Väg 259. 53 procent skulle använda väg 259 mer om den fick fler körfält och bättre trafik-flöde. Foto: Jonas Grönvik

Många positiva till Tvärförbindelse

Under sommaren har Trafikverket börjat med arbetet att ta fram alternativ till lokaliseringen av Tvärförbindelse Södertörn, den nya vägen som ska knyta ihop Kungens Kurva, Flemingsberg och Haninge C.

  • Publicerad 18:53, 1 okt 2015

I dag är Glömstavägen (259) en av de mest olycksdrabbade vägarna i länet. Nya Tvärförbindelse Södertörn ska bidra till en bättre och säkrare trafiklösning.

Projektet har också pekats ut som den viktigaste satsningen för att få igång bostadsbyggandet i kommunen, tillsammans med Spårväg syd. Om båda projekten blir av kan kommunen fördubbla sitt bostadsbyggande.

Men sträckningen av vägen är inte helt okontroversiell. Utredningsområdet går genom flera naturreservat, bland annat Gömmaren, Flemingsbergsskogen, Orlången och Gladöskogen.

I augusti beslutade Länsstyrelsen att projektet innebär en särskild miljöpåverkan.

– Det innebär att vi i vårt fortsatta arbete måste ta fram en miljökonsekvensbeskrivning som visar vilka konsekvenser de olika lokaliseringsalternativen ger på miljön och naturen, säger Helena Tilander, kommunikationschef för projektet på Trafikverket.

Alternativa sträckningar

Under 2016 kommer alternativa sträckningar finnas framtagna. I slutet av 2016 väljs den slutliga vägsträckningen. Under processen kommer allmänheten bjudas in till samråd vid flera tillfällen. I slutet av 2015 hålls ett första möte.

– Syftet är att fånga in synpunkter i ett tidigt skede av processen, innan det finns färdiga alternativa sträckningar, och att vi ska berätta om vår process.

Förra veckan presenterade Trafikverket en första attitydmätning. Under våren har 2600 boende i Huddinge, Haninge, Nynäshamn, Botkyrka och Södertälje blivit intervjuade om inställningen till projektet.

– Av de tillfrågade är 97 procent neutralt eller positivt inställda till att Tvärförbindelse Södertörn byggs. Det är en hög andel i jämförelse med liknande projekt. De som är positiva menar att vägen löser trafikproblem och ger en möjlighet till snabbare resor på tvären, säger Tilander.

28 procent svarade att de känner till projektet.

– Även det är en ganska hög andel med tanke på att vi är i ett väldigt tidigt planeringsskede. Men planerna på en tvärförbindelse har ju funnits länge.

Bland de som svarat att de är negativa är orsaken främst oro för negativ miljöpåverkan och att pengarna bör satsas i kollektivtrafiken.

– Vi inser att vi behöver vara tydliga i vår kommunikation att en ny tvärförbindelse också innebär nya möjligheter till snabb kollektivtrafik med nya bytespunkter, säger Tilander.

En försenad väg...

Planeringen av Södertörnsleden har pågått sedan 90-talet. 2013 beslutade Trafikverket att börja om från början, då förutsättningarna hade förändrats.

Trafikverket bedömer att byggstart för en ny väg kan ske tidigast 2020.

I väntan på den nya vägen...

20 000 fordon trafikerar Glömstavägen (väg 259) varje dygn. Vägstandarden är inte lämplig för den tunga trafiken. Därför genomför nu Trafikverket åtgärder, i väntan på att Tvärförbindelse Södertörn byggs:

n Fyra gångpassager på Glömstavägen (utförs 2016).

n Räcke utmed gång- och cykelbanan från Katrinebergsvägen till Elbevägen.

n Fler körfält Glömstavägen/Katrinebergsvägen.

n Fler körfält vid infart mot Myrstuguberget.

Visa merVisa mindre