Visionen. Arkitekternas skiss på hur de nya husen ska se ut. Det är de två byggnaderna i mitten av bilden, bakom det äldre lamellhuset längst till vänster. Foto: SR-K/Stockholms stad

Kunglig gata kan få fler lyor

När Bromma ska förtätas riktas stadsplanerarnas blickar mot Gustav III:s väg. Näst på tur: nya lägenheter mittemot Olovslundsskolan.

  • Publicerad 14:59, 10 sep 2021

I stadens översiktsplan pekas Gustav III:s väg ut som en framtida stadsgata, vilket innebär att den på sikt föreslås kompletteras med "en ny blandad bebyggelse".

Sedan i fjol byggs det i gatans västra del. Och det förslag till detaljplan som nu har varit ute på samråd fick godkänt av Brommas politiker vid det senaste nämndmötet, efter att stadsdelsförvaltningen sagt sitt i ärendet.

"Bromma stadsdelsförvaltning har utifrån det egna kompetens- och ansvarsområdet ingenting att erinra mot planförslaget", hette det i tjänstemännens svar.

Nya lamellhus

Vad är det då de tycker är okej? Jo, två nya lamellhus i fyra våningar inom fastigheten Penninglandet 2. Det betyder att fastighetens befintliga, lägre lamellhus anno miljonprogram får nya grannar, samtidigt som en befintlig elnätsstation flyttas längre österut på samma gata.

De nya hyddorna ska rymma cirka 35 lägenheter sammanlagt. Dessutom är det meningen att bottenvåningarna ska kunna användas för "centrumändamål", som stadsbyggnadskontoret uttrycker det.

Parkering ryker

Men, som musikern Ola Magnell skanderade, man måste riva ner det gamla för att bygga upp det nya. I detta planförslag är det ett envåningshus som får stryka på foten, liksom en bostadsgård samt en parkeringsyta.

Om allt går som det är tänkt kan detaljplanen antas i början av nästa år.

Här växer 114 nya hyresrätter fram i Nockeby

Fakta: Inte enda bygget på gatan

I en förlängning av Gustav III:s väg inledde SKB förra året bygget av sex femvåningshus intill Nockebyskogen.

Husen inrymmer totalt 114 hyresrätter och beräknas stå färdiga för inflyttning våren 2022.