition. Jag vill sätta lite blåslampa på dem, helt enkelt.

Problemen med kommunens vattenkvalitet begränsar sig dock inte till Brunnsviken. Även badplatserna i Edsviken, Ulvsundasjön och framför allt Karlbergssjön ligger nära platser där man uppmätt höga halter miljögifter.

– Nej, de andra sjöarna är inget vidare de heller, avslutar Tommy Rosén. Vi måste ta tag i det här, i samarbete med våra grannkommuner. Och vi måste börja snart.

MER Gifter

Kvicksilver, kadmium, bly, koppar, zink, kobolt och nickel är tungmetaller. Redan vid låga halter i marken kan tungmetaller orsaka skada på människor och natur.

Arsenik är ett mycket giftigt halvmetalliskt grundämne. Ämnet används idag främst i insektsgifter och andra bekämpningsmedel.

Polycykliska aromatiska kolväten bildas när organiska material hettas upp eller förbränns ofullständigt. De kan skada kromosomer och framkalla cancer.

TBT är tribultyntenn, en mycket giftig organisk förening som togs fram för bekämpning av bland annat snäckor men också användes i färger för båtar för bekämpning av påväxt. TBT är idag helt förbjudet pga sin giftighet.

PCB står för polyklorerade bifenyler som är en grupp svårnedbrytbara organiska föreningar. PCB har skadliga effekter på djur och människor.

Källor: SVT Pejl, SMHI, Livsmedelsverket, Wikipedia

Visa merVisa mindre

De här badplatserna är förorenade:

De badplatser som ligger nära förorenade platser är de i Edsviken, Brunnsviken, Huvudstabadet/Ulvsundasjön och Karlbergssjön.