Kritisk. Florian Reitmann, Naturskyddsföreningen, på Albydalsberget. Här ska det byggas kontorshus och bostäder. Elva träd som klassas som värdefulla behöver fällas. Foto: Anna Wachenfeldt

Kullen sprängs bort för nya kvarter

Naturen är jätteviktig för Solna, säger alla partier. Men hur kan den skyddas och utvecklas när tusentals bostäder och kontor ska byggas de närmsta åren?

  • Publicerad 07:44, 31 maj 2022

Det här är en av få gröna oaser som finns kvar i centrala Solna.

Solna ska bli grönare, slår stadens grönplan fast

De offentliga miljöerna ska erbjuda mer aktivitet och rekreation. Plantering av ängsmark och utveckling av naturstråk ska säkra den biologiska mångfalden.

Vid exploatering ska gröna värden bevakas.

På flera håll planeras samtidigt stadsutveckling på obebyggda ytor eller naturmark.

Mitt i Solna har träffat grannar på Framnäsbacken i Huvudsta som förlorar sin skogsdunge för nya kontor.

I Hagalund och Arenastaden grävs det och fälls träd för Gula linjen. Samhällsnyttan med infrastruktur väger tyngre.

"Förlust för Solnaborna"

Vid nya stationen Södra Hagalund planeras nu för kontor och bostäder.

Men då måste Albydalsberget sprängas bort. Ett litet, men viktigt grönområde, anser Naturskyddsföreningen som överklagat.

– Tunnelbana, toppenbra. Förtätning är vi också positiva till. Men inte i en orörd skog. Det här är en av få gröna oaser som finns kvar i centrala Solna, säger ordföranden Florian Reitmann.

En hare skuttar förbi. Blåbärsris, tall och bin. På kullen finns också flera rödlistade arter.

Byggnation är en förlust både för den biologiska mångfalden och för Solnaborna, menar föreningen.

– Träden renar luften och ger skugga. Fågelkvitter får oss människor att må bra. Vi behöver ha naturen nära.

Tror du att Solnaborna håller med?

– Jag tror att invånarna är mycket mer medvetna om naturens värde efter Råstasjön. Kontoren vid Frösundavik skapade också rabalder. Många är nog överens om att naturen är viktig för livskvaliteten.

Solnas exploateringschef Ann-Christine Källeskog säger att intressen ibland behöver vägas mot varandra i stadsutveckling.

– Tunnelbanan är ett väldigt angeläget projekt och just i det här fallet har naturvärdena fått stå tillbaka för intresset att skapa fler bostäder och arbetsplatser i anslutning till tunnelbanestationen.

Att just denna kulle tas i anspråk beror på flera saker, fortsätter hon. Det går inte att riva bostadshus, därför behöver platsen vara obebyggd.

Gröna tak kompenserar

Kraven på hur tunnelbanan kan dras har också påverkat valet av plats. Det har varit viktig för staden att få en uppgång även i Hagalunds arbetsplatsområde, och då behöver den andra uppgången ligga inom ett rimligt avstånd.

Staden kommer att arbeta med olika kompensationsåtgärder för att mildra den negativa effekten på naturen, som gröna tak och nyplantering av träd.

Planen. Kvarteret som kan ersätta kullen. Foto: Nordr

Halva ytan natur – och hög byggtakt

Halva Solnas yta består av vatten av natur. En stor del av grönytan finns inom Nationalstadsparken.

Solnas mål är 800 nya bostäder per år. Utmed nya tunnelbanan till Arenastaden har Solna åtagit sig att bygga cirka 4 500 bostäder.

Detaljplanen för Albydalsberget överklagades av Naturskyddsföreningen men har fått grönt ljus i Mark- och miljödomstolen.

Förra veckan beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte bevilja prövningsstånd.

Visa merVisa mindre