Radon. Arbetsmiljöverket kräver åtgärder av Håbo kommun gällande radonhalterna på Vibyskolan. Foto: Mostphotos

Krav på kommunen – annars vite

Håbo kommun riskerar ett stort vite. Nu måste åtgärder tas innan den 23 februari gällande Vibyskolan.

  • Publicerad 15:16, 17 jan 2022

I oktober berättade Mitt i Bålsta om de många turer som varit kring Vibyskolan. Det började med att Lärarförbundet införde ett så kallat skyddsombudsstopp på
skolan efter att en rapport lämnats angående radonmätning i vissa delar av skolan.

Mätningarna visade värden över tillåten gräns. Det hela hamnade därefter hos Arbetsmiljöverket, som efter en tillsyn beslutade att häva skyddsstoppet och inte utfärda något förbud mot att bedriva verksamhet i Vibyskolans lokaler, trots att man såg allvarligt på radonhalterna.

Kommunen vidtog i samband med detta en rad åtgärder och Arbetsmiljöverket menar att de har uppfyllt kravet i ett föreläggande från den 7 oktober. Sedan dess har dessutom en långtidsmät-
ning över 90 dagar pågått.

Nu har Arbetsmiljöverket kommit fram till att det finns brister i arbetsmiljön som ”kan leda till att någon blir sjuk eller skadar sig” och att kommunen måste genomföra ett par åtgärder.

Vite på 200 000 kronor

I sitt beslut skriver Arbets-miljöverket: ”1. Ni ska redovisa resultatet från den långtidsmätning av radon som nu pågår på Vibyskolan. 2. Ni ska, utifrån denna mätning, skriftligen bedöma om den exponering för radon som arbetstagarna utsätts för är godtagbar. Om exponeringen inte är
godtagbar ska åtgärder vidtas för att sänka exponeringen och minska riskerna.”

Senast den 23 februari ska dessa åtgärder vara genomförda. Annars blir det vite på 200 000 kronor.

Kommunen har meddelat Arbetsmiljöverket att man inte har några synpunkter.

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller. Långvarig exponering för radongas ökar risken att utveckla lungcancer.

Radon kan komma in i byggnader från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet.
Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

Trerummare helt utbrunnen på Rosgården i Bålsta

Under måndagskvällen brann det i en lägenhet i Bålsta. Då räddningstjänsten kom till platsen slog redan lågor ut ur fönstret. – Jag och räddningstjänsten i Bålsta var först på plats, då var det en...tisdag 24/5 16:39

Årets novelltävling börjar med en workshop

Barn och unga kan vara med Nu finns det chans för alla barn och unga i Upplands-Bro att ta del i bibliotekets årliga novelltävling. Det hela börjar med en workshop på kulturhuset i Kungsängen den 25 maj.tisdag 24/5 14:07