Majoriten vill höja skolpengen kraftigt

I dag presenterade Majoritet för Värmdö sitt budgetförslag för 2019. Bland annat föreslås en kraftig höjning av skolpengen med fyra procent för grundskolorna. Pengen till förskolan föreslås höjas med två procent.

 • Publicerad 17:02, 9 nov 2018

Idag la Majoritet för Värmdö fram sitt förslag till budget för 2019.

Skolan prioriteras, och som tidigare utlovat föreslås en kraftig höjning av skolpengen med hela 4 procent för grundskolan.

I ett pressmeddelande skriver Ny majoritet för Värmdö att höjningen kommer att ”främja Värmdös utveckling så att vi blir en av de bästa skolkommunerna i både Stockholms län och i Sverige. Pengarna skall också gå till en fullt utvecklad elevhälsa på Värmdös skolor.”

Förskolans peng höjs

Även pengen till förskolan föreslås att höjas med 2 procent.

– Vår utgångspunkt är att kommunen ska vara en serviceorganisation och ska skapa goda förutsättningar för våra kärnverksamheter. Skolan får en kraftig pengförstärkning med fyra procent och förskolan med två procent. I budgeten ger vi också nödvändiga uppdrag för förbättrad service till näringslivslivet samt enklare pendling och framkomlighet, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande.

Ansvaret för försörjningsstöd föreslås att flyttas från Socialnämnden till nya Vuxenutbildning- och arbetslivsnämnden. Syftet är att skapa individanpassade insatser och vuxenutbildning med fokus på egenförsörjning, enligt pressmeddelandet.

Fler infartsparkeringar

Framkomlighet står också högt på dagordningen, enligt Majoritet för Värmdö. Ökad båtpendling och fler infartsparkeringar finns med som fokusområden.

”Alla dessa satsningar och mer lägger Majoritet för Värmdö fram samtidigt som kommunen ska ha ett positivt resultat på 30,2 miljoner kronor. Det är en budget i balans som kommer komma alla Värmdöbor till gagn.”, meddelar Majoritet för Värmdö i pressmeddelandet.

Budgeten kommer att beslutas på kommunfullmäktige den 28 november.

 

Fakta

Specifika satsningar i budgeten:

 • Skolpengen för grundskolan höjs med 4 procent. Förskolepengen höjs med 2 procent.

 • Ta fram tydlig information till lokala företagare om hur de kan delta i kommunens upphandlingar.
 • Ta fram riktlinjer och förslag på giftfria och kretsloppsbaserade inredningar/inventarier/ material för kommunala verksamheten.
 • Uppvakta SLL, Sjöfartsverket, Trafikverket för att införa båtpendling från olika delar av Värmdö.
 • Ta fram en träbyggnadsstrategi.
 • Utreda möjliga åtgärder för att säkerställa vattenkvalitén i Farstaviken.
 • Komplettera miljöplanen men en handlingsplan med förslag till klimatinvesteringar och energieffektiviseringar, för att kunna uppnå målsättningen att de kommunala verksamheterna ska vara fossilfria 2022 och efterlevnad av de nationella klimatmålen.
 •  Bygg-, miljö och hälsoskyddsnämnden uppdras se över samordning av processer för hantering av företagsärenden.
 • Utreda möjligheten att anlägga fler infartsparkeringar på strategiskt viktiga platser utifrån beteendemönster och pendelmöjligheter.
 • Se över ”Policyn för resultatenheter i Värmdö kommun med principer för resultatbalansering” i syfte att uppnå en tydligare och proaktiv ekonomisk styrning.
 • Tekniska nämnden uppdras att utreda effektivare upphandling av vatten och avlopp
 • Inrätta cykelställ vid busshållplatser på strategiskt viktiga områden.
 • Åtgärder för säker cykelpendling och trygghetsåtgärder som exempelvis ökad belysning.
 • Genomföra framkomlighetsåtgärder för kollektivtrafiken.
 • Anlägga laddstolpar för 2 miljoner.
Källa: Majoritet för Värmdö.
Visa merVisa mindre